Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург

11. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0450)


11.2. Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0451)


11.3. Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0452)


11.4. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

одобрява се (P8_TA(2015)0453)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0453)


11.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 - IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0454)


11.6. Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - комисия ENVI - Докладчици: Pavel Poc и Renate Sommer

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0455)


11.7. Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0456)


11.8. Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза [2015/2010(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0457)


11.9. Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2015/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0350/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0458)

Изказвания

Reinhard Bütikofer внесе устно изменение на параграф 42, което беше прието.


11.10. Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (гласуване)

Доклад относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ [2015/2051(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0459)


11.11. Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (гласуване)

Доклад относно развитието на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали [2014/2211(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Разискването се проведе на 24 ноември 2015 г. (точка 13 от протокола от 24.11.2015 г)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0460)

Изказвания

Edouard Martin (докладчик), преди гласуването.


11.12. Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (гласуване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000140/2015) зададен от Claude Moraes; от името на комисията LIBE, към Комисията: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 17 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 16 декември 2015 (точка 10 от протокола от 16.12.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 и B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1349/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1351/2015

(за замяна на B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 и B8-1361/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom и Tibor Szanyi, от името на групата S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez и Pavel Telička, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

—   Laura Ferrara и Ignazio Corrao.

приема се (P8_TA(2015)0461)

(Предложението за резолюция B8-1360/2015 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност