Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

11. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.2. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.3. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

11.4. Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)

11.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)

11.6. Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)

11.7. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)

11.8. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)

11.9. Förbindelserna EU–Kina (omröstning)

11.10. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)

11.11. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)

11.12. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy