Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

11. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0450)


11.2. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0451)


11.3. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P8_TA(2015)0453)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0453)


11.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/006 - IE/PWA International, från Irland) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0454)


11.6. Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om antagandet av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-utskottet - föredragande: Pavel Poc och Renate Sommer

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0455)


11.7. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0456)


11.8. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU [2015/2010(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0457)


11.9. Förbindelserna EU–Kina (omröstning)

Betänkande om förbindelserna EU–Kina [2015/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0458)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 42. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.10. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)

Betänkande om förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd [2015/2051(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0459)


11.11. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)

Betänkande om att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller [2014/2211(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Debatten ägde rum den 24 november 2015 (punkt 13 i protokollet av den 24.11.2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0460)

Inlägg:

Edouard Martin (föredragande), före omröstningen.


11.12. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 17 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 16 december 2015 (punkt 10 i protokollet av den 16.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 och B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1349/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1351/2015

(ersätter B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 och B8-1361/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez och Pavel Telička, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen.

—   Laura Ferrara och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2015)0461)

(Resolutionsförslag B8-1360/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy