Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2229(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0344/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0344/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 15
CRE 16/12/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0470

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

15. Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό [2015/2229(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Ο Cristian Dan Preda παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Andrzej Grzyb, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Udo Voigt, μη εγγεγραμμένος, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Lucke, και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τον Καρδινάλιο Gerhard Ludwig Müller, Πρόεδρο της Επιτροπής για τη Διδασκαλία της Πίστεως, ο οποίος παίρνει θέση στα θεωρεία των επισήμων.

Παρεμβαίνουν οι Jordi Sebastià, James Carver, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon και Josef Weidenholzer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Γεώργιος Επιτήδειος, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan και Gilles Pargneaux.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Cristian Dan Preda.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου