Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

16. Κράτηση και χρήση βίας εις βάρος των αιτούντων άσυλο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κράτηση και χρήση βίας εις βάρος των αιτούντων άσυλο (2015/3021(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Monika Hohlmeier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tim Aker, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Janice Atkinson, Diane James, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens και Nathalie Griesbeck.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Malin Björk, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Λάμπρου Φουντούλη, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gianluca Buonanno, Κώστας Χρυσόγονος, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post και Νικόλαος Χουντής.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivan Jakovčić, Νότης Μαριάς, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić και Elly Schlein.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) και Nicolas Schmit.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου