Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

18. Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP))

Ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Elmar Brok, Afzal Khan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Ελευθέριος Συναδινός, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir και Jasenko Selimovic.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οιTamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, και Javi López.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir και Csaba Sógor.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Georg Mayer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka και Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον 2015/2979(RSP) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero και Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνίας του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την 20ή επέτειο της Ειρηνευτικής Συμφωνία του Ντέιτον (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward και Boris Zala Flavio Zanonato, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την 20ή επέτειο της Συμφωνίας Ειρήνης του Ντέιτον 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου