Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg

18. 20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok, Afzal Khan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir och Jasenko Selimovic.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Csaba Sógor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Georg Mayer, för ENF, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba och Geoffrey Van Orden, för ECR-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015),

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015),

—   Jiří Maštálka och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015),

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc och Milan Zver, för PPE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015),

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015),

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015),

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward och Boris Zala Flavio Zanonato, för S&D-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy