Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0338/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0338/2015

Συζήτηση :

PV 16/12/2015 - 19
CRE 16/12/2015 - 19

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2015 - 9.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0472

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

19. Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ [2015/2114(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Η Bodil Valero παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Nicolas Schmit (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jozo Radoš, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Hookem, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Bodil Valero.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου