Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Έλεγχος των εντολών
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου 2015 (συζήτηση)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 10.Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.2.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.3.Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
11.4.Επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και της Ευρωπόλ * (ψηφοφορία)
  
11.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Αίτηση από την Ιρλανδία – EGF/2015/006 IE/PWA International (ψηφοφορία)
  
11.6.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Κατάλογος χωροκατακτητικών ξένων ειδών (ψηφοφορία)
  
11.7.Ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 106: έγκριση του γενετικώς τροποποιημένου αραβόσιτου NK603xT25 (ψηφοφορία)
  
11.8.Επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τον φόρο εταιρειών στην Ένωση (ψηφοφορία)
  
11.9.Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (ψηφοφορία)
  
11.10.Προετοιμασία για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Διάσκεψη Κορυφής: προκλήσεις και ευκαιρίες για την ανθρωπιστική βοήθεια (ψηφοφορία)
  
11.11.Ανάπτυξη βιώσιμης ευρωπαϊκής βιομηχανίας βασικών μετάλλων (ψηφοφορία)
  
11.12.Η κατάσταση στην Ουγγαρία: συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Ιουνίου 2015 (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 15.Ετήσια Έκθεση του 2014 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό (συζήτηση)
 16.Κράτηση και χρήση βίας εις βάρος των αιτούντων άσυλο (συζήτηση)
 17.Σύσταση εξεταστικής επιτροπής
 18.Εικοστή επέτειος της ειρηνευτικής συμφωνίας του Ντέιτον (συζήτηση)
 19.Εξαγωγές όπλων: Εφαρμογή της κοινής θέσης για τις εξαγωγές όπλων 2008/944/CFSP (συζήτηση)
 20.Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (έγκριση) *** - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (ψήφισμα) - Συμφωνία-πλαίσιο συνολικής εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ - Βιετνάμ (Πρωτόκολλο για τη συνεκτίμηση της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση) *** (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ)
 Παράρτηµα 2 - Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA)
 Παράρτηµα 3 - Παράταση της θητείας του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ)
Συνοπτικά πρακτικά (238 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2908 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) Παράρτημα 3 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (273 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (60 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (147 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (342 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (828 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2522 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου