Показалец 
Протокол
PDF 346kWORD 268k
Сряда, 16 декември 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Проверка на пълномощията
 3.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 4.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (разискване)
 8.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 9.Промяна на дневния ред
 10.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (внесени предложения за резолюция)
 11.Време за гласуване
  11.1.Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.2.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.3.Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  11.4.Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол * (гласуване)
  11.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (гласуване)
  11.6.Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове (гласуване)
  11.7.Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (гласуване)
  11.8.Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (гласуване)
  11.9.Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)
  11.10.Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (гласуване)
  11.11.Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (гласуване)
  11.12.Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (гласуване)
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание
 15.Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)
 16.Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (разискване)
 17.Създаване на анкетна комисия
 18.20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (разискване)
 19.Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (разискване)
 21.Състав на комисиите и делегациите
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)
 Приложение 2 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)
 Приложение 3 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията по правни въпроси Парламентът реши да утвърди мандата на Xabier Benito Ziluaga, считано от 25 ноември 2015 г.


3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - срок: 3 Март 2016)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Решение на Комисията относно референтния документ за най-добра практика за управление по околна среда, секторни показатели за екологични резултати и еталони за отлични постижения за сектора на туризма съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - срок: 5 Март 2016)
Разглеждане в комисия: водеща: : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 1332/2011 относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - срок: 11 Март 2016)
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заглавието на категория храни 12.3 „Оцети“ (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - срок: 12 Февруари 2016)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на свързаните с отбраната продукти (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - срок: 11 Март 2016)
Разглеждане в комисия: водеща: : IMCO


4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение III към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 2 декември 2015 г.
Препращане на водещата комисия: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2015/63 за допълване на Директива 2014/59/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предварителните вноски в механизмите за финансиране на преструктурирането (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 декември 2015 г.
Препращане на водещата комисия: ECON

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за одобряването и публикуването на проспекта и разпространението на реклами, както и за изменение на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 30 ноември 2015 г.
Удължаване на срока за внасяне на възражения: 1месец, по искане на Съвета.
Препращане на водещата комисия:ECON


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската служба за външна дейност 2/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения във връзка с трансфера на кредити на Сметната палата на ЕС № V/AB-10/T/15.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения във връзка с трансфера на кредити на Европейския надзорен орган по защита на данните № 2/2015.

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения във връзка с трансфера на кредити на Европейския икономически и социален комитет INF 5/2015.

В съответствие с членове 25 и 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Съда на Европейския съюз 6, 7 и 8/2015.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейския парламент C6/2015 и C7/2015.

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 и DEC 45/2015.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфера на бюджетни кредити на Комитета на регионите DEC 1/2015.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за трансфера на бюджетни кредити на Комитета на регионите DEC 1/2015.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 35/2015 - Раздел III - Комисия, DEC 37/2015 - Раздел III – Комисия, DEC 36/2015 - Раздел III – Комисия и DEC 39/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити на Съда на Европейския съюз № 6/2015.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не взема решение относно предложението за построяване на сграда за делегацията на Европейския съюз в Сомалия.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграф 8 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри закупуването на сградата на Делегацията на Европейския парламент в Токио.

В контекста на разпоредбите на член 203, параграфи 5 и 7 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не взема решение относно наемането на офиси за Делегацията на Европейския съюз в Китай.


6. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 42/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 43/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 44/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 45/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


7. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 17-18 декември 2015 г. (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Георги Пирински, и Nigel Farage, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bernd Lucke за да зададе въпрос „синя карта“ на Nigel Farage, който отговори, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Angelika Niebler, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Olaf Stuger, Jill Evans, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и David Borrelli.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas и Ska Keller.
Председателят приветства с добре дошли групата от хърватски пожарникари от Корчула и Пелешац.
Изказаха се: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Мария Габриел, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Илияна Йотова, David McAllister и Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато за известно време в очакване на връчването на наградата „Сахаров“)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


8. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)

От 12.05 ч. до 12.40 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай връчването на наградата „Сахаров“ на Раиф Бадауи, саудитски блогър, за борбата му в подкрепа на свободата на мисълта в Саудитска Арабия, който в момента се намира в затвора в страната си.

Председателят отправи призив към органите на Саудитска Арабия за помилване и незабавно освобождаване на Раиф Бадауи.

В отсъствието на лауреата неговата съпруга Енсаф Хайдар получи наградата вместо него.

По нейна молба Парламентът запази минута мълчание в памет на жертвите от терористичните атентати от 13 ноември 2015 г. в Париж.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател


9. Промяна на дневния ред

Председателят съобщи, че в съответствие с член 152, параграф 2 от Правилника за дейността на ЕП и след консултация с политическите групи, председателят на Европейския парламент предлага дневният ред за следобед да бъде променен както следва:

- Докладът относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2015/2114(INI)] Докладчик: Bodil Valero (A8-0338/2015) (точка 32 от дневния ред) ще бъде вписан като четвърта точка за следобеда след изявлението относно 20-та годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение.

Парламентът изрази своето съгласие с това предложение.

Дневният ред беше променен.


10. Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000140/2015) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 17 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi и Milan Zver, от името на групата PPE, относно положението в Унгария (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili и Julie Ward, от името на групата S&D, относно положението в Унгария (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Унгария (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek и Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, относно положението в Унгария (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 16.12.2015 г.


11. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


11.1. Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0450)


11.2. Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0451)


11.3. Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно удължаването на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
Тайно гласуване (член 182, параграф 1 от Правилника за дейността)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 3 от протокола от 16.12.2015 г).
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0452)


11.4. Споразумение за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол * (гласуване)

Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Европейската полицейска служба (Европол) на Споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

одобрява се (P8_TA(2015)0453)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0453)


11.5. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 IE/PWA International) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление от Ирландия – EGF/2015/006 - IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0454)


11.6. Възражение по член 106: списък на инвазивните чужди видове (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността на ЕП, относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за приемане на списък на инвазивните чужди видове от значение за Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - комисия ENVI - Докладчици: Pavel Poc и Renate Sommer

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0455)


11.7. Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (гласуване)

Предложение за резолюция B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0456)


11.8. Внасяне на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза (гласуване)

Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза [2015/2010(INL)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0457)


11.9. Отношенията между ЕС и Китай (гласуване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2015/2003(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bas Belder (A8-0350/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0458)

Изказвания

Reinhard Bütikofer внесе устно изменение на параграф 42, което беше прието.


11.10. Подготовка за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ (гласуване)

Доклад относно подготовката за Световната среща на върха по хуманитарните въпроси: предизвикателства и възможности за предоставянето на хуманитарна помощ [2015/2051(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0459)


11.11. Развитие на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали (гласуване)

Доклад относно развитието на устойчива европейска промишленост за неблагородни метали [2014/2211(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Разискването се проведе на 24 ноември 2015 г. (точка 13 от протокола от 24.11.2015 г)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0460)

Изказвания

Edouard Martin (докладчик), преди гласуването.


11.12. Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (гласуване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000140/2015) зададен от Claude Moraes; от името на комисията LIBE, към Комисията: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Разискването се състоя на 2 декември 2015 г. (точка 17 от протокола от 2.12.2015 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 16 декември 2015 (точка 10 от протокола от 16.12.2015 г).

Предложения за резолюция B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 и B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-1349/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-1351/2015

(за замяна на B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 и B8-1361/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom и Tibor Szanyi, от името на групата S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez и Pavel Telička, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek и Monika Vana, от името на групата Verts/ALE.

—   Laura Ferrara и Ignazio Corrao.

приема се (P8_TA(2015)0461)

(Предложението за резолюция B8-1360/2015 отпада.)


12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Възражение по член 106: разрешение за генетично модифицирана царевица NK603xT25 (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins и Stanislav Polčák

Доклад Anneliese Dodds и Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin и Stanislav Polčák

Доклад Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor и Andrejs Mamikins

Доклад Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly и Andrejs Mamikins

Доклад Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling и Andrejs Mamikins

Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins.


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Costas Mavrides съобщи, че не е искал да участва в окончателното гласуване на доклада на Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Заседанието, прекъснато в 13.40 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI Заместник-председател

14. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


15. Годишен доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази област (разискване)

Доклад относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област [2015/2229(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda представи доклада.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отказа въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Udo Voigt, независим член на ЕП, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lucke, и Takis Hadjigeorgiou.

Председателят приветства с добре дошъл кардинал Герхард Людвиг Мюлер, префект на Конгрегацията за доктрината на вярата, който зае място на официалната трибуна.

Изказаха се: Jordi Sebastià, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon и Josef Weidenholzer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Мария Габриел, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan и Gilles Pargneaux.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin и Heidi Hautala.

Изказаха се: Christos Stylianides и Cristian Dan Preda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 17.12.2015 г.


16. Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Задържане и използване на насилие спрямо лицата, търсещи убежище (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tim Aker, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janice Atkinson, Diane James, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Мария Габриел, Josef Weidenholzer, Helga Stevens и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се: Malin Björk, която отказа въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Емил Радев, Илияна Йотова, Ангел Джамбазки, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post и Nikolaos Chountis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić и Elly Schlein.

Изказаха се: Christos Stylianides (член на Комисията) и Nicolas Schmit.

Разискването приключи.


17. Създаване на анкетна комисия

В съответствие с член 198 от Правилника за дейността на ЕП Председателският съвет получи искане, внесено от 283 членове на ЕП, за създаване на анкетна комисия относно измерването на емисиите в автомобилния сектор.

По време на своето заседание следобед Председателският съвет констатира, че искането е надлежно внесено от повече от една трета от членовете, които съставляват Парламента, и реши да представи на пленарното заседание предложение за решение относно създаването на анкетната комисия, нейните правомощия, числен състав и срок на мандата .


Предложението за решение (B8-1424/2015) се намира на сайта Europarl.

Парламентът ще гласува това предложение в началото на времето за гласуване утре.

Срок за внасяне на изменения към предложението на Председателския съвет относно числения състав на анкетната комисия: сряда, 16 декември 2015 г. в 20 ч.

Гласуването относно назначенията в анкетната комисия ще се проведе на 19 януари 2016 г.

°
° ° °

Изказа се Notis Marias относно срока, с който разполагат членовете на ЕП, във връзка с анкетната комисия.


18. 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 20-а годишнина от подписването на Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Elmar Brok, Afzal Khan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir и Jasenko Selimovic.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Заместник-председател

Изказаха се: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, и Javi López.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и Csaba Sógor.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Georg Mayer, от името на групата ENF, относно 20-тата годишнина на Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Ангел Джамбазки, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic и Pavel Telička, от името на групата ALDE, относно 20-тата годишнина на Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka и Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Андрей Ковачев, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc и Milan Zver, от името на групата PPE, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo и Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Момчил Неков, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward и Boris Zala Flavio Zanonato, от името на групата S&D, относно 20-ата годишнина от Дейтънското мирно споразумение 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 17.12.2015 г.


19. Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)

Доклад относно износа на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС [2015/2114(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero представи доклада.

Изказа се Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Bodil Valero.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.11 от протокола от 17.12.2015 г.


20. Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна *** - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам (резолюция) - Рамково споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към ЕС *** (разискване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета относно сключването от името на Съюза на Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна [2015/2096(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за всестранно партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete и Barbara Lochbihler представиха препоръките и доклада.

Изказа се Andrus Ansip (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, Amjad Bashir, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth и Olga Sehnalová.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Marek Jurek и Notis Marias.

Изказаха се: Andrus Ansip, Sandra Kalniete и Barbara Lochbihler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.5, точка 9.6 и точка 9.7 от протокола от 17.12.2015 г.


21. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групата ECR Парламентът утвърди следните назначения:

комисия ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Делегация за връзки с Китайската народна република: Czesław Hoc

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Sławomir Kłosowski

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Sławomir Kłosowski


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 573.461/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.15 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Габриел, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Приложение 1 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския банков орган (ЕБО)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Независими членове на ЕП:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 2 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

Независими членове на ЕП:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Приложение 3 - Удължаване на мандата на председателя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

Независими членове на ЕП:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност