Seznam 
Zápis
PDF 315kWORD 258k
Středa, 16. prosince 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Ověření pověřovacích listin
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Změna pořadu jednání
 10.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (předložené návrhy usnesení)
 11.Hlasování
  11.1.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.2.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.3.Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  11.4.Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem * (hlasování)
  11.5.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International (hlasování)
  11.6.Seznam invazivních nepůvodních druhů (hlasování)
  11.7.Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)
  11.8.Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (hlasování)
  11.9.Vztahy EU-Čína (hlasování)
  11.10.Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (hlasování)
  11.11.Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (hlasování)
  11.12.Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (rozprava)
 16.Zadržování žadatelů o azyl a používání síly vůči nim (rozprava)
 17.Zřízení vyšetřovacího výboru
 18.20. výročí Daytonské mírové dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)
 21.Členství ve výborech a delegacích
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)
 Příloha 2 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
 Příloha 3 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)


ZÁPIS

STŘEDA 16. PROSINCE 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil s platností ode dne 25. listopadu 2015 platnost mandátu Xabiera Benita Ziluagy.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - lhůta: 3. března 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Rozhodnutí Komise o referenčním dokumentu o osvědčených postupech pro environmentální řízení, odvětvových indikátorech vlivu činnosti organizace na životní prostředí a srovnávacích kritériích pro odvětví cestovního ruchu podle nařízení (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - lhůta: 5. března 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 1332/2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní protisrážkový systém (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - lhůta: 11. března 2016)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o název kategorie potravin 12.3 Octy (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - lhůta: 12. února 2016)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - lhůta: 11. března 2016)
předáno příslušný výbor: IMCO


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. prosince 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/63, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o příspěvky předem do mechanismů financování k řešení krizí (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. prosince 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se prodlužuje lhůta pro předložení námitek:

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o regulační technické normy ohledně schvalování a zveřejňování prospektu a šíření inzerátů, a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 30. listopadu 2015
Prodloužení lhůty pro předložení námitky: 1 měsíc na žádost Rady
předáno příslušnému výboru: ECON


5. Převody prostředků

V souladu s článkem 25 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl schválit převod prostředků Evropské služby pro vnější činnost 2/2015.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků Účetního dvora č. V/AB-10/T/15.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků evropského inspektora ochrany údajů č. 2/2015.

V souladu s článkem 25 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl nevyslovit námitku proti převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 5/2015.

V souladu s články 25 a 27 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl schválit převody prostředků Soudního dvora 6, 7 a 8/2015.

V souladu s článkem 27 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl schválit převody prostředků Evropského parlamentu C6/2015 a C7/2015.

V souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl schválit převody prostředků Evropské komise DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 a DEC 45/2015.

V souladu s článkem 27 finančního nařízení se Rozpočtový výbor rozhodl schválit převod prostředků Výboru regionů DEC 1/2015.

Rada Evropské unie informovala v souladu s článkem 27 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Výboru regionů DEC 1/2015.

Rada Evropské unie informovala v souladu s článekm 27 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 35/2015 - oddíl III - Komise, DEC 37/2015 - oddíl III - Komise, DEC 36/2015 - oddíl III - Komise a DEC 39/2015 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s článkem 27 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Soudního dvora č. 6/2015.

Rozpočtový výbor se v rámci ustanovení čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení rozhodl, že nevydá rozhodnutí k návrhu stavby budovy pro delegaci Evropské unie v Somálsku.

Rozpočtový výbor se v rámci ustanovení čl. 203 odst. 8 finančního nařízení rozhodl schválit koupi budovy delegace Evropské unie v Tokiju.

Rozpočtový výbor se v rámci ustanovení čl. 203 odst. 5 a 7 finančního nařízení rozhodl, že nevydá rozhodnutí k pronájmu kanceláří delegace Evropské unie v Číně.


6. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 42/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 43/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 44/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 45/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


7. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 17.–18. prosince 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgi Pirinski, a Nigel Farage za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Nigel Farage, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Philippe Lamberts, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Jill Evans, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a David Borrelli.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas a Ska Keller.


Předseda přivítal skupinu chorvatských hasičů z Korčuly a z Pelješace.


Vystoupili: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Frans Timmermans (první místopředseda Komise) a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na několik minut přerušeno před předáním Sacharovovy ceny.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda


8. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:05 do 12:40 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny saudskoarabskému bloggerovi Ráifovi Badawímu, který je v současnosti ve vězení ve své zemi, za jeho boj za svobodu myšlení v Saudské Arábii.

Předseda vyzval saudskoarabské orgány, aby Ráifa Badawího zprostily viny a okamžitě propustily.

Z důvodu nepřítomnosti laureáta cenu Badawího jménem převzala jeho manželka Ensaf Haidarová.

Na její žádost Parlament uctil minutou ticha památku obětí teroristických útoků, ke kterým došlo dne 13. listopadu 2015 v Paříži.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně


9. Změna pořadu jednání

Předsedající v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu a po konzultaci s politickými skupinami oznámila, že předseda Evropského parlamentu navrhuje změnit dnešní odpolední pořad jenání takto:

- zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)], zpravodajka: Bodil Valero (A8-0338/2015) (bod 32 OJ) bude zařazena jako čtvrtý bod odpoledního pořadu jednání po prohlášení o 20. výročí Daytonské mírové dohody.

Parlament vyslovil souhlas s tímto návrhem.

Pořad jednání je tudíž změněn.


10. Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000140/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava se konala dne 2. prosince 2015 (bod 17 zápisu ze dne 2.12.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi a Milan Zver za skupinu PPE o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili a Julie Ward za skupinu S&D o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana za skupinu Verts/ALE o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek a Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR o situaci v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o situaci v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Hlasování: bod 11.12 zápisu ze dne 16.12.2015.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(požadovaná prostá většina)
Tajné hlasování (čl. 182 odst. 2 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 16.12.2015).
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0450)


11.2. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(požadovaná prostá většina)
Tajné hlasování (čl. 182 odst. 2 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 16.12.2015).
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0451)


11.3. Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(požadovaná prostá většina)
Tajné hlasování (čl. 182 odst. 2 jednacího řádu)
Seznam poslanců, kteří se účastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 3 zápisu ze dne 16.12.2015).
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operativní a strategická spolupráce mezi Bosnou a Hercegovinou a Europolem * (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření dohody o operativní a strategické spolupráci mezi Bosnou a Hercegovinou a Evropským policejním úřadem (Europol) Europolem [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

schválen (P8_TA(2015)0453)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0453)


11.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost Irska – EGF/2015/006 - IE/PWA International (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/006 - IE/PWA International, Irsko) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0454)


11.6. Seznam invazivních nepůvodních druhů (hlasování)

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se přijímá seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - výbor ENVI - zpravodajové: Pavel Poc a Renate Sommer

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0455)


11.7. Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny (hlasování)

Návrh usnesení B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0456)


11.8. Zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politik v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii [2015/2010(INL)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0457)


11.9. Vztahy EU-Čína (hlasování)

Zpráva o vztazích mezi EU a Čínou [2015/2003(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Bas Belder (A8-0350/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0458)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 42, který byl vzat v potaz.


11.10. Příprava na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc (hlasování)

Zpráva k přípravě na Světový humanitární summit: výzvy a příležitosti pro humanitární pomoc [2015/2051(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0459)


11.11. Rozvoj udržitelného evropského průmyslu základních kovů (hlasování)

Zpráva o rozvoji udržitelného evropského průmyslu základních kovů [2014/2211(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2015 (bod 13 zápisu ze dne 24.11.2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0460)

Vystoupení

Edouard Martin (zpravodaj) před hlasováním.


11.12. Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000140/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava se konala dne 2. prosince 2015 (bod 17 zápisu ze dne 2.12.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 16. prosince 2015 (bod 10 zápisu ze dne 16.12.2015).

Návrhy usnesení B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 a B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ B8-1349/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1351/2015

(nahrazující B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 a B8-1361/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom a Tibor Szanyi za skupinu S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez a Pavel Telička za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana za skupinu Verts/ALE,

—   Laura Ferrara a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2015)0461)

(Návrh usnesení B8-1360/2015 se nebere v potaz.)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603xT25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

zpráva Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Stanislav Polčák

zpráva Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor a Andrejs Mamikins

zpráva Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly a Andrejs Mamikins

zpráva Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling a Andrejs Mamikins

Situace v Maďarsku: opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. června 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Costas Mavrides oznámil, že se nechtěl zúčastnit konečného hlasování o zprávě Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika EU v této oblasti (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti [2015/2229(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: Doru-Claudian Frunzulică (navrhovatel výboru DEVE), Andrzej Grzyb za skupinu PPE, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bernd Lucke, a Takis Hadjigeorgiou.

Předsedající přivítal prefekta Kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, který usedl na vyhrazená místa na galerii pro hosty.

Vystoupili: Jordi Sebastià, James Carver, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon a Josef Weidenholzer.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

Vystoupili: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

Vystoupili: Christos Stylianides a Cristian Dan Preda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 17.12.2015.


16. Zadržování žadatelů o azyl a používání síly vůči nim (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zadržování žadatelů o azyl a používání síly vůči nim (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tim Aker, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Angel Dzhambazki, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Janice Atkinson, Diane James za skupinu EFDD, Vicky Maeijer za skupinu ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens a Nathalie Griesbeck.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Malin Björk, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post a Nikolaos Chountis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić a Elly Schlein.

Vystoupili: Christos Stylianides (člen Komise) a Nicolas Schmit.

Rozprava skončila.


17. Zřízení vyšetřovacího výboru

Konference předsedů v souladu s článkem 198 jednacího řádu obdržela žádost, kterou předložilo 283 poslanců, o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu.

Konference předsedů na své dnešní odpolední schůzi konstatovala, že žádost je platná, protože ji předložila více než čtvrtina všech poslanců, a rozhodla se předložit v plénu návrh rozhodnutí o zřízení, působnosti, početním složení a funkčním období vyšetřovacího výboru.


Návrh rozhodnutí (B8-1424/2015) je k dispozici na internetových stránkách Europarl.

Parlament bude o tomto návrhu hlasovat během zítřejšího hlasování.

Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k návrhu Konference předsedů, pokud jde o početní složení vyšetřovacího výboru: středa 16. prosince 2015 ve 20:00.

Hlasování o nominacích do vyšetřovacího výboru se bude konat dne 19. ledna 2016.

°
° ° °

Vystoupil Notis Marias ke lhůtě, kterou poslanci disponují, pokud jde o vyšetřovacé výbor.


18. 20. výročí Daytonské mírové dohody (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Inês Cristina Zuber za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Georg Mayer za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, kterÁ rovněž odpovědělA na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir a Jasenko Selimovic.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Javi López.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir a Csaba Sógor.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Georg Mayer za skupinu ENF o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička za skupinu ALDE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc a Milan Zver za skupinu PPE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Reinhard Bütikofer, za skupinu Verts/ALE o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward a Boris Zala Flavio Zanonato za skupinu S&D o 20. výročí Daytonské mírové dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1401/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 17.12.2015.


19. Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (rozprava)

Zpráva o vývozu zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero uvedla zprávu.

Vystoupil Nicolas Schmit (úřadující předseda Rady).

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Angel Dzhambazki za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Mike Hookem za skupinu EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann a Tomáš Zdechovský.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupila Bodil Valero.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.11 zápisu ze dne 17.12.2015.


20. Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (usnesení) – Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (protokol s ohledem na přistoupení Chorvatska) *** (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Rámcové dohody o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé jménem Unie [2015/2096(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Rámcové dohodě o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler uvedly doporučení a zprávu.

Vystoupil Andrus Ansip (místopředseda Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth a Olga Sehnalová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Marek Jurek a Notis Marias.

Vystoupili: Andrus Ansip, Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.5, bod 9.6 a bod 9.7 zápisu ze dne 17.12.2015.


21. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny ECR schválil tato jmenování:

výbor ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou: Czesław Hoc

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Sławomir Kłosowski

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 573.461/OJJE).


23. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Příloha 1 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 2 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Příloha 3 – Prodloužení funkčního období předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právní upozornění - Ochrana soukromí