Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 313kWORD 229k
Kolmapäev, 16. detsember 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Volituste kontrollimine
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Esitatud dokumendid
 7.Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.–18. detsember 2015) (arutelu)
 8.Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)
 9.Päevakorra muutmine
 10.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 11.Hääletused
  
11.1.Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.2.Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.3.Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
11.4.Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (hääletus)
  
11.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (hääletus)
  
11.6.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu (hääletus)
  
11.7.Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (hääletus)
  
11.8.Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (hääletus)
  
11.9.ELi ja Hiina suhted (hääletus)
  
11.10.Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (hääletus)
  
11.11.Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (hääletus)
  
11.12.Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 15.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)
 16.Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (arutelu)
 17.Uurimiskomisjoni moodustamine
 18.Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäev (arutelu)
 19.Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
 20.Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (arutelu)
 21.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 1. Lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine
 2. Lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine
 3. Lisa - Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepanekul kinnitas parlament Xabier Benito Ziluaga mandaadi alates 25. novembrist 2015.


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse tehnika ja teaduse arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - tähtaeg: 3. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni otsus, milles sätestatakse turismisektori parimat keskkonnajuhtimise tava, keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldav võrdlusdokument vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - tähtaeg: 5. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1332/2011, millega kehtestatakse ühised õhuruumi kasutamise nõuded ja käitamisprotseduurid õhukokkupõrke vältimiseks (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - tähtaeg: 11. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas toidugrupi 12.3 pealkirja „Äädikad” (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - tähtaeg: 12. veebruar 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/43/EÜ seoses kaitseotstarbeliste toodete nimekirjaga (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - tähtaeg: 11. märts 2016)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 III lisa (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 2. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega parandatakse delegeeritud määrust (EL) 2015/63, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/59/EL seoses kriisilahendusrahastutesse tehtavate ex-ante-osamaksetega (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast, 14. detsembrist 2015

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti kinnitamise ja avaldamise ning reklaamide levitamise kohta ja muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast, 30. novembrist 2015

Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 1 kuu alates nõukogu taotlusest.

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa välisteenistuse assigneeringute ümberpaigutamise 2/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Kontrollikoja assigneeringute ümberpaigutamisele V/AB-10/T/15.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Andmekaitsinspektori assigneeringute ümberpaigutamisele 2/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 5/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 25 ja 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamised 6, 7 ja 8/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Parlamendi assigneeringute ümberpaigutamised C6/2015 ja C7/2015.

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 ja DEC 45/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2015.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni Regioonide Komitee assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2015 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamiste DEC 35/2015 - III jagu – Komisjon, DEC 37/2015 - III jagu – Komisjon, DEC 36/2015 - III jagu – Komisjon ja DEC 39/2015 - III jagu – Komisjon heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 27 teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevat institutsiooni Euroopa Kohtu assigneeringute ümberpaigutamise 6/2015 heakskiitmisest.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõigetele 5 ja 7 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid ettepanekule ehitada hoone Euroopa Liidu esinduse jaoks Somaalias.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõikele 8 otsustas eelarvekomisjon heaks kiita Euroopa Liidu delegatsiooni hoone ostu Tōkyōs.

Vastavalt finantsmääruse artikli 203 lõigetele 5 ja 7 otsustas eelarvekomisjon mitte teha otsust büroode üürimise kohta Euroopa Liidu delegatsioonile Hiinas.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 42/2015 - III jagu Komisjon (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 43/2015 - III jagu Komisjon (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 44/2015 - III jagu Komisjon (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 45 - III jagu Komisjon (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


7. Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.18. detsember 2015) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise ettevalmistamine (17.–18. detsember 2015) (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgi Pirinski, ja Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Bernd Lucke, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Nigel Farage'ile, kes vastas sellele, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Angelika Niebler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Olaf Stuger, Jill Evans, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja David Borrelli.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas ja Ska Keller.
(Juhataja tervitas Korčulast ja Pelješacist saabunud horvaadi tuletõrjujate rühma.)
Sõna võtsid Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks minutiks enne Sahharovi auhinna kätteandmist)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president


8. Sahharovi auhinna üleandmine (pidulik istung)

Kell 12.05 kuni 12.40 toimus parlamendi pidulik istung Sahharovi auhinna üleandmiseks Saudi Araabia blogipidajale Raif Badawile, kes võitleb Saudi Araabias mõttevabaduse eest ja viibib praegu seal vangistuses.

President palus, et Saudi Araabia võimud annaksid Raif Badawile armu ja vabastaksid ta viivitamata.

Laureaadi puudumise tõttu võttis auhinna vastu tema abikaasa Ensaf Haidar.

Parlament pidas Ensaf Haidari palvel 13. novembril 2015. aastal Pariisis toimunud terrorirünnaku ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident


9. Päevakorra muutmine

Juhataja andis teada, et Euroopa Parlamendi president tegi vastavalt kodukorra artikli 152 lõikele 2 ja pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku muuta pärastlõunase istungi päevakorda:

- Raport ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamise kohta relvaekspordi küsimuses [2015/2114(INI)] Raportöör: Bodil Valero (A8-0338/2015) (päevakorra punkt 32) on lisatud pärastlõunase istungi päevakorda neljanda punktina ja järgneb Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva käsitlevale punktile.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Päevakorda muudeti vastavalt.


10. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokollipunkt 17).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Ungaris(2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Ungaris (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Ungaris (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek ja Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Ungaris (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmete kohta (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Hääletus: 16.12.2015 protokollipunkt 11.12.


11. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


11.1. Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 1).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0450)


11.2. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 2).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0451)


11.3. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamise kohta [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Antud häälte enamus)
Salajane hääletus (kodukorra artikli 182 lõige 1)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (16.12.2015 protokollilisa 3).
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0452)


11.4. Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe * (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Euroopa Politseiameti (Europol) poolt Bosnia ja Hertsegoviina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimine [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0453)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P8_TA(2015)0453)


11.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa taotlus EGF/2015/006 IE/PWA International (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Iirimaa taotlus – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0454)


11.6. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: invasiivsete võõrliikide loetelu (hääletus)

Kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanek komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega võetakse vastu liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide nimekiri vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-komisjon - Raportöörid: Pavel Poc ja Renate Sommer

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0455)


11.7. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0456)


11.8. Läbipaistvuse, kooskõlastamise ja lähenemise tagamine liidu äriühingu tulumaksu poliitikas (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile läbipaistvuse, kooskõlastamise ning lähenemise tagamise kohta liidu äriühingu tulumaksu poliitikas [2015/2010(INL)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Kaasraportöörid: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0457)


11.9. ELi ja Hiina suhted (hääletus)

Raport ELi ja Hiina suhete kohta [2015/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0458)

Sõnavõtud

Reinhard Bütikofer esitas punkti 42 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


11.10. Ettevalmistused ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks - humanitaarabiga seonduvad probleemid ja võimalused (hääletus)

Raport ülemaailmseks humanitaarabiteemaliseks tippkohtumiseks valmistumise, humanitaarabiga seonduvate probleemide ja võimaluste kohta [2015/2051(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0459)


11.11. Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamine (hääletus)

Raport Euroopa jätkusuutliku mitteväärismetallide tööstuse väljaarendamise kohta [2014/2211(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Arutelu toimus 24. novembril 2015 (24.11.2015 protokollipunkt 13)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0460)

Sõnavõtud

Edouard Martin (raportöör) enne hääletust.


11.12. Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000140/2015), mille esitas(id) Claude Moraes LIBE-komisjoni nimel komisjonile: Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Arutelu toimus 2. detsembril 2015 (2.12.2015 protokollipunkt 17).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 16. detsembril 2015 (16.12.2015 protokolli punkt 10).

Resolutsiooni ettepanekud B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ja B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-1349/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-1351/2015

(asendades B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ja B8-1361/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ja Tibor Szanyi fraktsiooni S&D nimel,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana fraktsiooni Verts/ALE nimel.

—   Laura Ferrara ja Ignazio Corrao.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0461)

(Resolutsiooni ettepanek B8-1360/2015 muutus kehtetuks.)


12. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: geneetiliselt muundatud maisile NK603xT25 loa andmine
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015

Raport: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ja Stanislav Polčák

Raport: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor ja Andrejs Mamikins

Raport: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Raport: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling ja Andrejs Mamikins

Olukord Ungaris ning Euroopa Parlamendi 10. juuni 2015. aasta resolutsiooni järelmeetmed - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins.


13. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Costas Mavrides andis teada, et ta ei soovinud osaleda Lorenzo Fontana raporti A8-0352/2015 lõpphääletuses.


(Istung katkestati kell 13.40 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

14. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


15. Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitlev aruanne ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (arutelu)

Raport inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2014. aastal käsitleva aruande ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas [2015/2229(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda tutvustas raportit.

Sõna võttis Christos Stylianides (komisjoni liige).

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lucke, ja Takis Hadjigeorgiou.

Juhataja tervitas Usudoktriini Kongregatsiooni prefekti, kardinal Gerhard Ludwig Müllerit, kes viibis ametlike külaliste rõdul.

Sõna võtsid Jordi Sebastià, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon ja Josef Weidenholzer.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan ja Gilles Pargneaux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin ja Heidi Hautala.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Cristian Dan Preda.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.9.


16. Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Varjupaigataotlejate kinnipidamine ja nende suhtes jõu kasutamine (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Monika Hohlmeier fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tim Aker, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janice Atkinson, Diane James fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ja Nathalie Griesbeck.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Malin Björk, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post ja Nikolaos Chountis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić ja Elly Schlein.

Sõna võtsid Christos Stylianides (komisjoni liige) ja Nicolas Schmit.

Arutelu lõpetati.


17. Uurimiskomisjoni moodustamine

Esimeeste konverents on saanud kooskõlas kodukorra artikliga 198 taotluse, mille esitasid 283 parlamendiliiget autotööstuses heitkoguste mõõtmise uurimiskomisjoni moodustamiseks.

Esimeeste konverents tõdes oma koosolekul, et taotlus oli esitatud nõuetekohaselt rohkem kui veerandi parlamendiliikmete poolt, ja otsustas esitada täiskogu istungil ettepaneku võtta vastu otsus uurimiskomisjoni moodustamise, selle volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta.


Otsuse ettepanek (B8-1424/2015) on kättesaadav Europarli veebisaidil.

Parlamenti kutsuti üles selle ettepaneku üle järgmisel päeval toimuva hääletuse algul hääletama.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg esimeeste konverentsi ettepanekule uurimiskomisjoni liikmete arvu kohta: kolmapäev, 16. detsember 2015 kell 20.00.

Hääletus komisjoni liikmete nimetamise üle toimub 19. jaanuaril 2016.

°
° ° °

Sõna võttis Notis Marias parlamendiliikmetele seoses uurimiskomisjoniga kehtestatud tähtaja kohta.


18. Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäev (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäev (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elmar Brok, Afzal Khan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir ja Jasenko Selimovic.

ISTUNGI JUHATAJA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
asepresident

Sõna võtsid Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, ja Javi López.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja Csaba Sógor.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Georg Mayer fraktsiooni ENF nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta 2015/2979(RSP) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward ja Boris Zala Flavio Zanonato fraktsiooni S&D nimel Daytoni rahukokkuleppe 20. aastapäeva kohta 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.10.


19. Relvaeksport: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)

Raport ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamise kohta relvaekspordi küsimuses [2015/2114(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero tutvustas raportit.

Sõna võttis Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Bodil Valero.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.12.2015 protokollipunkt 9.11.


20. Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (nõusolek) *** - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (resolutsioon) - Laiahaardeline partnerluse ja koostöö raamleping ELi ja Vietnami vahel (protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist ELiga) *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Raport muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu liidu nimel sõlmimise koht [2015/2096(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete ja Barbara Lochbihler tutvustasid soovitusi ja raportit.

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Amjad Bashir fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth ja Olga Sehnalová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Notis Marias.

Sõna võtsid Andrus Ansip, Sandra Kalniete ja Barbara Lochbihler.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 9.5punkt 9.6 ja 17.12.2015 protokollipunkt 9.7.


21. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni ECR taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

ITRE-komisjon: Zdzisław Krasnodębski

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks: Czesław Hoc

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Sławomir Kłosowski

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Sławomir Kłosowski


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 573.461/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


1. Lisa - Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) eesistuja ametiaja pikendamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


2. Lisa - Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametiaja pikendamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


3. Lisa - Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) eesistuja ametiaja pikendamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika