Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 310kWORD 232k
Keskiviikko 16. joulukuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Valtakirjojen tarkastus
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Esityslistan muuttaminen
 10.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 11.Äänestykset
  11.1.Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.2.Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.3.Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  11.4.Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö * (äänestys)
  11.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International (äänestys)
  11.6.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien luettelo (äänestys)
  11.7.Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (äänestys)
  11.8.Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (äänestys)
  11.9.EU:n ja Kiinan suhteet (äänestys)
  11.10.Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (äänestys)
  11.11.Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (äänestys)
  11.12.Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)
 16.Turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja heihin kohdistuva voimankäyttö (keskustelu)
 17.Tutkintavaliokunnan asettaminen
 18.Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (keskustelu)
 19.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 20.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.Seuraavan istunnon esityslista
 23.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Liite 2 - Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen
 Liite 3 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa Xabier Benito Ziluagan valtakirjan päteväksi 25. marraskuuta 2015 alkaen.


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - määräaika: 3. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission päätös organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesta viiteasiakirjasta, jossa esitetään ympäristöasioiden hallinnan parhaat toimintatavat, alakohtaiset ympäristönsuojelun tason indikaattorit ja vertailuesimerkkejä huipputason osaamisesta matkailualalla (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - määräaika: 5. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa annetun asetuksen (EU) N:o 1332/2011 muuttamisesta (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - määräaika: 11. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse elintarvikeryhmän 12.3 ”Etikat” otsikosta (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - määräaika: 12. helmikuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse puolustukseen liittyvien tuotteiden luettelosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - määräaika: 11. maaliskuuta 2016)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen III muuttamisesta (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. joulukuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/59/EU täydentämisestä kriisinratkaisun rahoitusjärjestelyihin etukäteen suoritettavien rahoitusosuuksien osalta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2015/63 oikaisemisesta (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. joulukuuta 2015
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka osalta vastustamisen ilmaisemisen määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen hyväksymistä ja julkistamista ja mainontaan liittyvien ilmoitusten levittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 30. marraskuuta 2015
vastustamisen määräajan jatkaminen: 1 kuukausi neuvoston pyynnöstä.
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirron 2/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa N:o V/AB-10/T/15.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan tietosuojavaltuutetun määrärahasiirtoa N:o 2/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 5/2015.

Varainhoitoasetuksen 25 ja 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan unionin tuomioistuimen määrärahasiirrot 6, 7 ja 8/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä Euroopan parlamentin määrärahasiirrot C6/2015 ja C7/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahansiirrot DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 ja DEC 45/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta päätti hyväksyä alueiden komitean määrärahasiirron DEC 1/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä alueiden komitean määrärahasiirron DEC 1/2015.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirrot DEC 35/2015 - Pääluokka III - Komissio, DEC 37/2015 - Pääluokka III – Komissio, DEC 36/2015 - Pääluokka III – Komissio ja DEC 39/2015 - Pääluokka III – Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä Euroopan unionin tuomioistuimen määrärahasiirron N:o 6/2015.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan määräysten puitteissa budjettivaliokunta on päättänyt olla tekemättä päätöstä ehdotuksesta rakennuttaa tilat Euroopan unionin edustustoa varten Somaliaan.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 8 kohdan määräysten puitteissa budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan unionin Tokion-edustuston rakennuksen ostamisen.

Varainhoitoasetuksen 203 artiklan 5 ja 7 kohdan määräysten puitteissa budjettivaliokunta päätti olla tekemättä päätöstä toimistotilojen vuokraamisesta Euroopan unionin Kiinan-edustuston käyttöön.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 42/2015 – Pääluokka III – Komissio (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 43/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 44/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 45/2015 - Pääluokka III – Komissio (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 17.–18. joulukuuta pidettävän kokouksen valmistelu (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgi Pirinski, ja Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Bernd Lucke, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Nigel Farage vastasi, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Philippe Lamberts, Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Jill Evans, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja David Borrelli.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas ja Ska Keller.


Puhemies toivotti tervetulleiksi ryhmän palomiehiä Korčulasta ja Pelješacista, Kroatiasta.


Puheenvuorot: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister ja Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission varapuheenjohtaja) ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi ennen Saharov-palkinnon luovuttamista.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


8. Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)

Klo 12.05 - 12.40 parlamentti kokoontui juhlaistuntoon Saharov-palkinnon luovuttamiseksi saudiarabialaiselle bloggaajalle Raif Badawille tämän toiminnasta sananvapauden puolesta Saudi-Arabiassa. Badawi on tällä hetkellä vankilassa kotimaassaan.

Puhemies pyysi Saudi-Arabian viranomaisia armahtamaan ja vapauttamaan välittömästi Raif Badawin.

Koska Badawi ei ollut paikalla, palkinto luovutettiin hänen puolisolleen Ensaf Haidarille.

Haidarin pyynnöstä parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen terrori-iskujen uhrien muistoksi.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS


9. Esityslistan muuttaminen

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 152 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja poliittisia ryhmiä kuultuaan Euroopan parlamentin puhemies on ehdottanut, että tämän iltapäivän esityslistaa muutetaan seuraavasti:

- Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2015/2114(INI)] - Esittelijä: Bodil Valero - (A8-0338/2015) (esityslistan 32 kohta) otetaan iltapäivän esityslistalle neljänneksi kohdaksi Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivää koskevien julkilausumien jälkeen.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Esityslistaa muutettiin vastaavasti.


10. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2015): Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 17).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015)

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015)

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015)

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015)

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek ja Zdzisław Krasnodębski ECR-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015)

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 11.12.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 16.12.2015 liite 1).
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLUONNOS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0450)


11.2. Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 16.12.2015 liite 2).
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLUONNOS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0451)


11.3. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkamisesta [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
salainen äänestys (työjärjestyksen 182 artiklan 1 kohta)
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 16.12.2015 liite 3).
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLUONNOS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0452)


11.4. Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välinen operatiivinen ja strateginen yhteistyö * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Euroopan poliisivirastolle (Europol) Bosnia ja Hertsegovinan sekä Europolin välisen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0453)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0453)


11.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlannin hakemus – EGF/2015/006 IE/PWA International (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/006 IE/PWA International, Irlanti) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0454)


11.6. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: Haitallisten vieraslajien luettelo (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 mukaisesti D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-valiokunta-valiokunta - Esittelijät: Pavel Poc ja Renate Sommer

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0455)


11.7. Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0456)


11.8. Lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy suosituksia komissiolle aiheesta lisää läpinäkyvyyttä, koordinointia ja lähentymistä unionin yhtiöveropolitiikkoihin [2015/2010(INL)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0457)


11.9. EU:n ja Kiinan suhteet (äänestys)

Mietintö EU:n ja Kiinan suhteista [2015/2003(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bas Belder (A8-0350/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0458)

Puheenvuorot:

Reinhard Bütikofer esitti 42 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


11.10. Valmistautuminen maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet (äänestys)

Mietintö valmistautumisesta maailman humanitaarisen avun huippukokoukseen: humanitaarisen avun haasteet ja mahdollisuudet [2015/2051(INI)] - Kehitysvaliokunta. Esittelijä: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0459)


11.11. Kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittäminen (äänestys)

Mietintö kestävän eurooppalaisen perusmetallialan kehittämisestä [2014/2211(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Keskustelu käytiin 24. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 24.11.2015, kohta 13).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0460)

Puheenvuorot:

Edouard Martin ennen äänestystä.


11.12. Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000140/2015): Claude Moraes; LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 17).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 16. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 16.12.2015, kohta 10).

Päätöslauselmaesitykset B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 ja B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1349/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1351/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 ja B8-1361/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek ja Monika Vana Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Laura Ferrara ja Ignazio Corrao.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0461)

(Päätöslauselmaesitys B8-1360/2015 raukesi.)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Vastustaminen työjärjestyksen 106 artiklan nojalla: muuntogeenisen NK603xT25-maissin hyväksyminen - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins ja Stanislav Polčák

Mietintö Anneliese Dodds ja Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ja Stanislav Polčák

Mietintö Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor ja Andrejs Mamikins

Mietintö Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly ja Andrejs Mamikins

Mietintö Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling ja Andrejs Mamikins

Unkarin tilanne: Euroopan parlamentin 10. kesäkuuta 2015 hyväksymän päätöslauselman seuranta - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Costas Mavrides ilmoitti, että hän ei ollut halunnut osallistua Lorenzo Fontanan mietinnöstä (A8-0352/2015) toimitettuun lopulliseen äänestykseen.


(Istunto keskeytettiin klo 13.40 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2015/2229(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda esitteli mietinnön.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Andrzej Grzyb PPE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Petras Auštrevičius ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka kieltäytyi Bernd Lucken sinisen kortin kysymyksestä, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Lucke, ja Takis Hadjigeorgiou.

Puhemies toivotti tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen uskonopin kongregaation prefektin kardinaali Gerhard Ludwig Müllerin.

Puheenvuorot: Jordi Sebastià, James Carver, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon ja Josef Weidenholzer.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan ja Gilles Pargneaux.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin ja Heidi Hautala.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Cristian Dan Preda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.9.


16. Turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja heihin kohdistuva voimankäyttö (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Turvapaikanhakijoiden säilöönotto ja heihin kohdistuva voimankäyttö (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tim Aker, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angel Dzhambazki, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janice Atkinson, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, Vicky Maeijer ENF-ryhmän puolesta, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens ja Nathalie Griesbeck.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Malin Björk, joka kieltäytyi Gianluca Buonannon sinisen kortin kysymyksestä, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post ja Nikolaos Chountis.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić ja Elly Schlein.

Puheenvuorot: Christos Stylianides (komission jäsen) ja Nicolas Schmit.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Tutkintavaliokunnan asettaminen

Puheenjohtajakokous on vastaanottanut 283 jäsenen työjärjestyksen 198 artiklan mukaisesti esittämän pyynnön autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettamisesta.

Puheenjohtajakokous totesi iltapäivällä pitämässään kokouksessa, että pyynnön oli määräysten mukaisesti esittänyt yli neljäsosa parlamentin jäsenistä, ja päätti antaa täysistunnon käsiteltäväksi päätösehdotuksen tutkintavaliokunnan asettamisesta ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittelystä.


Päätösehdotus (B8-1424/2015) on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.

Parlamentti äänestää tästä ehdotuksesta huomenna äänestysten aluksi.

Määräaika tarkistusten jättämiseksi koskien puheenjohtajakokouksen ehdotusta tutkintavaliokunnan jäsenmääräksi: keskiviikko 16. joulukuuta 2015 klo 20.00.

Nimityksistä tutkintavaliokuntaan äänestetään 19. tammikuuta 2016.

°
° ° °

Notis Marias käytti puheenvuoron määräajasta, joka jäsenillä on käytettävissään tutkintavaliokunnan suhteen.


18. Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Inês Cristina Zuber GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Afzal Khan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir ja Jasenko Selimovic.

Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Puheenvuorot: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, ja Javi López.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marijana Petir ja Csaba Sógor.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Georg Mayer, ENF-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015)

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015)

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015)

—   Jiří Maštálka ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015)

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015)

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero ja Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015)

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015)

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward ja Boris Zala Flavio Zanonato S&D-ryhmän puolesta Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivästä 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.10.


19. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2015/2114(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero esitteli mietinnön.

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mike Hookem EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios ja Fabio Massimo Castaldo.

Bodil Valero käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.11.


20. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2015/2096(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete ja Barbara Lochbihler esittelivät suositukset ja mietinnön.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Amjad Bashir ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth ja Olga Sehnalová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Marek Jurek ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Sandra Kalniete ja Barbara Lochbihler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 9.5, kohta 9.6 ja istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.7.


21. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ECR-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

ITRE-valiokunta: Zdzisław Krasnodębski

suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta: Czesław Hoc

valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa: Sławomir Kłosowski

valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Sławomir Kłosowski


22. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 573.461/OJJE).


23. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Liite 1 - Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 2 - Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Liite 3 - Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan toimikauden jatkaminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö