Indeks 
Protokół
PDF 321kWORD 265k
Środa, 16 grudnia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Weryfikacja mandatów
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)
 8.Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)
 9.Zmiana porządku obrad
 10.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (złożone projekty rezolucji)
 11.Głosowanie
  11.1.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.2.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.3.Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  11.4.Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem * (głosowanie)
  11.5.Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (głosowanie)
  11.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz inwazyjnych gatunków obcych (głosowanie)
  11.7.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (głosowanie)
  11.8.Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (głosowanie)
  11.9.Stosunki UE–Chiny (głosowanie)
  11.10.Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (głosowanie)
  11.11.Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (głosowanie)
  11.12.Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (debata)
 16.Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (debata)
 17.Powołanie komisji śledczej
 18.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (debata)
 19.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)
 20.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (debata)
 21.Skład komisji i delegacji
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia
 23.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Załącznik 2 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Załącznik 3 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.05.


2. Weryfikacja mandatów

Na wniosek komisji JURI Parlament postanowił potwierdzić mandat Xabiera Benita Ziluagi ze skutkiem od dnia 25 listopada 2015 r.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - termin: 3 marca 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Decyzja Komisji w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora turystyki na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - termin: 5 marca 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1332/2011 ustanawiające wspólne wymogi korzystania z przestrzeni powietrznej i procedury operacyjne w celu zapobiegania kolizjom w powietrzu (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - termin: 11 marca 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do tytułu kategorii żywności 12.3 Octy (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - termin: 12 lutego 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/43/WE w odniesieniu do wykazu produktów związanych z obronnością (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - termin: 11 marca 2016 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO


4. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 grudnia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/63 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do składek ex ante wnoszonych na rzecz mechanizmów finansowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 grudnia 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

Projekt aktu delegowanego, w stosunku do którego przedłużono termin zgłoszenia sprzeciwu:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego oraz upowszechniania reklam i zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 30 listopada 2015 r.

Przedłużenie terminu wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc na wniosek Rady.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 2/2015.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu w sprawie przesunięcia środków Trybunału Obrachunkowego nr V/AB-10/T/15.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu w sprawie przesunięcia środków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych nr 2/2015.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu w sprawie przesunięcia środków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 5/2015.

Zgodnie z art. 25 i 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Trybunału Sprawiedliwości 6, 7 i 8/2015.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Parlamentu Europejskiego C6/2015 i C7/2015.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 i DEC 45/2015.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komitetu Regionów DEC 1/2015.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Komitetu Regionów DEC 1/2015.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 35/2015 - Sekcja III - Komisja, DEC 37/2015 - Sekcja III - Komisja, DEC 36/2015 - Sekcja III - Komisja i DEC 39/2015 - Sekcja III - Komisja.

Zgodnie z art. 27 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków Trybunału Sprawiedliwości nr 6/2015.

Na mocy postanowień art. 203 ust. 5 i 7 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie podejmować decyzji w sprawie wniosku dotyczącego budowy budynku dla delegacji Unii Europejskiej w Somalii.

Na mocy postanowień art. 203 ust. 8 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić zakup budynku delegatury Unii Europejskiej w Tokio.

Na mocy postanowień art. 203 ust. 5 i 7 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie podejmować decyzji w sprawie wynajmu biur dla delegatury Unii Europejskiej w Chinach.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 42/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 43/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 44/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 45/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

BUDG


7. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–18 grudnia 2015 r. (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiego Pirinskiego, i Nigel Farage w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bernd Lucke, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Nigelowi Farage'owi, który udzielił odpowiedzi, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikke'go, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Jill Evans, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i David Borrelli.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Tania González Peñas i Ska Keller.


Przewodniczący powitał grupę chorwackich strażaków z Korčuli i Pelješacu.


Głos zabrali: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Costasa Mavridesa, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister i Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało chwilowo zawieszone w oczekiwaniu na wręczenie Nagrody im. Sacharowa)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący


8. Wręczenie Nagrody im. Sacharowa (uroczyste posiedzenie)

W godzinach od 12.05 do 12.40 Parlament zebrał się na uroczystym posiedzeniu z okazji wręczenia Nagrody im. Sacharowa saudyjskiemu blogerowi Raifowi Badawiemu za walkę na rzecz wolności myśli w Arabii Saudyjskiej, który przebywa obecnie w więzieniu w swoim kraju.

Przewodniczący zwrócił się do władz saudyjskich o ułaskawienie i natychmiastowe uwolnienie Raifa Badawiego.

Z uwagi na nieobecność laureata nagrodę odebrała w jego imieniu jego żona Ensaf Haidar.

Na jej prośbę Parlament uczcił minutą ciszy pamięć ofiar zamachów terrorystycznych w Paryżu z dnia 13 listopada 2015 r.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca


9. Zmiana porządku obrad

Przewodnicząca poinformowała, że zgodnie z art. 152 ust. 2 Regulaminu, po konsultacji z grupami politycznymi, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował nastepującą zmianę porządku obrad popołudniowych:

- sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2015/2114(INI)] Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0338/2015) (pkt 32 Dz.U.) zostanie ujęte jako czwarty punkt porządku obrad popołudniowych, po oświadczeniu w sprawie 20. rocznicy porozumienia pokojowego z Dayton.

Parlament wyraził zgodę na tę propozycję.

Niniejszym porządek obrad został zmieniony.


10. Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili i Julie Ward, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova i Ivan Jakovčić, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek i Zdzisław Krasnodębski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Helmut Scholz, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 16.12.2015.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 do protokołu z dnia 16.12.2015).
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0450)


11.2. Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 2 do protokołu z dnia 16.12.2015).
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0451)


11.3. Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie odnowienia kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Wymagana zwykła większość)
Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 3 do protokołu z dnia 16.12.2015).
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operacyjno-strategiczna współpraca między Bośnią i Hercegowiną a Europolem * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Europejski Urząd Policji (Europol) porozumienia między Bośnią i Hercegowiną a Europolem o operacyjno-strategicznej współpracy [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2015)0453)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0453)


11.5. Uruchomienie środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Irlandii – EGF/2015/006 IE/PWA International) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/00 - IE/PWA International złożony przez Irlandię) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0454)


11.6. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: wykaz inwazyjnych gatunków obcych (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji w sprawie przyjęcia wykazu inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - komisja ENVI - sprawozdawcy: Pavel Poc i Renate Sommer

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0455)


11.7. Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0456)


11.8. Wprowadzenie przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii (głosowanie)

Sprawozdanie z zaleceniami dla Komisji w sprawie wprowadzenia przejrzystości, koordynacji i konwergencji do polityki opodatkowania osób prawnych w Unii [2015/2010(INL)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0457)


11.9. Stosunki UE–Chiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE–Chiny [2015/2003(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0458)

Wystąpienia

Reinhard Bütikofer przedstawił poprawkę ustną do ustępu 42. Poprawka została przyjęta.


11.10. Przygotowania do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przygotowań do Światowego Szczytu Humanitarnego: wyzwania i szanse w zakresie pomocy humanitarnej [2015/2051(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0459)


11.11. Rozwój zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozwoju zrównoważonego europejskiego przemysłu obróbki metali nieszlachetnych [2014/2211(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2015 r. (pkt 13 protokołu z dnia 24.11.2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0460)

Wystąpienia

Edouard Martin, przed głosowaniem.


11.12. Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000140/2015), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Sytuacja na Węgrzech w nawiązaniu do rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 17 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 16 grudnia 2015 (pkt 10 protokołu z dnia 16.12.2015).

Projekty rezolucji B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 i B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1349/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1351/2015

(zastępujący B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 i B8-1361/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom i Tibor Szanyi, w imieniu grupy S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek i Monika Vana, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE.

—   Laura Ferrara i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2015)0461)

(Projekt rezolucji B8-1360/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: zezwolenie na genetycznie modyfikowaną kukurydzę NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Anneliese Dodds i Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling i Andrejs Mamikins

Sytuacja na Węgrzech: działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil i Andrejs Mamikins.


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Costas Mavrides poinformował, że nie zamierza uczestniczyć w głosowaniu końcowym nad sprawozdaniem Lorenza Fontany - A8-0352/2015.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.40 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (debata)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie [2015/2229(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie Bernda Luckego zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Udo Voigt niezrzeszony, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, który odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Luckego, i Takis Hadjigeorgiou.

Przewodniczący powitał kardynała Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który zasiadł na trybunie honorowej.

Głos zabrali: Jordi Sebastià, James Carver, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon i Josef Weidenholzer.

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Elenę Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan i Gilles Pargneaux.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin i Heidi Hautala.

Głos zabrali: Christos Stylianides i Cristian Dan Preda.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 17.12.2015.


16. Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przetrzymywanie osób ubiegających się o azyl i używanie wobec nich siły (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) i Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Monika Hohlmeier w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tima Akera, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Angela Dzhambazkiego, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janice Atkinson, Diane James w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Malin Björk, która odmówiła udzielenia odpowiedzi na pytanie Gianlukę Buonanna zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lamprosa Fountoulisa, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post i Nikolaos Chountis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić i Elly Schlein.

Głos zabrali: Christos Stylianides (członek Komisji) i Nicolas Schmit.

Debata została zamknięta.


17. Powołanie komisji śledczej

Zgodnie z art. 198 Regulaminu do Konferencji Przewodniczących wpłynął wniosek, złożony przez 283 posłów, o powołanie komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym.

Podczas posiedzenia dziś po południu Konferencja Przewodniczących uznała, że wniosek został złożony prawidłowo przez ponad jedną czwartą członków Parlamentu, i postanowiła przedstawić na posiedzeniu plenarnym projekt decyzji w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu komisji śledczej.


Projekt decyzji (B8-1424/2015) jest dostępny na stronie Europarl.

Parlament zostanie wezwany do głosowania nad tym projektem na początku jutrzejszych głosowań.

Termin składania poprawek do propozycji Konferencji Przewodniczących dotyczącej składu liczbowego komisji śledczej: środa 16 grudnia 2015 r. godz. 20.00.

Głosowanie w sprawie powołania członków komisji śledczej odbędzie się w dniu 19 stycznia 2016 r.

°
° ° °

Głos zabrał Notis Marias w sprawie obowiązującego posłów terminu dotyczącego komisji śledczej.


18. 20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 20. rocznica układu pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Knut Fleckenstein w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Inês Cristina Zuber w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Georg Mayer w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Elmar Brok, Afzal Khan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Williama (The Earl of) Dartmoutha, Amjad Bashir i Jasenko Selimovic.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, i Javi López.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Marijana Petir i Csaba Sógor.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Georg Mayer, w imieniu grupy ENF, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba i Geoffrey Van Orden, w imieniu grupy ECR, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka i Sofia Sakorafa, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc i Milan Zver, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero i Reinhard Bütikofer, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward i Boris Zala Flavio Zanonato, w imieniu grupy S&D, w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 17.12.2015.


19. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (debata)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2015/2114(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann i Tomáš Zdechovský.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Bodil Valero.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.11 protokołu z dnia 17.12.2015.


20. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) - Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2015/2096(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler przedstawiły zalecenia i sprawozdanie.

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Amjad Bashir w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth i Olga Sehnalová.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Marek Jurek i Notis Marias.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Sandra Kalniete i Barbara Lochbihler.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.5, pkt 9.6 i pkt 9.7 protokołu z dnia 17.12.2015.


21. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ECR Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegacja do spraw Stosunków z Chińską Republiką Ludową: Czesław Hoc

Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Mołdawia: Sławomir Kłosowski

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 573.461/OJJE).


23. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Załącznik 1 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 2 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Załącznik 3 - Odnowienie kadencji przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności