Index 
Proces-verbal
PDF 319kWORD 270k
Miercuri, 16 decembrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Verificarea prerogativelor
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere)
 8.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 9.Modificarea ordinii de zi
 10.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)
 11.Votare
  
11.1.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.2.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.3.Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
11.4.Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol * (vot)
  
11.5.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International (vot)
  
11.6.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive (vot)
  
11.7.Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 (vot)
  
11.8.Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (vot)
  
11.9.Relațiile dintre UE și China (vot)
  
11.10.Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (vot)
  
11.11.Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (vot)
  
11.12.Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (vot)
 12.Explicații privind votul
 13.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 14.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 15.Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (dezbatere)
 16.Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (dezbatere)
 17.Constituirea unei noi comisii de anchetă
 18.Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (dezbatere)
 19.Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)
 20.Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) - Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) *** (dezbatere)
 21.Componența comisiilor și delegațiilor
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)
 Anexa 2 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)
 Anexa 3 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Xabier Benito Ziluaga cu efect de la 25 noiembrie 2015.


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - termen: 3 martie 2016)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Decizia Comisiei privind documentul de referinţă referitor la cele mai bune practici de management de mediu, indicatorii sectoriali de performanţă de mediu şi parametrii de excelenţă pentru sectorul turismului, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - termen: 5 martie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1332/2011 de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - termen: 11 martie 2016)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește titlul categoriei de produse alimentare 12.3 Oțeturi (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - termen: 12 februarie 2016)
retrimis fond: ENVI

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista produselor din domeniul apărării (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - termen: 11 martie 2016)
retrimis fond: IMCO


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 2 decembrie 2015
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisei de corectare a Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește contribuțiile ex ante la mecanismele de finanțare a rezoluției (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii, 14 decembrie 2015
retrimis fond: ECON

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aprobarea și publicarea prospectului și diseminarea comunicărilor cu caracter promoțional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii, 30 noiembrie 2015
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 1 lună, la cererea Consiliului.
retrimis fond: ECON


5. Transferuri de credite

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Serviciului European de Acțiune Externă nr. 2/2015.

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Curții de Conturi nr. V/AB-10/T/15.

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Autorității Europene pentru Protecția Datelor nr. 2/2015.

Conform articolului 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecțiuni privind transferul de credite al Comitetul Economic și Social European INF 5/2015.

Conform articolelor 25 și 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Curții de Justiție 6, 7 și 8/2015.

Conform articolului 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Parlamentului European C6/2015 și C7/2015.

Conform articolului 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 și DEC 45/2015.

Conform articolului 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite al Comitetului Regiunilor DEC 1/2015.

Conform articolului 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Comitetului Regiunilor DEC 1/2015.

Conform articolului 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurile de credite DEC 35/2015 - Secțiunea III - Commisia, DEC 37/2015 - Secțiunea III – Commisia, DEC 36/2015 - Secțiunea III – Commisia și DEC 39/2015 - Secțiunea III – Commisia.

Conform articolului 27 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite al Curții de Justiție nr. 6/2015.

În temeiul dispozițiilor articolului 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte o decizie privind propunerea de a construi o clădire a delegației Uniunii Europene în Somalia.

În temeiul dispozițiilor articolului 203 alineatul (8) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe cumpărarea clădirii Delegației Uniunii Europene la Tokyo.

În temeiul dispozițiilor articolului 203 alineatele (5) și (7) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte o decizie privind locația birourilor Delegației Uniunii Europene în China.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de transfer de credite DEC 42/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 43/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 44/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 45/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


7. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 17-18 decembrie 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Georgi Pirinski, și Nigel Farage, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bernd Lucke pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Nigel Farage, care a răspuns, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Angelika Niebler, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Jill Evans, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și David Borrelli.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas și Ska Keller. (Președintele a urat bun-venit unui grup de pompieri croați din Korčula și Pelješac.)
Au intervenit: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister și Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis și Krisztina Morvai.

Au intervenit: Frans Timmermans (prim-vicepreședintele Comisiei) și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată câteva minute, în așteptarea decernării Premiului Saharov)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte


8. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

De la 12.05 la 12.40, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov lui Raif Badawi, blogger saudit aflat în prezent în închisoare în țara sa, pentru lupta sa în favoarea libertății de gândire în Arabia Saudită.

Președintele a solicitat autorităților saudite să îl grațieze și să îl elibereze neîntârziat pe Raif Badawi.

În absența laureatului, soția sa, Ensaf Haidar, a primit premiul în locul său.

La solicitarea acesteia din urmă, Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în amintirea victimelor atentatelor teroriste din 13 noiembrie 2015 de la Paris.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă


9. Modificarea ordinii de zi

Președinta a comunicat că, în conformitate cu articolul 152 alineatul 2 din Regulamentul de procedură și după consultarea grupurilor politice, Președintele Parlamentului European a propus modificarea ordinii de zi de după amiază după cum urmează:

- Raportul referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC 92015/2114(INI)) Raportoare: Bodil Valero (A8-0338/2015) (punctul 32 de pe OJ) va fi înscris ca punctul patru pe ordinea de zi de după amiază, după declarația referitoare la Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la această propunere.

Ordinea de zi a fost astfel modificată.


10. Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 17 al PV din 2.12.2015).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili șiJulie Ward, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova și Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek și Zdzisław Krasnodębski, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Ungaria (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Ungaria măsuri subsecvente Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Vot: punctul 11.12 al PV din 16.12.2015.


11. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


11.1. Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Majoritate simplă)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 16.12.2015).
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0450)


11.2. Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Majoritate simplă)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 16.12.2015).
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0451)


11.3. Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Majoritate simplă)
Vot secret: articolul 182 alineatul (1) din Regulamentul de procedură
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 3 al PV din 16.12.2015).
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0452)


11.4. Cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol * (vot)

Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aprobarea încheierii de către Oficiul European de Poliție (Europol) a Acordului privind cooperarea operațională și strategică dintre Bosnia și Herțegovina și Europol [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Aprobat (P8_TA(2015)0453)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2015)0453)


11.5. Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: cererea EGF/2015/006 IE/PWA International (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (solicitare din partea Irlandei – EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0454)


11.6. Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: lista speciilor alogene invazive (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură referitoare la proiectul de regulament de punere în aplicare al Comisiei de adoptare a unei liste de specii alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului D041932/01 (2015/3010(RSP) (B8-1345/2015) - ENVI - raportori: Pavel Poc și Renate Sommer

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0455)


11.7. Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 (vot)

Propunere de rezoluție B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0456)


11.8. Favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței politicilor de impozitare a societăților (vot)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind favorizarea transparenței, a coordonării și a convergenței în politicile de impozitare a societăților în Uniune [2015/2010(INL)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0457)


11.9. Relațiile dintre UE și China (vot)

Raport referitor la relațiile dintre UE și China [2015/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0458)

Intervenții

Reinhard Bütikofer a prezentat un amendament oral la punctul 42. Amendamentul oral a fost reținut.


11.10. Pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar (vot)

Raport referitor la pregătirea reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: provocări și oportunități în domeniul ajutorului umanitar [2015/2051(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0459)


11.11. Dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază (vot)

Raport referitor la dezvoltarea unei industrii europene durabile a metalelor de bază [2014/2211(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Dezbaterea a avut loc la 24 noiembrie 2015 (punctul 13 al PV din 24.11.2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0460)

Intervenții

Edouard Martin (raportor), înaintea votului.


11.12. Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000140/2015) adresată de Claude Moraes, în numele Comisiei LIBE, Comisiei: Situația din Ungaria: măsurile ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Dezbaterea a avut loc la 2 decembrie 2015 (punctul 17 al PV din 2.12.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 16 decembrie 2015 (punctul 10 al PV din 16.12.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 și B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1349/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1351/2015

(care înlocuiește B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 și B8-1361/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom și Tibor Szanyi, în numele Grupului S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek și Monika Vana, în numele Grupului Verts/ALE.

—   Laura Ferrara și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2015)0461)

(Propunerea de rezoluție B8-1360/2015 a devenit caducă.)


12. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Obiecție în conformitate cu articolul 106 din Regulamentul de procedură: autorizarea porumbului modificat genetic NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins și Stanislav Polčák

Raport Anneliese Dodds și Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin și Stanislav Polčák

Raport Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor și Andrejs Mamikins

Raport Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling și Andrejs Mamikins

Situația din Ungaria: măsurile luate ca urmare a Rezoluției Parlamentului European din 10 iunie 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil și Andrejs Mamikins.


13. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

Costas Mavrides a informat că nu a dorit să participe la votul final privind raportul Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Ședința, suspendată la 13.40, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

14. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


15. Raportul anual pe 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica UE în această privință (dezbatere)

Raportul referitor la Raportul anual 2014 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în această privință [2015/2229(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda și-a prezentat raportul.

A intervenit Christos Stylianides (membru al Comisiei).

Au intervenit: Doru-Claudian Frunzulică (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat să i se adreseze o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bernd Lucke, și Takis Hadjigeorgiou.

Președintele i-a urat bun-venit cardinalului Gerhard Ludwig Müller, prefectul Congregației pentru Doctrina Credinței, care a luat loc în tribuna oficială.

Au intervenit: Jordi Sebastià, James Carver, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon și Josef Weidenholzer.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin și Heidi Hautala.

Au intervenit: Christos Stylianides și Cristian Dan Preda.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 17.12.2015.


16. Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Detenția solicitanților de azil și folosirea forței împotriva acestora (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Monika Hohlmeier, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Angel Dzhambazki, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janice Atkinson, Diane James, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens și Nathalie Griesbeck.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Malin Björk, care a reuzat să i se adreseze o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post și Nikolaos Chountis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić și Elly Schlein.

Au intervenit: Christos Stylianides (membru al Comisiei) și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Constituirea unei noi comisii de anchetă

În conformitate cu articolul 198 din Regulamentul de procedură, Conferința președinților a primit o cerere prezentată de 283 de deputați privind constituirea unei Comisii de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor.

În cadrul reuniunii sale din această după-amiază, Conferința președinților a luat act de faptul că cererea a fost depusă în mod corespunzător de mai mult de un sfert dintre membrii care compun Parlamentul și a decis să prezinte în plen o propunere de de decizie privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului comisiei de anchetă.

Propunerea de decizie (B8-1424/2015) este disponibilă pe site-ul Europarl.

Parlamentul European va vota propunerea la începutul timpului afectat votării mâine.

Termenul de depunere a amendamentelor la propunerea Conferinței președinților privind componența numerică a comisiei de anchetă: miercuri, 16 decembrie 2015, ora 20.00

Votarea numirilor în comisia de anchetă va avea loc la 19 ianuarie 2016.

°
° ° °

A intervenit Notis Marias privind termenul limită pe care îl au la dispoziție deputații pentru comisia de anchetă.


18. Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Knut Fleckenstein, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Inês Cristina Zuber, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Georg Mayer, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Elmar Brok, Afzal Khan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir și Jasenko Selimovic.

A PREZIDAT: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vicepreședintă

Au intervenit: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, și Javi López.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir și Csaba Sógor.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Georg Mayer, în numele Grupului ENF, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba și Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic și Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka și Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc și Milan Zver, în numele Grupului PPE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward și Boris Zala Flavio Zanonato, în numele Grupului S&D, referitoare la aniversarea a 20 de ani de la încheierea Acordului de pace de la Dayton 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 17.12.2015.


19. Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC (dezbatere)

Raport referitor la exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC [2015/2114(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero și-a prezentat raportul.

A intervenit Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann și Tomáš Zdechovský.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Bodil Valero.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 17.12.2015.


20. Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (aprobare) *** - Acordul-cadru global de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (rezoluție) - Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare UE-Vietnam (protocol pentru a se ține seama de aderarea Croației) *** (dezbatere)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte [2015/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul-cadru global de parteneriat și de cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete și Barbara Lochbihler au prezentat raportul și, respectiv, recomandările.

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Amjad Bashir, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth și Olga Sehnalová.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Marek Jurek și Notis Marias.

Au intervenit: Andrus Ansip, Sandra Kalniete și Barbara Lochbihler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.5, punctul 9.6 și punctul 9.7 al PV din 17.12.2015.


21. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupului ECR, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegația pentru relațiile cu Republica Populară Chineză: Czesław Hoc

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Sławomir Kłosowski

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 573.461/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Anexa 1 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Bancare Europene (ABE)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anexa 2 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Anexa 3 - Prelungirea mandatului președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate