Zoznam 
Zápisnica
PDF 319kWORD 261k
Streda, 16. decembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 4.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (rozprava)
 8.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 9.Zmena programu rokovania
 10.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení)
 11.Hlasovanie
  
11.1.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.2.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.3.Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
11.4.Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom * (hlasovanie)
  
11.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie)
  
11.6.Námietka podľa článku 106: zoznam inváznych nepôvodných druhov (hlasovanie)
  
11.7.Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 (hlasovanie)
  
11.8.Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (hlasovanie)
  
11.9.Vzťahy medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)
  
11.10.Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (hlasovanie)
  
11.11.Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (hlasovanie)
  
11.12.Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)
 16.Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (rozprava)
 17.Zriadenie vyšetrovacieho výboru
 18.20. výročie Daytonskej mierovej dohody (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (rozprava)
 21.Zloženie výborov a delegácií
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
 Príloha 2 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)
 Príloha 3 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslanca Xabiera Benita Ziluagu s účinnosťou od 25. novembra 2015.


3. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - lehota: 3. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Rozhodnutie Komisie týkajúce sa referenčného dokumentu o najlepších postupoch environmentálneho manažérstva, sektorových ukazovateľoch environmentálneho správania a referenčných kritériách excelentnosti v sektore turizmu v súlade s nariadením (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - lehota: 5. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1332/2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na využívanie vzdušného priestoru a prevádzkové postupy na vyhýbanie sa zrážkam vo vzduchu (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - lehota: 11. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: TRAN

- Nariadenie, Komisie ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o názov kategórie potravín 12.3 Ocot (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - lehota: 12. februára 2016)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Smernica Komisie, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokiaľ ide o zoznam výrobkov obranného priemyslu (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - lehota: 11. marca 2016)
pridelené: gestorský výbor: IMCO


4. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení prílohaI knariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 aprílohaIII knariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. decembra 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa opravuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide opríspevky exante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania auverejňovania prospektov ašírenia inzerátov, aktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 30. novembra 2015
Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 1 mesiac na žiadosť Rady.
pridelené: gestorský výbor: ECON


5. Presuny rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť 2/2015.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Dvora audítorov č. V/AB-10/T/15.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov č. 2/2015.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Hospodárskeho a sociálneho výboru INF 5/2015.

V súlade s článkami 25 a 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskeho súdneho dvora 6, 7 a 8/2015.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskeho parlamentu C6/2015 a C7/2015.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presuny rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 a DEC 45/2015.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov DEC 1/2015.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán a schválení presunu rozpočtových prostriedkov Výboru regiónov DEC 1/2015.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán a schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 35/2015 - Oddiel III - Komisia, DEC 37/2015 - Oddiel III – Komisia, DEC 36/2015 - Oddiel III – Komisia a DEC 39/2015 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán a schválení presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora č. 6/2015.

V zmysle ustanovení článku 203 ods. 5 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevydať rozhodnutie o návrhu na výstavbu budovy pre delegáciu Európskej únie v Somálsku.

V zmysle ustanovení článku 203 ods. 8 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť obstaranie budovy delegácie Európskej únie v Tokiu..

V zmysle ustanovení článku 203 ods. 5 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevydať rozhodnutie o prenajatí kancelárií pre delegáciu Európskej únie v Číne.


6. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložili nasledujúce dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 42/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 43/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 44/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 45/2015 - Oddiel III - Komisia (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


7. Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 17. – 18. decembra 2015 (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgi Pirinski, a Nigel Farage v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bernd Lucke, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku, na ktorú odpovedal Nigel Farage, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Olaf Stuger, Jill Evans, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a David Borrelli.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas a Ska Keller.


Predseda privítal skupinu chorvátskych hasičov z ostrova Korčula a polostrova Pelješac.


Vystúpili títo poslanci: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister a Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis a Krisztina Morvai.

Vystúpili: Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.

(Schôdza bola na chvíľu prerušená pred začatím udeľovania Sacharovovej ceny)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda


8. Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)

Od 12.05 do 12.40 sa Parlament zišiel na slávnostnom zasadnutí pri príležitosti udeľovania Sacharovovej ceny sudánskemu blogerovi Raifovi Badawimu za jeho boj za slobodu myslenia v Saudskej Arábii, ktorý je v súčasnosti väznený vo svojej domovine.

Predseda vyzval saudské orgány, aby Raifa Badawiho zbavili viny a okamžite prepustili na slobodu.

V neprítomnosti laureáta cenu prevzala jeho manželka Ensaf Haidar.

Parlament na jej žiadosť zachoval minútu ticha na počesť obetí teroristických útokov z 13. novembra 2015 v Paríži.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka


9. Zmena programu rokovania

Predsedníčka oznámila, že v súlade s článkom 152 ods. 2 rokovacieho poriadku a po konzultácii s politickými skupinami predseda Európskeho parlamentu navrhol zmeniť programu rokovania na dnešné popoludnie takto:

- Správa o vývoze zbraní: vykonávaní spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0338/2015) (point 32 de l'OJ) sa zaradí ako štvrtý popoludňajší bod po vyhlásení k 20. výročiu Daytonskej mierovej dohody.

Parlament návrh schválil.

Program rokovania bol zmenený.


10. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava sa uskutočnila 2. decembra 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi a Milan Zver v mene skupiny PPE o situácii v Maďarsku 2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili a Julie Ward v mene skupiny S&D o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana v mene skupiny Verts/ALE o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek a Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR o situácii v Maďarsku (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL o situácii v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Hlasovanie: bod 11.12 zápisnice zo dňa 16.12.2015.


11. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 16.12.2015).
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0450)


11.2. Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 16.12.2015).
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0451)


11.3. Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o predĺžení funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 3 zápisnice zo dňa 16.12.2015).
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operatívna a strategická spolupráca medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom * (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Európskym policajným úradom (Europol) o operatívnej a strategickej spolupráci zo strany Europolu [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA DU CONSEIL

Schválené (P8_TA(2015)0453)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0453)


11.5. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť Írska – EGF/2015/006 IE/PWA International (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Írska EGF/2015/006 IE/PWA International) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0454)


11.6. Námietka podľa článku 106: zoznam inváznych nepôvodných druhov (hlasovanie)

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 106 od. 2 a 3 rokovacieho poriadku o návrhu vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 Európskeho parlamentu a Rady D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - výbor ENVI - spravodajcovia: Pavel Poc a Renate Sommer

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0455)


11.7. Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0456)


11.8. Začleniť transparentnosť, koordinovanosť a konvergenciu do politík dane z príjmov právnických osôb (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii [2015/2010(INL)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0457)


11.9. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (hlasovanie)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a Čínou [2015/2003(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0458)

Vystúpenia:

Reinhard Bütikofer podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 42, ktorý bol prijatý.


11.10. Príprava na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci (hlasovanie)

Správa k príprave na Svetový humanitárny samit: výzvy a príležitosti v oblasti humanitárnej pomoci [2015/2051(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0459)


11.11. Rozvoj udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov (hlasovanie)

Správa o rozvoji udržateľného európskeho odvetvia výroby základných kovov [2014/2211(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Rozprava sa konala dňa 24. novembra 2015 (bod 13 zápisnice zo dňa 24.11.2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0460)

Vystúpenia:

Edouard Martin (spravodajca) pred hlasovaním.


11.12. Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000140/2015), ktorú položil Claude Moraes v mene výboru LIBE pre Komisiu: Situácia v Maďarsku: v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Rozprava sa uskutočnila 2. decembra 2015 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.12.2015).

Návrhy uznesenia boli oznámené 16. decembra 2015 (bod 10 zápisnice zo dňa 16.12.2015).

Návrhy uznesenia B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 a B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA B8-1349/2015

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-1351/2015

(nahrádzajúci B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 a B8-1361/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom a Tibor Szanyi, v mene skupiny S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez a Pavel Telička, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek a Monika Vana, v mene skupiny Verts/ALE.

—   Laura Ferrara a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2015)0461)

(Návrh uznesenia B8-1360/2015 sa stal bezpredmetným.)


12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Námietka podľa článku 106: povolenie geneticky modifikovanej kukurice NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins a Stanislav Polčák

Správa: Anneliese Dodds a Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Stanislav Polčák

Správa: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor a Andrejs Mamikins

Správa: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly a Andrejs Mamikins

Správa: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling a Andrejs Mamikins

Situácia v Maďarsku: kroky prijaté v nadväznosti na uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júna 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil a Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Costas Mavrides oznámil, že sa nechcel zúčastniť na záverečnom hlasovaní o správe Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.40 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava)

Správa o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014 a politike Európskej únie v tejto oblasti [2015/2229(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Doru-Claudian Frunzulică (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, a Takis Hadjigeorgiou.

Predseda privítal kardinála Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta kongregácie pre náuku viery, prítomného na tribúne pre hostí.

Vystúpili títo poslanci: Jordi Sebastià, James Carver, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon a Josef Weidenholzer.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

Vystúpili: Christos Stylianides a Cristian Dan Preda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


16. Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zadržiavanie žiadateľov o azyl a použitie sily proti nim (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tim Aker, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janice Atkinson, Diane James v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens a Nathalie Griesbeck.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Malin Björk, ktorá odmietla otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post a Nikolaos Chountis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić a Elly Schlein.

Vystúpili: Christos Stylianides (člen Komisie) a Nicolas Schmit.

Rozprava sa skončila.


17. Zriadenie vyšetrovacieho výboru

V súlade s článkom 198 rokovacieho poriadku Konferencia predsedov dostala žiadosť 283 poslancov o zriadenie vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle.

Konferencia predsedov na svojej dnešnej popoludňajšej schôdzi konštatovala, že žiadosť bola riadne predložená viac než jednou štvrtinou všetkých poslancov Parlamentu a rozhodla sa predložiť na plenárnom zasadnutí návrh rozhodnutia o zriadení, právomociach, počte členov a trvaní mandátu vyšetrovacieho výboru.

Návrh rozhodnutia (B8-1424/2015) je dostupný na intranetovej stránke Europarl.

Parlament bude o tomto návrhu hlasovať na začiatku zajtrajšieho hlasovania.

Termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov k návrhu Konferencie predsedov, ktorý sa týka zloženia vyšetrovacieho výboru: streda 16. decembra 2015 o 20.00 h.

Hlasovanie o nomináciách do vyšetrovacieho výboru sa uskutoční 19. januára 2016.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Notis Marias k lehote, ktorú majú poslanci k dispozícii, pokaľ ide o vyšetrovací výbor.


18. 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : 20. výročie Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Georg Mayer v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir a Jasenko Selimovic.

PREDSEDNÍCTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, a Javi López.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir a Csaba Sógor.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Georg Mayer v mene skupiny ENF o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody 2015/2979(RSP) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička v mene skupiny ALDE o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody 2015/2979(RSP) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka a Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc a Milan Zver v mene skupiny PPE o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero a Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward a Boris Zala Flavio Zanonato v mene skupiny S&D o 20. výročí Daytonskej mierovej dohody 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


19. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (rozprava)

Správa o vývoze zbraní: vykonávaní spoločnej pozície 2008/944/SZBP [2015/2114(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero uviedol správu.

V rozprave vystúpil Nicolas Schmit (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Bodil Valero.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


20. Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej *** - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (uznesenie) - Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky) *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej v mene Únie [2015/2096(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Rámcovej dohode o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler predstavili odporúčania a správu.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Neena Gill v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth a Olga Sehnalová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Marek Jurek a Notis Marias.

Vystúpili: Andrus Ansip, Sandra Kalniete a Barbara Lochbihler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.5, bod 9.6 a bod 9.7 zápisnice zo dňa 17.12.2015.


21. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupiny ECR Parlament schválil tieto menovania:

výbor ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegácia pre vzťahy s Čínskou ľudovou republikou: Czesław Hoc

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Sławomir Kłosowski

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Sławomir Kłosowski


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 573.461/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.15 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Príloha 1 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Príloha 2 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Príloha 3 - Predĺženie funkčného obdobia predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia