Kazalo 
Zapisnik
PDF 309kWORD 259k
Sreda, 16. december 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 5.Prerazporeditev sredstev
 6.Predložitev dokumentov
 7.Priprava zasedanja Evropskega sveta (17. in 18. december) (razprava)
 8.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 9.Sprememba dnevnega reda
 10.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (vloženi predlogi resolucij)
 11.Čas glasovanja
  11.1.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.2.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.3.Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  11.4.Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom * (glasovanje)
  11.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (glasovanje)
  11.6.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: seznam invazivnih tujerodnih vrst (glasovanje)
  11.7.Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (glasovanje)
  11.8.Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (glasovanje)
  11.9.Odnosi med EU in Kitajsko (glasovanje)
  11.10.Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (glasovanje)
  11.11.Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (glasovanje)
  11.12.Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 15.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)
 16.Pridržanje prosilcev za azil in uporaba sile nad njimi (razprava)
 17.Ustanovitev preiskovalnega odbora
 18.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (razprava)
 19.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)
 20.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) *** - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (razprava)
 21.Sestava odborov in delegacij
 22.Dnevni red naslednje seje
 23.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA)
 Priloga 2 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)
 Priloga 3 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 9.05.


2. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil mandat Xabierja Benita Ziluage z začetkom veljavnosti 25. novembra 2015.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - rok: 3 marec 2016)
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: IMCO

- Sklep Komisije o referenčnem dokumentu v zvezi z najboljšimi praksami okoljskega ravnanja, kazalniki okoljske uspešnosti za posamezne sektorje in merili odličnosti za sektor turizma v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - rok: 5 marec 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 1332/2011 o določitvi pogojev uporabe skupnega zračnega prostora in operativnih postopkov za izogibanje trčenj v zraku (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - rok: 11 marec 2016)
posredovano pristojni : TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede imena kategorije živil 12.3 Kisi (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - rok: 12 februar 2016)
posredovano pristojni : ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - rok: 11 marec 2016)
posredovano pristojni : IMCO


4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter Priloge III k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))

Rok za vložitev ugovora:2 meseci od datuma prejetja dne 2 december 2015

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni AGRI

- Delegirana uredba Komisije o popravku Delegirane uredbe (EU) 2015/63 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s predhodnimi prispevki v sheme za financiranje reševanja (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))

Rok za vložitev ugovora:3 meseci od datuma prejetja dne 14 december 2015

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni ECON

Osnutek delegiranega akta, za katerega se je rok za nasprotovanje podaljšal:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2003/71/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za odobritev in objavo prospekta in razširjanje oglasov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 809/2004 C(2015)08379 - 2015/3001(DEA)

Rok za vložitev ugovora:1 mesec od datuma prejetja dne 30 november 2015

Podaljšanje roka za vložitev ugovora:1mesec na zahtevo Sveta.

Posredovano pristojnemu odboru:posredovano pristojni ECON


5. Prerazporeditev sredstev

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerazporeditev srdstev 2/2015 Evropske službe za zunanje delovanje.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev št. V/AB-10/T/15 Računskega sodišča.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev št. 2/2015 Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

V skladu s členom 25 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo nasprotoval prerazporeditvi sredstev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora INF 5/2015.

V skladu s členoma 25 in 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditve sredstev Sodišča 6, 7 in 8/2015.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditvi sredstev Evropskega parlamenta C6/2015 in C7/2015.

V skladu s členom 27(3) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditve sredstev Evropske komisije DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 in DEC 45/2015.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti prerapozreditev sredstev Odbora regij DEC 1/2015.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditve sredstev Odbora regij DEC 1/2015.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev DEC 35/2015 - Oddelek III - Komisija, DEC 37/2015 - Oddelek III – Komisija, DEC 36/2015 – Oddelek III – Komisija in DEC 39/2015 - Oddelek III – Komisija.

V skladu s členom 27 finančne uredbe je Svet Evropske unije obvestil proračunski organ o odobritvi prerazporeditev sredstev Sodišča št. 6/2015.

V skladu z določbami člena 203(5) in (7) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo odločal o predlogu o izgradnji stavbe za delegacijo Evropske unije v Somaliji.

V skladu z določbami člena 203(8) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil odobriti nakup nepremičnine za delegacijo Evropske unije v Tokiu.

V skladu z določbami člena 203(5) in (7) finančne uredbe je Odbor za proračun sklenil, da ne bo odločal o najemu pisarniških prostorov za delegacijo Evropske unije na Kitajskem.


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 42/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 43/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 44/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 45/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


7. Priprava zasedanja Evropskega sveta (17. in 18. december) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Priprava zasedanja Evropskega sveta (17. in 18. december) (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgi Pirinski, in Nigel Farage v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Bernd Lucke ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje, na katerega je odgovoril Nigel Farage, Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Philippe Lamberts, Angelika Niebler, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Jill Evans, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in David Borrelli.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas in Ska Keller.

Predsedujoči je izrazil dobrodošlico skupini hrvaških gasilcev s Korčule in Pelješca.

Govorili so Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister in Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis in Krisztina Morvai.

Govorila sta Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije) in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila za nekaj trenutkov prekinjena v pričakovanju podelitve nagrade Saharov)

PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik


8. Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)

Parlament se je od 12.05 do 12.40 sestal na slavnostni seji za podelitev nagrade Saharova savdskemu blogerju Raifu Badaviju, ki je zaprt v svoji državi, za njegov boj za svobodo mišljenja v Saudovi Arabiji.

Predsednik je na savdske oblasti naslovil zahtevo, da Raifa Badavija nemudoma pomilostijo in izpustijo.

Ker je bil dobitnik nagrade odsoten, je nagrado sprejela njegova soproga Ensaf Hajdar.

Parlament je na njeno željo posvetil minuto molka v spomin na žrtve terorističnih napadov 13. novembra 2015 v Parizu.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica


9. Sprememba dnevnega reda

Predsedujoča je sporočila, da predsednik Evropskega parlamenta v skladu s členom 152(2) Poslovnika in po posvetovanju s političnimi skupinami predlaga naslednjo spremembo dnevnega reda:

- Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2015/2114(INI)] Poročevalka: Bodil Valero (A8-0338/2015) (točka 32 dnevnega reda) se uvrsti na dnevni red kot četrta popoldanska točka za izjavo o 20. obletnici daytonskega mirovnega sporazuma.

Parlament je izjavil, da se strinja s predlogom.

Dnevni red je bil s tem spremenjen.


10. Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000140/2015), ki ga je postavil Claude Moraes, v imenu odbora LIBE, Komisiji: Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Razprava je potekala dne 2. decembra 2015 (točka 17 zapisnika z dne 2.12.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi in Milan Zver, v imenu skupine PPE, o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015);

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili in Julie Ward, v imenu skupine S&D, o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015);

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova in Ivan Jakovčić, v imenu skupine ALDE, o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015);

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek in Monika Vana, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015);

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek in Zdzisław Krasnodębski, v imenu skupine ECR, o razmerah na Madžarskem (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015);

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas in Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika z dne 16.12.2015.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(potrebna navadna večina)
Tajno glasovanje ( člen 182(1)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 16.12.2015).
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0450)


11.2. Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(potrebna navadna večina)
Tajno glasovanje ( člen 182(1)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 16.12.2015).
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0451)


11.3. Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o podaljšanju mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(potrebna navadna večina)
Tajno glasovanje ( člen 182(1)
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 3 zapisnika z dne 16.12.2015).
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operativno in strateško sodelovanje med Bosno in Hercegovino in Europolom * (glasovanje)

Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o operativnem in strateškem sodelovanju med Bosno in Hercegovino in Evropskim policijskim uradom (Europol) s strani Europola [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Odobreno (P8_TA(2015)0453)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0453)


11.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga Irske – EGF/2015/006 IE/PWA International) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/006 – IE/PWA International, Irska) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0454)


11.6. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: seznam invazivnih tujerodnih vrst (glasovanje)

Predlog resolucije, vložen v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika, o osnutku izvedbene uredbe Komisije o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - odbor ENVI - poročevalci: Pavel Poc in Renate Sommer

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0455)


11.7. Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0456)


11.8. Spodbujanje preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o spodbujanju preglednosti, usklajevanja in konvergence pri politikah na področju davka od dohodkov pravnih oseb v Uniji [2015/2010(INL)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Anneliese Dodds in Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0457)


11.9. Odnosi med EU in Kitajsko (glasovanje)

Poročilo o odnosih med EU in Kitajsko [2015/2003(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Bas Belder (A8-0350/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0458)

Govoril je

Reinhard Bütikofer je podal ustni predlog spremembe k odstavku 42, ki je bil upoštevan.


11.10. Priprave na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč (glasovanje)

Poročilo o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za humanitarno pomoč [2015/2051(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0459)


11.11. Razvoj trajnostne evropske industrije navadnih kovin (glasovanje)

Poročilo o razvoju trajnostne evropske industrije navadnih kovin [2014/2211(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Razprava je potekala dne 24. novembra 2015 (točka 13 zapisnika z dne 24.11.2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0460)

Govoril je

Edouard Martin (poročevalec), pred glasovanjem.


11.12. Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000140/2015), ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE, Komisiji: Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Razprava je potekala dne 2. decembra 2015 (točka 17 zapisnika z dne 2.12.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 16. decembra 2015 (točka 10 zapisnika z dne 16.12.2015).

predlogi resolucij B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 in B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1349/2015

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1351/2015

(ki nadomešča B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 in B8-1361/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom in Tibor Szanyi v imenu skupine S&D,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez in Pavel Telička v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek in Monika Vana v imenu skupine Verts/ALE,

—   Laura Ferrara in Ignazio Corrao.

Sprejeto (P8_TA(2015)0461)

(Predlog resolucije B8-1360/2015 je brezpredmeten.)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Ugovor v skladu s členom 106 Poslovnika: odobritev gensko spremenjene koruze NK603xT25 - (2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins in Stanislav Polčák

Poročilo: Anneliese Dodds in Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin in Stanislav Polčák

Poročilo: Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor in Andrejs Mamikins

Poročilo: Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly in Andrejs Mamikins

Poročilo: Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling in Andrejs Mamikins

Razmere na Madžarskem: nadaljnje ukrepanje na osnovi resolucije Evropskega parlamenta z dne 10. junija 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil in Andrejs Mamikins.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

°
° ° °

Costas Mavrides je sporočil, da ni želel sodelovati pri končnem glasovanju o poročilu, ki ga je pripravil Lorenzo Fontana - A8-0352/2015.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.40, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

14. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


15. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (razprava)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju [2015/2229(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda je predstavil poročilo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Govorili so Doru-Claudian Frunzulică (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Andrzej Grzyb v imenu skupine PPE, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Udo Voigt samostojni poslanec, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Lucke, in Takis Hadjigeorgiou.

Predsednik je zaželel dobrodošlico kardinalu Gerhardu Ludwigu Müllerju, prefektu kongregacije za doktrino vere, ki je zasedel mesto na uradni tribuni.

Govorili so Jordi Sebastià, James Carver, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon in Josef Weidenholzer.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan in Gilles Pargneaux.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin in Heidi Hautala.

Govorili so Christos Stylianides in Cristian Dan Preda.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 17.12.2015.


16. Pridržanje prosilcev za azil in uporaba sile nad njimi (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Pridržanje prosilcev za azil in uporaba sile nad njimi (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) in Dimitris Avramopoulos (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Monika Hohlmeier v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tim Aker, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Angel Dzhambazki, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Janice Atkinson, Diane James v imenu skupine EFDD, Vicky Maeijer v imenu skupine ENF, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens in Nathalie Griesbeck.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Malin Björk, ki je zavrnila vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka želel postaviti Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post in Nikolaos Chountis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić in Elly Schlein.

Govorila sta Christos Stylianides (član Komisije) in Nicolas Schmit.

Razprava se je zaključila.


17. Ustanovitev preiskovalnega odbora

Konferenca predsednikov je v skladu s členom 198 prejela zahtevo 283 poslancev o ustanovitvi preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju.

Med svojo popoldansko sejo je konferenca predsednikov ugotovila, da je več kot četrtina poslancev sklica Parlamenta ustrezno vložila zahtevo, ter odločila, da plenarnemu zasedanju predloži predlog sklepa o vzpostavitvi, pristojnostih, številčni sestavi in mandatu preiskovalnega odbora.


Predlog sklepa (B8-1424/2015) je dostopen na spletnem mestu Europarl.

Parlament bo o tem predlogu glasoval ob začetu jutrišnjega časa glasovanja.

Rok za vložitev predlogov sprememb k predlogu konference predsednikov o številčni sestavi preiskovalnega odbora: sreda, 16. december 2015 ob 20.00.

Glasovanje o imenovanjih v preiskovalni odbor bo 19. januarja 2016.

°
° ° °

Govoril je Notis Marias o rokih, ki jih morajo v povezavi s preiskovalnim odborom upoštevati poslanci.


18. 20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: 20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Inês Cristina Zuber v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Georg Mayer v imenu skupine ENF, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Elmar Brok, Afzal Khan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir in Jasenko Selimovic.

PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

Govorili so Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, in Javi López.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Marijana Petir in Csaba Sógor.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Georg Mayer, v imenu skupine ENF, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba in Geoffrey Van Orden, v imenu skupine ECR, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1362/2015);

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic in Pavel Telička, v imenu skupine ALDE, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015);

—   Jiří Maštálka in Sofia Sakorafa, v imenu skupine GUE/NGL, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015);

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc in Milan Zver, v imenu skupine PPE, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015);

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero in Reinhard Bütikofer, v imenu skupine Verts/ALE, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1397/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao, v imenu skupine EFDD, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015);

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward in Boris Zala Flavio Zanonato, v imenu skupine S&D, o 20. obletnici Daytonskega mirovnega sporazuma 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika z dne 17.12.2015.


19. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (razprava)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2015/2114(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero je predstavila poročilo.

Govoril je Nicolas Schmit (predsedujoči Svetu).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Angel Dzhambazki v imenu skupine ECR, Jozo Radoš v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios in Fabio Massimo Castaldo.

Govorila je Bodil Valero.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika z dne 17.12.2015.


20. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) *** - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) - Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Poročilo o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije [2015/2096(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Priporočilo o o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete in Barbara Lochbihler sta predstavili priporočili in poročilo.

Govoril je Andrus Ansip (podpredsednik Komisije).

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth in Olga Sehnalová.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Marek Jurek in Notis Marias.

Govorili so Andrus Ansip, Sandra Kalniete in Barbara Lochbihler.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.5, točka 9.6 in točka 9.7 zapisnika z dne 17.12.2015.


21. Sestava odborov in delegacij

Na predlog skupine ECR je Parlament potrdil naslednja imenovanja:

odbor ITRE: Zdzisław Krasnodębski

Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko: Czesław Hoc

Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Moldavija: Sławomir Kłosowski

Delegacija parlamentarne skupščine EURONEST: Sławomir Kłosowski


22. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 573.461/OJJE).


23. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Priloga 1 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega bančnega organa (EBA)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 2 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Priloga 3 - Podaljšanje mandata predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov