Index 
Protokoll
PDF 312kWORD 228k
Onsdagen den 16 december 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Valprövning
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Ändring av föredragningslistan
 10.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag)
 11.Omröstning
  
11.1.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.2.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.3.Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
11.4.Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)
  
11.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)
  
11.6.Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)
  
11.7.Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)
  
11.8.Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)
  
11.9.Förbindelserna EU–Kina (omröstning)
  
11.10.Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)
  
11.11.Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)
  
11.12.Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)
 16.Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)
 17.Tillsättning av en undersökningskommitté
 18.20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)
 19.Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)
 20.Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde
 23.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)
 Bilaga 2 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)
 Bilaga 3 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandatet för Xabier Benito Ziluaga med verkan från den 25 november 2015.


3. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring, för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (D040178/04 - 2015/3012(RPS) - tidsfrist: 3 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens beslut om referensdokumentet för bästa miljöledningspraxis, indikatorer för sektorspecifik miljöprestanda och riktmärken för resultat i världsklass för turismsektorn enligt förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (D041322/01 - 2015/3015(RPS) - tidsfrist: 5 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1332/2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften (D042245/03 - 2015/3025(RPS) - tidsfrist: 11 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller titeln på livsmedelskategori 12.3 ”Ättika/vinäger” (D042445/02 - 2015/3026(RPS) - tidsfrist: 12 februari 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D043008/01 - 2015/3027(RPS) - tidsfrist: 11 mars 2016)
Hänvisat till ansvarigt utskott: : IMCO


4. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2015)08393 - 2015/3009(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 december 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av delegerad förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution (C(2015)08835 - 2015/3028(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2015
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder för godkännande och offentliggörande av prospekt och spridning av annonser och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 (C(2015)08379 – 2015/3001(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 30 november 2015
Förlängning av tidsfristen för invändningar:1månad, på begäran av rådet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska utrikestjänstens anslagsöverföring 2/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot revisionsrättens anslagsöverföring nr V/AB-10/T/15.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Datatillsynsmannens anslagsöverföring nr 2/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen, beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring 5/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artiklarna 25 och 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna EU-domstolens anslagsöverföringar 6, 7 och 8/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europaparlamentets anslagsöverföringar C6/2015 och C7/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Europeiska kommissionen anslagsöverföringar DEC 35/2015, DEC 40/2015, DEC 41/2015, DEC 36/2015, DEC 39/2015, DEC 42/2015, DEC 43/2015, DEC 44/2015 och DEC 45/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, beslutat att godkänna Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2015.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt Regionkommitténs anslagsöverföring DEC 1/2015.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt anslagsöverföringarna DEC 35/2015 - Avsnitt III - Kommissionen, DEC 37/2015 - Avsnitt III – Kommissionen, DEC 36/2015 - Avsnitt III – Kommissionen och DEC 39/2015 - Avsnitt III – Kommissionen.

Rådet har, i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen, informerat budgetmyndigheten om att man godkänt EU-domstolens anslagsöverföring nr 6/2015.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen, beslutat att inte fatta något beslut om förslaget om uppförandet av en byggnad för EU:s delegation till Somalia.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.8 i budgetförordningen, belslutat att godkänna köpet av fastigheten för EU:s delegation till Tokyo.

Budgetutskottet har, i enlighet med bestämmelserna i artikel 203.5 och 203.7 i budgetförordningen, beslutat att inte fatta något beslut om hyran av lokaler för EU:s delegation till Kina.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokumentfrån rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 42/2015- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0116/2015 - C8-0378/2015 - 2015/2335(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 43/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0117/2015 - C8-0379/2015 - 2015/2336(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 44/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0118/2015 - C8-0380/2015 - 2015/2337(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 45/2015 – avsnitt III – kommissionen (N8-0119/2015 - C8-0381/2015 - 2015/2338(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


7. Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (17-18 december 2015) (2015/2913(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Georgi Pirinski, och Nigel Farage för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Bernd Lucke ställde en fråga ("blått kort") till Nigel Farage, som besvarade frågan, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Enrique Guerrero Salom, Anna Elżbieta Fotyga, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Olaf Stuger, Jill Evans, som även besvarade en fråga ("blått kort") från David Coburn, och David Borrelli.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

Talare: Marcel de Graaff, Eleftherios Synadinos, Jacek Saryusz-Wolski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Vicky Ford, Marielle de Sarnez, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Tania González Peñas och Ska Keller.


Talmannen hälsade en grupp kroatiska brandmänn från Korčula och Pelješac välkomna.


Talare: Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Alain Lamassoure, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Costas Mavrides, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Molly Scott Cato, Gianluca Buonanno, Elisabetta Gardini, Maria João Rodrigues, Ruža Tomašić, Janice Atkinson, Esteban González Pons, Kathleen Van Brempt, Ryszard Czarnecki, Mariya Gabriel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes, Glenis Willmott, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Péter Niedermüller, Seán Kelly, Paul Tang, Tunne Kelam, Iliana Iotova, David McAllister och Sylvia-Yvonne Kaufmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis och Krisztina Morvai.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i väntan på utdelningen av Sacharovpriset)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman


8. Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)

Från kl. 12.05 till 12.40 samlades parlamentet till ett högtidligt möte för utdelning av Sacharovpriset till Raif Badawi, saudisk bloggare som för närvarande sitter i fängelse i sitt hemland, för hans kamp för tankefrihet i Saudiarabien.

Talmannen uppmanade de saudiska myndigheterna att benåda och omedelbart frige Raif Badawi.

I pristagarens frånvaro tog hans maka, Ensaf Haidar, emot priset i hans ställe.

På hennes begäran höll parlamentet en tyst minut för att hedra offren för terroristattentaten i Paris den 13 november 2015.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman


9. Ändring av föredragningslistan

Talmannen meddelade att Europaparlamentets talman, i enlighet med artikel 152.2 i arbetsordningen och efter att ha samrått med de politiska grupperna, föreslog att man skulle ändra föredragningslistan för den här eftermiddagen enligt följande:

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2015/2114(INI)] Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015) (OJ punkt 32) skulle införas som fjärde punkt under eftermiddagen, efter uttalandet om 20-årsdagen för Daytonavtalet.

Parlamentet gav sitt samtycke till detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet därmed.


10. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 17 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Monika Hohlmeier, Alessandra Mussolini, Lara Comi och Milan Zver, för PPE-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1349/2015),

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Ana Gomes, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Juan Fernando López Aguilar, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Hugues Bayet, Petra Kammerevert, Miltiadis Kyrkos, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Daniele Viotti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Nikos Androulakis, Nicola Danti, Patrizia Toia, Miroslav Poche, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Elena Valenciano, Viorica Dăncilă, Costas Mavrides, Momchil Nekov, Isabella De Monte, Flavio Zanonato, Marc Tarabella, Edouard Martin, Eric Andrieu, Victor Boştinaru, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Maria Grapini, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili ochJulie Ward, för S&D-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1351/2015),

—   Louis Michel, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova och Ivan Jakovčić, för ALDE-gruppen, om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1358/2015),

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1359/2015),

—   Timothy Kirkhope, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Helga Stevens, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek och Zdzisław Krasnodębski, för ECR-gruppen, om situationen i Ungern (2015/2935(RSP)) (B8-1360/2015),

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Helmut Scholz, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1361/2015).

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 16.12.2015.


11. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


11.1. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA) [N8-0078/2015 - C8-0313/2015- 2015/0903(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0347/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0450)


11.2. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) [N8-0079/2015 - C8-0314/2015- 2015/0904(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0348/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0451)


11.3. Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) [N8-0080/2015 - C8-0315/2015 - 2015/0905(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Roberto Gualtieri (A8-0346/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
Sluten omröstning (artikel 182.1 i arbetsordningen)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 16.12.2015).
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0452)


11.4. Operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol * (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol [10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Lorenzo Fontana (A8-0352/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Godkändes (P8_TA(2015)0453)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P8_TA(2015)0453)


11.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan från Irland - EGF/2015/006 IE/PWA International (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/006 - IE/PWA International, från Irland) [COM(2015)0555 - C8-0329/2015 - 2015/2295(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0363/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0454)


11.6. Invändning enligt artikel 106: Förteckning över invasiva främmande arter (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandeförordning om antagandet av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 D041932/01 (2015/3010(RSP)) (B8-1345/2015) - ENVI-utskottet - föredragande: Pavel Poc och Renate Sommer

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0455)


11.7. Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1365/2015 (2015/3006(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0456)


11.8. Ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i EU [2015/2010(INL)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer (A8-0349/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0457)


11.9. Förbindelserna EU–Kina (omröstning)

Betänkande om förbindelserna EU–Kina [2015/2003(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bas Belder (A8-0350/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0458)

Inlägg:

Reinhard Bütikofer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 42. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


11.10. Förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd (omröstning)

Betänkande om förberedelse inför världstoppmötet om humanitära frågor: utmaningar och möjligheter för humanitärt bistånd [2015/2051(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Enrique Guerrero Salom (A8-0332/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0459)


11.11. Att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller (omröstning)

Betänkande om att utveckla en hållbar europeisk industri för basmetaller [2014/2211(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Edouard Martin (A8-0309/2015)

Debatten ägde rum den 24 november 2015 (punkt 13 i protokollet av den 24.11.2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0460)

Inlägg:

Edouard Martin (föredragande), före omröstningen.


11.12. Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000140/2015) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Debatten hade ägt rum den 2 december 2015 (punkt 17 i protokollet av den 2.12.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 16 december 2015 (punkt 10 i protokollet av den 16.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1349/2015, B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015, B8-1360/2015 och B8-1361/2015 (2015/2935(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1349/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1351/2015

(ersätter B8-1351/2015, B8-1358/2015, B8-1359/2015 och B8-1361/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Enrique Guerrero Salom och Tibor Szanyi, för S&D-gruppen,

—   Sophia in ‘t Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez och Pavel Telička, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Malin Björk, Barbara Spinelli, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Martina Michels, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez och Miguel Urbán Crespo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Judith Sargentini, Benedek Jávor, Ulrike Lunacek och Monika Vana, för Verts/ALE-gruppen.

—   Laura Ferrara och Ignazio Corrao.

Antogs (P8_TA(2015)0461)

(Resolutionsförslag B8-1360/2015 bortföll.)


12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Invändning enligt artikel 106: Godkännande av genmodifierad majs NK603xT25 -(2015/3006(RSP)) – B8-1365/2015
Daniel Dalton, Peter Jahr, Andrejs Mamikins och Stanislav Polčák

Betänkande Anneliese Dodds och Luděk Niedermayer - A8-0349/2015
Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marian Harkin och Stanislav Polčák

Betänkande Bas Belder - A8-0350/2015
Daniel Dalton, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Csaba Sógor och Andrejs Mamikins

Betänkande Enrique Guerrero Salom - A8-0332/2015
Seán Kelly och Andrejs Mamikins

Betänkande Edouard Martin - A8-0309/2015
Jude Kirton-Darling och Andrejs Mamikins

Situationen i Ungern: uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 10 juni 2015 - (2015/2935(RSP)) - RC-B8-1351/2015
István Ujhelyi, Marek Jurek, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins.


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Costas Mavrides meddelade att han inte hade velat delta i slutomröstningen om Lorenzo Fontanas betänkande A8-0352/2015.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.40 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och EU:s politik på området (debatt)

Betänkande om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2014 och Europeiska unionens politik på området [2015/2229(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: Doru-Claudian Frunzulică (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga "blått kort" från Bernd Lucke, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Davor Ivo Stier, Elena Valenciano, Charles Tannock, Marietje Schaake, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke, och Takis Hadjigeorgiou.

Talmannen hälsade kardinal Gerhard Ludwig Müller, prefekt för Troskongregetionen, som hade tagit plats på åhörarläktaren, välkommen.

Talare: Jordi Sebastià, James Carver, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Marie-Christine Arnautu, Krisztina Morvai, Francisco José Millán Mon och Josef Weidenholzer.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Anna Elżbieta Fotyga, Beatriz Becerra Basterrechea, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elena Valenciano, Lola Sánchez Caldentey, Ernest Maragall, Ignazio Corrao, Matteo Salvini, Georgios Epitideios, Eduard Kukan, Richard Howitt, Bas Belder, Charles Goerens, Marina Albiol Guzmán, Peter Lundgren, Ramona Nicole Mănescu, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Ivo Vajgl, László Tőkés, Arne Lietz, Monica Macovei, Urmas Paet, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Mirosław Piotrowski, Andrej Plenković, Andi Cristea, Pavel Svoboda, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Francisco Assis, Dubravka Šuica, Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Elly Schlein, Jiří Pospíšil, Afzal Khan och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Alessandra Mussolini, Bronis Ropė, Patricija Šulin och Heidi Hautala.

Talare: Christos Stylianides och Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 17.12.2015.


16. Förvar av och användning av våld mot asylsökande (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förvar av och användning av våld mot asylsökande (2015/3021(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Monika Hohlmeier för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tim Aker, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Angel Dzhambazki, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson, Diane James för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Helga Stevens och Nathalie Griesbeck.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Malin Björk, som avböjde en fråga "blått kort" från Gianluca Buonanno, Ska Keller, Laura Ferrara, Mara Bizzotto, Emil Radev, Iliana Iotova, Angel Dzhambazki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lampros Fountoulis, Angelika Mlinar, Barbara Spinelli, Eva Joly, Kristina Winberg, Janice Atkinson, Tomáš Zdechovský, Tibor Szanyi, Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Anderson, Heidi Hautala, Nicolas Bay, Caterina Chinnici, Hans-Olaf Henkel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno, Kostas Chrysogonos, Ana Gomes, Zdzisław Krasnodębski, Inês Cristina Zuber, Soraya Post och Nikolaos Chountis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić, Notis Marias, Krisztina Morvai, Ruža Tomašić och Elly Schlein.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) och Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Tillsättning av en undersökningskommitté

Talmanskonferensen hade mottagit en begäran, i enlighet med artikel 198 i arbetsordningen, inlämnad av 283 ledamöter, om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin.

Vid sitt sammanträde denna eftermiddag hade talmanskonferensen konstaterat att begäran var framförd av fler än en fjärdedel av samtliga parlamentsledamöter, och hade beslutat att för plenarförsamlingen lägga fram ett förslag till beslut om tillsättning av en undersökningskommitté beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin och fastställande av dess ansvarsområde, antal ledamöter och mandatperiod.


Förslaget till beslut (B8-1424/2015) finns på Europarl.

Parlamentet kommer att rösta om detta förslag i början av morgondagens omröstning.

Tidsfrist för inlämning av ändringsförslag till talmanskonferensens förslag till antal ledamöter i undersökningskommittén: onsdagen den 16 december 2015 kl. 20.00.

Omröstningen om utnämningarna till undersökningskommittén kommer att äga rum den 19 januari 2016.

°
° ° °

Talare: Notis Marias om vilken tidsfrist som gäller för ledamöterna avseende undersökningskommittén.


18. 20-årsdagen för Daytonavtalet (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Georg Mayer för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Elmar Brok, Afzal Khan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Davor Škrlec, James Carver, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Eduard Kukan, Tonino Picula, Anna Elżbieta Fotyga, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Andrej Plenković, Tanja Fajon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Amjad Bashir och Jasenko Selimovic.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Tamás Meszerics, Dubravka Šuica, Julie Ward, Ryszard Czarnecki, Michael Gahler, Eugen Freund, Bogdan Brunon Wenta, Goffredo Maria Bettini, Jiří Pospíšil, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir och Csaba Sógor.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Georg Mayer, för ENF, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1350/2015);

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Tomasz Piotr Poręba och Geoffrey Van Orden, för ECR-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1362/2015),

—   Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Urmas Paet, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1363/2015),

—   Jiří Maštálka och Sofia Sakorafa, för GUE/NGL-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1364/2015),

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Roberta Metsola, Romana Tomc och Milan Zver, för PPE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1396/2015),

—   Igor Šoltes, Terry Reintke, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Monika Vana, Ernest Urtasun, Bodil Valero och Reinhard Bütikofer, för Verts/ALE-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet 2015/2979(RSP) (B8-1397/2015),

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP)) (B8-1398/2015),

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Christel Schaldemose, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Elena Valenciano, Julie Ward och Boris Zala Flavio Zanonato, för S&D-gruppen, om 20-årsdagen för Daytonavtalet 2015/2979(RSP) (B8-1401/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 17.12.2015.


19. Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)

Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp [2015/2114(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0338/2015)

Bodil Valero redogjorde för betänkandet.

Talare: Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Mike Hookem för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Ivan Jakovčić, Miguel Urbán Crespo, Petr Mach, Tunne Kelam, Janusz Zemke, Ramona Nicole Mănescu, Doru-Claudian Frunzulică, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Lara Comi, Sergio Gaetano Cofferati, Thomas Mann och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici, Notis Marias, Georgios Epitideios och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Bodil Valero.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 17.12.2015.


20. Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (samtycke) *** - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution) - Ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (protokoll för att beakta Kroatiens anslutning till Europeiska unionen) *** (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan [2015/2096(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av protokollet till ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

Sandra Kalniete och Barbara Lochbihler redogjorde för rekommendationerna och betänkandet.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Neena Gill för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Goffredo Maria Bettini, Jan Zahradil, Jozo Radoš, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Richard Ashworth och Olga Sehnalová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Marek Jurek och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip, Sandra Kalniete och Barbara Lochbihler.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5, punkt 9.6 och punkt 9.7 i protokollet av den 17.12.2015.


21. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av ECR-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

ITRE-utskottet: Zdzisław Krasnodębski

delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina: Czesław Hoc

delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Moldavien: Sławomir Kłosowski

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Sławomir Kłosowski


22. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 573.461/OJJE).


23. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu


Bilaga 1 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska bankmyndigheten (EBA)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Grigule, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Eriksson, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 2 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Theurer, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Weber Renate, Wikström

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Ford, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, McIntyre, Macovei, Marias, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Bergeron, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, D'Ornano, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Marusik, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber

NI:
Balczó, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Monteiro de Aguiar, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šulin, Svoboda, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Cramer, Delli, Eickhout, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Terricabras, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka


Bilaga 3 - Förlängning av mandattiden för ordföranden för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Gerbrandy, Giménez Barbat, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Marinho e Pinto, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, Mlinar, Müller, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate

ECR:
Ashworth, Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Fitto, Foster, Fotyga, Fox, Girling, Gosiewska, Halla-aho, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kirkhope, Kłosowski, Krasnodębski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McIntyre, Macovei, Marias, Messerschmidt, Nicholson, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Poręba, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Batten, Borrelli, Bours, Carver, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Parker, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo

ENF:
Aliot, Annemans, Arnautu, Atkinson, Bay, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Ferrand, Fontana, Goddyn, Kappel, Lebreton, Le Pen Marine, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Monot, Montel, Philippot, Rebega, Salvini, Schaffhauser, Troszczynski, Vilimsky, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Kouloglou, Kuneva, Kyllönen, Le Hyaric, Maltese, Maštálka, Mélenchon, Michels, Mineur, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Chauprade, Dodds Diane, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Korwin-Mikke, Kovács, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Synadinos, Voigt

PPE:
Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gabriel, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Gyürk, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Iturgaiz, Jahr, Jazłowiecka, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, Langen, La Via, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Matera, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morano, Mureşan, Mussolini, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Paunova, Petir, Pieper, Pitera, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Štefanec, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Dăncilă, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Fajon, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pittella, Poche, Post, Preuß, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Sârbu, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Bütikofer, Delli, Eickhout, Evans, Giegold, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Taylor, Terricabras, Trüpel, Turmes, Urtasun, Valero, Vana, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy