Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1394/2015

Разисквания :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Гласувания :

PV 17/12/2015 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0473

Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

2. Патенти и права на селекционерите на растения (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос с искане за устен отговор O-000146/2015), зададен от Czesław Adam Siekierski (от името на комисията AGRI) и Pavel Svoboda (от името на комисията JURI) към Комисията: Патенти и права на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski и Pavel Svoboda развиха въпроса.

Christos Stylianides (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Ангел Джамбазки, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska и Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė и Tibor Szanyi.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc и Roberta Metsola, от името на групата PPE, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Момчил Неков, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari и Christel Schaldemose, от името на групата S&D, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada и Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно патентите и правата на селекционерите на растения (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 17.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност