Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2981(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-1394/2015

Debatten :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Stemmingen :

PV 17/12/2015 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0473

Notulen
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg

2. Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)
Volledige verslagen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000146/2015) van Czesław Adam Siekierski (namens de Commissie AGRI) en Pavel Svoboda (namens de Commissie JURI) aan de Commissie: Octrooien en de rechten van plantenkwekers (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski en Pavel Svoboda lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska en Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari en Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 17.12.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid