Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1394/2015

Debatter :

PV 17/12/2015 - 2
CRE 17/12/2015 - 2

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0473

Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

2. Patent och växtförädlares rättigheter (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande (O-000146/2015) från Czesław Adam Siekierski (för utskottet AGRI) och Pavel Svoboda (för utskottet JURI) till kommissionen: Patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski och Pavel Svoboda utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Albert Deß för PPE-gruppen, Paolo De Castro för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska och Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gianluca Buonanno.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė och Tibor Szanyi.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc och Roberta Metsola för PPE-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015),

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari och Christel Schaldemose för S&D-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015),

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska och Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, om patent och växtförädlares rättigheter (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015),

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, om patent och växtförädlarrätten (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy