Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

3.3. Μαλαισία
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Οι Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, και Marc Tarabella, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου