Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 15.12.2015 г.)


3.1. Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа

Предложения за резолюция B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Brian Hayes, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Diane James, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers и Deirdre Clune.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 17.12.2015 г.


3.2. Положението в Малдивите

Предложения за резолюция B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, Javier Nart, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea и Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gianluca Buonanno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.3 от протокола от 17.12.2015 г.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


3.3. Малайзия

Предложения за резолюция B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Neena Gill, от името на групата S&D, António Marinho e Pinto, от името на групата ALDE, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, и Marc Tarabella, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ryszard Czarnecki.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo и Pavel Svoboda.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 17.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност