Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 17. prosince 2015 - Štrasburk

4. Situace v Burundi (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2014/2973(RSP))

Rozprava se konala dne 25. listopadu 2015 (bod 15 zápisu ze dne 25.11.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto a Notis Marias za skupinu ECR o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Pavel Telička za skupinu ALDE o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas a Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini a Laura Agea za skupinu EFDD o situaci v Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Hlasování: bod 9.13 zápisu ze dne 17.12.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí