Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

4. Η κατάσταση στο Μπουρούντι (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στο Μπουρούντι (2014/2973(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Ελένη Θεοχάρους, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015)·

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă και Doru-Claudian Frunzulică, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic και Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas και Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου