Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg

4. Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2014/2973(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2015 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero i Judith Sargentini, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă i Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Kateřina Konečná, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Laura Agea, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 17.12.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności