Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

4. Situationen i Burundi (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2014/2973(RSP))

Debatten hölls den 25 november 2015 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2015).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto och Notis Marias, för ECR-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015),

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero och Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015),

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015),

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă och Doru-Claudian Frunzulică, för S&D-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015),

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Pavel Telička, för ALDE-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015),

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Kateřina Konečná, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini och Laura Agea, för EFDD-gruppen, om situationen i Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 17.12.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy