Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2979(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-1362/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0471

Pöytäkirja
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg

9.10. Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (2015/2979(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1350/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1362/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0471)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö