Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2979(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1362/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0471

Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg

9.10. Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (vot)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Cea de a 20-a aniversare a Acordului de pace de la Dayton (2015/2979(RSP))

Propuneri de rezoluții B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 și B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-1350/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1362/2015

(care înlocuiește B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 și B8-1401/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato și Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto și Tomasz Piotr Poręba; în numele Grupului ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi și Bronis Ropė, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0471)

Intervenții

Cristian Dan Preda a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, care a fost reținut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate