Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2979(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1362/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.10
CRE 17/12/2015 - 9.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0471

Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

9.10. 20-årsdagen för Daytonavtalet (omröstning)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: 20-årsdagen för Daytonavtalet (2015/2979(RSP))

Resolutionsförslag B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 och B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-1350/2015

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1362/2015

(ersätter B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 och B8-1401/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato och Carlos Zorrinho, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto och Tomasz Piotr Poręba; för ECR-gruppen,

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen och Hilde Vautmans, för ALDE-gruppen,

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0471)

Inlägg:

Cristian Dan Preda lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 3. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy