Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-1348/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/12/2015 - 9.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0474

Proces-verbal
Joi, 17 decembrie 2015 - Strasbourg

9.13. Situația din Burundi (vot)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2973(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 25 noiembrie 2015 (punctul 15 al PV din 25.11.2015).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 17 decembrie 2015 (punctul 4 al PV din 17.12.2015).

Propuneri de rezoluții B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 și B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-1348/2015

(care înlocuiește B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 și B8-1357/2015):

depusă de următorii deputați:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy și Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella și Julie Ward, în numele Grupului S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock și Notis Marias, în numele Grupului ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl și Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat și Stelios Kouloglou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini și José Bové, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0474)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate