Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1348/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2015 - 9.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0474

Protokoll
Torsdagen den 17 december 2015 - Strasbourg

9.13. Situationen i Burundi (omröstning)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Burundi (2015/2973(RSP))

Debatten hade ägt rum den 25 november 2015 (punkt 15 i protokollet av den 25.11.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2015 (punkt 4 i protokollet av den 17.12.2015).

Resolutionsförslag B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 och B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-1348/2015

(ersätter B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 och B8-1357/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy och Anna Maria Corazza Bildt, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella och Julie Ward, för S&D-gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock och Notis Marias, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl och Johannes Cornelis van Baalen, för ALDE-gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen,

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini och José Bové, Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0474)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy