Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού) - Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9ης Δεκεμβρίου 2015)

επιτροπή AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2015/2340(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Παραπομπή στις επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή DEVE

- Οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών και του αποτυπώματος άνθρακα (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
αναπομπή επί της ουσίας : ENVI
γνωμοδότηση: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

επιτροπή IMCO

- Μια νέα μακρόπνοη και καινοτόμος μελλοντική στρατηγική για το εμπόριο και τις επενδύσεις (2015/2105(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : INTA
γνωμοδότηση: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

επιτροπή JURI

- Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 116 παράγραφος 7 του Κανονισμού) για την περίοδο 2014-2015 (2015/2287(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: JURI

επιτροπή REGI

- Η κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (2015/2095(INI))
αναπομπή επί της ουσίας : LIBE
γνωμοδότηση: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου