Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 декември 2015 г. - Страсбург

13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
В съответствие с член 137(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Република Палау за премахване на визите за краткосрочно пребиваване (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Република Австрия да подпише и ратифицира и на Малта да се присъедини, в интерес на Европейския съюз, към Хагската конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Либерия и на протокола за неговото прилагане (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

подпомагаща :

DEVE, BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно провала на квотната система за разпределение на бежанци (B8-1232/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно младежите и загубата на слуха, причинена от шум (B8-1233/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

CULT

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно опазването на околната среда по време на въоръжени конфликти (B8-1234/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

DEVE

подпомагаща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на нормативни разпоредби за защита на моретата от плаващи отпадъци (B8-1235/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно обучението на възрастните лица (B8-1236/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно финансовите въпроси, свързани с продължителността на живота (B8-1237/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно подкрепа за производителите на месо и колбаси (B8-1238/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно необходимостта от обща и ефективна стратегия за борба с тероризма (B8-1239/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mircea Diaconu. Предложение за резолюция относно достъпа до спорт на лицата с увреждания и равно, справедливо и недискриминационно възнаграждение за постижения (B8-1242/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh и Gilles Lebreton. Предложение за резолюция относно забраната на оксибензон в козметичните продукти (B8-1243/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно засилването на мерките за сигурност в рамките на ЕС вследствие на атентатите в Париж на 13 ноември 2015 г. (B8-1244/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно забавени плащания от италианската публична администрация за предприятията кредитори (B8-1245/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно паниката във връзка с червените и преработените меса, предизвикана от декларацията на СЗО (B8-1246/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно християнофобията в Европа (B8-1247/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно тревогата във връзка със закриването на традиционни предприятия в регион Венето и Фриули (B8-1248/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицирането на вина с изключително качество, произведени в Италия (B8-1249/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на използването на по-малко инвазивни техники за диагностика на целиакия при децата (B8-1250/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно тумора на панкреаса (B8-1251/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно биологичното разнообразие (B8-1252/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно социалните и икономическите права на възрастните хора (B8-1253/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно приемането на спешни мерки срещу фалшифицирането на храни (B8-1254/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно наследствената хиперхолестеролемия (B8-1255/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-добра координация на разузнавателните служби в Европа (B8-1256/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно излагането на ултравиолетови лъчи (B8-1285/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно пластмасовия ориз от Азия (B8-1286/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бедността в Италия (B8-1287/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ниското равнище на трудова заетост сред висшистите в Италия (B8-1288/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на паричната маса и експанзивните фискални политики (B8-1289/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно кръговата икономика: научните изследвания и иновациите в отрасъла на пластмасите (B8-1290/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно увеличаването на паричната маса: 80% от ликвидните средства, емитирани от ЕЦБ, остават във Франкфурт (B8-1291/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно липсата на цифрови умения (B8-1292/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно местните предпочитания при възлагането на договори за обществени поръчки (B8-1293/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно новите условия за преструктуриране на дълг, съдържащи се в документите за трансатлантическото споразумение (B8-1294/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно ден в памет на жертвите на ислямисткото насилие (B8-1295/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно стопанските взаимоотношения между Турция и ИДИЛ (B8-1296/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно нарушаването на правото на поверителност във „Фейсбук“ (B8-1297/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу фалшифицирането в секторите на модата и луксозните изделия (B8-1298/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно по-голяма проследяемост на излезлите от употреба оръжия (B8-1299/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно проселитизма онлайн (B8-1300/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно Международния ден за премахване на насилието над жените (B8-1301/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно цената на европейските данъчноправни спорове за френските публични финанси (B8-1302/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно отказ за членство и непризнаване на Косово от Европейския съюз (B8-1303/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно последствията на Директивата за командированите работници върху финансирането на социалните политики на Франция (B8-1304/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно изключването на публичните услуги от рамката на търговските преговори (B8-1305/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно борбата срещу изоставянето и малтретирането на животни (B8-1306/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно смъртното наказание в Саудитска Арабия (B8-1307/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно подправянето на документи за задгранично пътуване (B8-1308/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно забраната за пускане на пазара на продукти, съдържащи глифозат (B8-1309/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно спада на поръчките и оборота в промишлеността (B8-1310/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно бедността сред децата (B8-1311/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

CULT

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно възприемането на австралийския модел за управление на имиграцията (B8-1312/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно компютърните приложения и исканията за достъп до чувствителни данни (B8-1313/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция oтносно увеличаването на паричната маса и банковия кредит (B8-1314/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно насилието срещу жените (B8-1315/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно непризнаването на географското указание на сиренето „Азиаго“ (ЗНП) при преговорите между ЕС и Виетнам (B8-1316/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно разделното плащане (B8-1317/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

ITRE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно замърсяването с пластмасови отпадъци на Средиземно море (B8-1318/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно извънредната ситуация във връзка с имиграцията и последиците от нея в региона Фриули Венеция Джулия (B8-1319/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно укриването на данъци от китайски предприятия в Италия (B8-1320/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно фалшифицирането на продукти с марката „Просеко“ от британски предприятия (B8-1321/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

AGRI

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно неизбежната отбрана (B8-1323/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно възстановяването на националните граници с цел борба срещу ислямския тероризъм (B8-1324/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно използването на иновационни методи в областта на сигурността и превенцията на тероризма (B8-1325/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно ислямистката радикализация в ЕС (B8-1326/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сроковете за плащане на публичната администрация (B8-1327/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно енергийната бедност (B8-1328/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно цифровите плащания чрез смартфон (B8-1329/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно взаимоспомагателните дружества (B8-1330/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

подпомагаща :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel и Florian Philippot. Предложение за резолюция относно миграционната криза (B8-1331/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

DEVE

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за макрорегионална стратегия за планинските райони (B8-1332/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

REGI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно значението на социалните инвестиции (B8-1333/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на европейска нормативна уредба за преразпределяне на излишъците от хранителни продукти от големите търговски вериги (B8-1334/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно санкциите по отношение на държавите, които финансират и подкрепят Даиш (B8-1338/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно сенчестата банкова система (B8-1339/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Gianluca Buonanno. Предложение за резолюция относно забрана за продажба на оръжие и военни технологии на държави, които финансират и подкрепят ИДИЛ (B8-1340/2015)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

AFET

Правна информация - Политика за поверителност