Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 17. detsember 2015 - Strasbourg

13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
President andis vastavalt aluslepingu artiklile 307 137 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Belau Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega volitatakse Austria Vabariiki allkirjastama ja ratifitseerima ning Maltat ühinema Euroopa Liidu huvides 15. novembri 1965. aasta Haagi konventsiooniga tsiviil- ja kaubandusasjade kohtu- ja kohtuväliste dokumentide välisriikides kättetoimetamise kohta (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Libeeria Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pagulaste jaotamise kvoodisüsteemi läbikukkumise kohta (B8-1232/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek noorte ja mürast põhjustatud kuulmishäirete kohta (B8-1233/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek keskkonnakaitse kohta relvakonfliktide ajal (B8-1234/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

DEVE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek regulatiivmeetmete kehtestamise kohta merede kaitseks ujuprahi eest (B8-1235/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek täiskasvanuõppe kohta (B8-1236/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pikaealisusest tulenevate majanduslike raskuste kohta (B8-1237/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liha ja lihatoodete tootjate toetamise kohta (B8-1238/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tõhusa ja ühise terrorismivastase võitluse strateegia vajaduse kohta (B8-1239/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mircea Diaconu. Resolutsiooni ettepanek puudega inimeste juurdepääsu kohta spordile ning saavutuste võrdse, õiglase ja mittediskrimineeriva tunnustamise kohta (B8-1242/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Resolutsiooni ettepanek oksübensooni kosmeetikatoodetes kasutamise keelustamise kohta (B8-1243/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Pariisis 13. novembril 2015. aastal toimunud rünnakute järel Euroopa Liidu siseste julgeolekumeetmete tugevdamise kohta (B8-1244/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Itaalia riiklike ametiasutuste hilinenud maksete kohta teenusepakkujatele (B8-1245/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek punast ja töödeldud liha käsitlevale WHO avaldusele järgnenud paanika kohta (B8-1246/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek kristianofoobia kohta Euroopas (B8-1247/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Veneto ja Friuli ajalooliste ettevõtete sulgemise ohu kohta (B8-1248/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek made in Italy kvaliteetveinide võltsimise kohta (B8-1249/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek laste puhul tsöliaakia diagnoosimisel vähem invasiivsete meetodite kasutuselevõtu soodustamise kohta (B8-1250/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kõhunäärme vähkkasvaja kohta (B8-1251/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek bioloogilise mitmekesisuse kohta (B8-1252/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek eakate sotsiaalsete ja majanduslike õiguste kohta (B8-1253/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek toidu võltsimise vastaste kiireloomuliste meetmete kohta (B8-1254/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek perekondliku hüperkolesteroleemia kohta (B8-1255/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa luureteenistuste tegevuse parema kooskõlastamise kohta (B8-1256/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek UV-kiirguse mõju kohta (B8-1285/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Aasiast pärineva plastist riisi kohta (B8-1286/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vaesuse kohta Itaalias (B8-1287/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kõrghariduse omandanute madala tööhõive määra kohta Itaalias (B8-1288/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise ja ekspansiivse eelarvepoliitika kohta (B8-1289/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek teadusuuringute ja innovatsiooni rolli kohta plastitööstuses ringmajanduse saavutamiseks (B8-1290/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise kohta: 80% EKP pakutavast likviidsusest jääb Frankfurti (B8-1291/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek digitaaloskuste puudumise kohta (B8-1292/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kohalike ettevõtete eelistamise kohta avalikes hangetes (B8-1293/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülest lepingut käsitlevates dokumentides sisalduvate võla restruktureerimise uute tingimuste kohta (B8-1294/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek islamistliku vägivalla ohvrite mälestuspäeva kohta (B8-1295/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Türgi ja ISISe vaheliste ärisuhete kohta (B8-1296/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek konfidentsiaalsusnõuete rikkumise kohta Facebookis (B8-1297/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek võltsimise vastu võitlemise kohta moe- ja luksuskaupade sektoris (B8-1298/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kaotatud tulirelvade jälgitavuse parandamise kohta (B8-1299/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek internetis värbamise kohta (B8-1300/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva kohta (B8-1301/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa maksuvaidluste menetlustest tulenevate kulude kohta Prantsusmaa riigi rahandusele (B8-1302/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu keeldumise kohta Kosovo ühinemisest ja tunnustamisest (B8-1303/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi tagajärgede kohta Prantsusmaa sotsiaalpoliitika rahastamisele (B8-1304/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek avalike teenuste suhtes erandi tegemise kohta kaubandusläbirääkimistel (B8-1305/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek loomade väärkohtlemise ja hülgamise vastase võitluse kohta (B8-1306/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek surmanuhtluse kohta Saudi Araabias (B8-1307/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek reisidokumentide võltsimise kohta (B8-1308/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek glüfosaati sisaldavate toodete müügikeelu kohta (B8-1309/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tööstustellimuste ja müüginumbrite vähenemise kohta (B8-1310/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek laste vaesuse kohta (B8-1311/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Austraalia sisserände haldamise mudeli ülevõtmise kohta (B8-1312/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek arvutirakenduste ja tundlikele andmetele juurdepääsu taotluste kohta (B8-1313/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kvantitatiivse lõdvendamise ja pangalaenude kohta (B8-1314/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek naistevastase vägivalla kohta (B8-1315/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Asiago juustu kaitstud geograafilise tähise arvesse võtmata jätmise kohta ELi ja Vietnami vahelistes läbirääkimistes (B8-1316/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek split payment süsteemi kohta (B8-1317/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Vahemeres plastijäätmete tekitatud reostuse kohta (B8-1318/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek sisserändega seotud kriisi ja selle tagajärgede kohta Friuli-Venezia Giulias (B8-1319/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Hiina ettevõtete maksudest kõrvalehoidmise kohta Itaalias (B8-1320/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek Briti ettevõtjate võltsitud Prosecco märgise kohta (B8-1321/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek hädakaitse kohta (B8-1323/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek riigipiiride taastamise kohta, et võidelda islamiterrorismi vastu (B8-1324/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek innovaatiliste meetodite kasutamise kohta turvalisuse tagamiseks ja terrorismi ennetamiseks (B8-1325/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek islami radikaliseerumise kohta ELis (B8-1326/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek valitsemissektoril maksete tegemiseks kuluva aja kohta (B8-1327/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek kütteostuvõimetuse kohta (B8-1328/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek nutitelefoni kaudu tehtavate digitaalsete maksete kohta (B8-1329/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vastastikuse abi ühingute kohta (B8-1330/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek rändekriisi kohta (B8-1331/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mägipiirkondade makropiirkondliku strateegia toetamise kohta (B8-1332/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sotsiaalsete investeeringute kohta (B8-1333/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa määruse loomise kohta suurte kaubanduskettide toiduainete ülejäägi ümberjaotamiseks (B8-1334/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek sanktsioonide kohta ISISt rahastavate ja toetavate riikide suhtes (B8-1338/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek varipanganduse kohta (B8-1339/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek relvastuse ja sõjalise tehnoloogia müügi keelustamise kohta ISISt rahastavatele ja toetavatele riikidele (B8-1340/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

Õigusteave - Privaatsuspoliitika