Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. decembra 2015 - Štrasburg

13. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.
V súlade s článkom 307 zmluvy bude predseda, ak to uzná za vhodné, tento návrh konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Palauskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Malta poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto dohode v mene Európskej únie (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

DEVE, BUDG

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zlyhaní systému prerozdeľovania utečencov podľa kvót (B8-1232/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o mladých ľuďoch a strate sluchu spôsobenej hlukom (B8-1233/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ochrane životného prostredia počas ozbrojených konfliktov (B8-1234/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

DEVE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení regulačných opatrení na ochranu morí pred plávajúcim odpadom (B8-1235/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vzdelávaní dospelých (B8-1236/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o finančných otázkach súvisiacich s dlhovekosťou (B8-1237/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia na podporu výrobcov mäsa a údenín (B8-1238/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe spoločnej a účinnej stratégie boja proti terorizmu (B8-1239/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mircea Diaconu. Návrh uznesenia o prístupe ľudí so zdravotným postihnutím k športu a o rovnakých, spravodlivých a nediskriminačných odmenách za výkon (B8-1242/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh uznesenia o zákaze oxybenzónu v kozmetických výrobkoch (B8-1243/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posilnení bezpečnostných opatrení v Európskej únii po teroristických útokoch v Paríži 13. novembra 2015 (B8-1244/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o oneskorených platbách talianskych orgánov verejnej správy veriteľským spoločnostiam (B8-1245/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o poplašných správach týkajúcich sa červeného mäsa a údenín na základe vyhlásenia WHO (B8-1246/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o kresťanofóbii v Európe (B8-1247/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o alarmujúcej situácii v súvislosti so zatváraním spoločností s dlhou tradíciou v regiónoch Benátsko a Furlansko-Júlske Benátky (B8-1248/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní talianskych vín špičkovej kvality (B8-1249/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o iniciatíve týkajúcej sa využívania menej invazívnych metód pri diagnostike celiakie detí (B8-1250/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rakovine pankreasu (B8-1251/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o biodiverzite (B8-1252/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o ekonomických a sociálnych právach seniorov (B8-1253/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o bezodkladnej potrebe opatrení proti falšovaniu potravín (B8-1254/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rodinnej hypercholesterolémii (B8-1255/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o lepšej koordinácii európskych spravodajských služieb (B8-1256/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vystavení UV žiareniu (B8-1285/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o plastovej ryži pochádzajúcej z Ázie (B8-1286/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chudobe v Taliansku (B8-1287/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nízkej miere zamestnanosti absolventov vysokých škôl v Taliansku (B8-1288/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní a expanzívnych fiškálnych politikách (B8-1289/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o obehovom hospodárstve: výskum a inovácie v priemysle výroby plastov (B8-1290/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní: 80 % likvidných prostriedkov, ktoré uvoľní ECB, skončí vo Frankfurte (B8-1291/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chýbajúcich počítačových zručnostiach (B8-1292/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o uprednostňovaní miestnych podnikov pri verejnom obstarávaní (B8-1293/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nových podmienkach pre reštrukturalizáciu dlhu obsiahnutých v dokumentoch týkajúcich sa transatlantickej dohody (B8-1294/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dni pamiatky obetí islamistického násilia (B8-1295/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o obchodných vzťahoch medzi Tureckom a ISIS (B8-1296/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o porušovaní dôvernosti na Facebooku (B8-1297/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o boji proti falšovaniu v odvetviach módy a luxusného tovaru (B8-1298/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o väčšej vysledovateľnosti vyradených zbraní (B8-1299/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o proselytizme online (B8-1300/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o Medzinárodnom dni za odstránenie násilia páchaného na ženách (B8-1301/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o nákladoch na európsky daňový spor pre francúzske verejné financie (B8-1302/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o odmietnutí pristúpenia a uznania Kosova zo strany Európskej únie (B8-1303/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dôsledkoch smernice o vysielaní pracovníkov na financovanie sociálnych politík Francúzska (B8-1304/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vyňatí verejných služieb v rámci obchodných rokovaní (B8-1305/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o boji proti opúšťaniu a týraniu zvierat (B8-1306/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o treste smrti v Saudskej Arábii (B8-1307/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o falšovaní cestovných dokumentov (B8-1308/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zákaze uvádzania výrobkov obsahujúcich glyfozát na trh (B8-1309/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o poklese objednávok a tržieb pre priemysel (B8-1310/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o chudobe detí (B8-1311/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o prijatí austrálskeho modelu riadenia migrácie (B8-1312/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o počítačových aplikáciách a žiadostiach o prístup k citlivým údajom (B8-1313/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o kvantitatívnom uvoľňovaní a bankových úveroch (B8-1314/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o násilí páchanom na ženách (B8-1315/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o neuznaní zemepisného označenia Asiago DOP v dohodách medzi EÚ a Vietnamom (B8-1316/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o rozdelení platieb (B8-1317/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o znečistení z plastu v oblasti Stredozemného mora (B8-1318/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o naliehavosti problému prisťahovalectva a jeho dôsledkoch vo Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o daňových únikoch čínskych podnikov v Taliansku (B8-1320/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o falšovaní etikety Prosecco britskými podnikmi (B8-1321/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o nutnej obrane (B8-1323/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení vnútroštátnych hraníc v záujme boja proti islamskému terorizmu (B8-1324/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o používaní inovatívnych metód na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie terorizmu (B8-1325/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o islamskej radikalizácii v EÚ (B8-1326/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o termínoch platieb verejných orgánov (B8-1327/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o energetickej chudobe (B8-1328/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o digitálnych platbách cez smartfón (B8-1329/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o združeniach vzájomnej pomoci (B8-1330/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o migračnej kríze (B8-1331/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

DEVE

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore makroregionálnej stratégie pre horské oblasti (B8-1332/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o význame sociálnych investícií (B8-1333/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o prijatí európskych právnych predpisov v oblasti prerozdelenia prebytkov potravín z obchodných reťazcov (B8-1334/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o sankčných opatreniach voči štátom, ktoré financujú a podporujú IS (B8-1338/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o tieňovom bankovníctve (B8-1339/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zákaze predaja zbraní a vojenskej technológie štátom, ktoré financujú a podporujú IS (B8-1340/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia