Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 288kWORD 270k
Torstai 17. joulukuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet (keskustelu)
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
3.1.Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio
  
3.2.Malediivien tilanne
  
3.3.Malesia
 4.Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Puhemiehen ilmoitus
 7.Valiokuntien kokoonpano
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Äänestykset
  
9.1.Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely (äänestys)
  
9.2.Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio (äänestys)
  
9.3.Malediivien tilanne (äänestys)
  
9.4.Malesia (äänestys)
  
9.5.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.6.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
9.7.EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (äänestys)
  
9.8.Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (äänestys)
  
9.9.Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)
  
9.10.Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (äänestys)
  
9.11.Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)
  
9.12.Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet (äänestys)
  
9.13.Burundin tilanne (äänestys)
  
9.14.Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Vetoomukset
 15.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 16.Seuraavien istuntojen aikataulu
 17.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000146/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski ja Pavel Svoboda esittelivät kysymyksen.

Christos Stylianides (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska ja Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė ja Tibor Szanyi.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015)

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari ja Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015)

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015)

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta patenteista ja kasvinjalostajien oikeuksista (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.12.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.12.2015, kohta 2).


3.1. Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio

Päätöslauselmaesitykset B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Bogdan Brunon Wenta ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers ja Deirdre Clune.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.2.


3.2. Malediivien tilanne

Päätöslauselmaesitykset B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Jiří Pospíšil, Andi Cristea ja Stanislav Polčák, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gianluca Buonanno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron .

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


3.3. Malesia

Päätöslauselmaesitykset B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, António Marinho e Pinto ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis ja Marc Tarabella, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ryszard Czarnecki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo ja Pavel Svoboda.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.4.


4. Burundin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2014/2973(RSP))

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 15).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015)

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015)

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015)

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă ja Doru-Claudian Frunzulică, S&D-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015)

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Pavel Telička, ALDE-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015)

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta Burundin tilanteesta (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.13.


5. Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000108/2015): Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 18).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta Virungan kansallispuiston suojelemisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 9.14.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


6. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies on työjärjestyksen 166 artiklan mukaisesti päättänyt määrätä Marcel de Graaffille seuraamuksen tämän käytöksen johdosta äänestysten aikana 28. lokakuuta 2015. Tämä seuraamus on päivärahan pidättäminen viiden päivän ajaksi. Päätöksestä on ilmoitettu asianomaiselle eilen.


7. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut ECR-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

EMPL-valiokunta: Zdzisław Krasnodębskin tilalle Czesław Hoc

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely (äänestys)

Puheenjohtajakokouksen ehdotus: Autoalan päästömittauksia käsittelevän tutkintavaliokunnan asettaminen ja sen toimivallan, jäsenmäärän ja toimikauden keston määrittely

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0462)

Puheenvuorot:

James Carver ennen äänestystä.


9.2. Ibrahim Halawan mahdollinen kuolemantuomio (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 ja B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1402/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 ja B8-1408/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero ja Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja David Borrelli EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0463)

Puheenvuorot:

Lynn Boylan ennen äänestystä.


9.3. Malediivien tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 ja B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1409/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 ja B8-1421/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli ja Miroslav Poche S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malesia (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 ja B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1412/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 ja B8-1422/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann ja Ivana Maletić PPE-ryhmän puolesta

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki ja Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec ja Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0465)

(Päätöslauselmaesitys B8-1420/2015 raukesi.)


9.5. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (pöytäkirja Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevaan puitesopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0466)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.6. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (hyväksyntä) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0467)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.7. EU:n ja Vietnamin kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö, johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä unionin puolesta [2015/2096(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0468)


9.8. Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2015) laatima Roberto Gualtieri, ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Päätöslauselmaesitys B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0469)


9.9. Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla (äänestys)

Mietintö vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2014 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla [2015/2229(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0470)


9.10. Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä (2015/2979(RSP))

Päätöslauselmaesitykset B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-1350/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1362/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 ja B8-1401/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Carlos Zorrinho S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0471)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda esitti tarkistukseen 3 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.11. Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö aseviennistä: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano [2015/2114(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000146/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta ja Pavel Svoboda JURI-valiokunnan puolesta komissiolle: Patentit ja kasvinjalostajien oikeudet (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Päätöslauselmaesitykset B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 ja B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1394/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 ja B8-1400/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka ja Annie Schreijer-Pierik PPE-ryhmän puolesta

—   Paolo De Castro ja Evelyn Regner S&D-ryhmän puolesta

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta

—   Jan Huitema ja Jean-Marie Cavada ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0473)


9.13. Burundin tilanne (äänestys)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Burundin tilanne (2015/2973(RSP))

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 25.11.2015, kohta 15).

Päätöslauselmaesityksistä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ja B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1348/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 ja B8-1357/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy ja Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella ja Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock ja Notis Marias ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl ja Johannes Cornelis van Baalen ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini ja José Bové, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0474)


9.14. Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000108/2015): Linda McAvan DEVE-valiokunnan puolesta komissiolle: Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Keskustelu käytiin 2. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 2.12.2015, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 17. joulukuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 17.12.2015, kohta 5).

Päätöslauselmaesitys B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0475)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Mietintö Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott ja Stanislav Polčák

Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins ja Jonathan Arnott

Mietintö Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor ja Jonathan Arnott

Daytonin rauhansopimuksen 20. vuosipäivä - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 ja RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Mietintö Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins ja Csaba Sógor

Patentit ja kasvinjalostajan oikeudet - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins ja Marian Harkin

Burundin tilanne - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Virungan kansallispuiston suojeleminen Kongon demokraattisessa tasavallassa - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla) - Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 9. joulukuuta 2015)

AFET-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Ihmiskaupan torjunta EU:n ulkosuhteissa (2015/2340(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, FEMM (työjärjestyksen 54 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

DEVE-valiokunta

- Kustannustehokkaat päästövähennykset ja vähähiiliset investoinnit (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : ENVI
lausuntoa varten: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

IMCO-valiokunta

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : INTA
lausuntoa varten: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

JURI-valiokunta

- Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015 (2015/2287(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: JURI

REGI-valiokunta

- Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: : LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkoisten kalastuslaivastojen kestävästä hallinnoinnista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 kumoamisesta (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee perussopimuksen 307 artiklan määräysten mukaisesti alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Palaun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta Itävallalle allekirjoittaa ja ratifioida oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa 15 päivänä marraskuuta 1965 tehty Haagin yleissopimus ja Maltalle liittyä sen sopimuspuoleksi Euroopan unionin edun mukaisesti (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Liberian tasavallan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen ja sen täytäntöönpanopöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

2) jäseniltä päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pakolaisten sijoittamisessa käytettävän kiintiöjärjestelmän epäonnistumisesta (B8-1232/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys nuorista ja melun aiheuttamista kuulovaurioista (B8-1233/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristönsuojelusta aseellisten konfliktien aikana (B8-1234/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lainsäädäntötoimien toteuttamiseksi merien suojelemiseksi kelluvilta jätteiltä (B8-1235/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys aikuiskoulutuksesta (B8-1236/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys pitkäikäisyyteen liittyvistä taloudellisista ongelmista (B8-1237/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lihan ja lihajalosteiden tuottajien tukemisesta (B8-1238/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tehokkaan ja yhteisen terrorismin vastaisen strategian tarpeesta (B8-1239/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Mircea Diaconu. Päätöslauselmaesitys vammaisten henkilöiden urheilumahdollisuuksista ja yhtäläisistä, oikeudenmukaisista ja syrjimättömistä palkkioista (B8-1242/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys oksibentsonin kieltämisestä kosmeettisissa valmisteissa (B8-1243/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys turvatoimien kiristämisestä EU:ssa Pariisissa 13. marraskuuta 2015 tehtyjen iskujen johdosta (B8-1244/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Italian julkishallinnon maksuviivästyksistä velkojayrityksille (B8-1245/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys punaista lihaa ja lihajalosteita koskevasta paniikista WHO:n antaman julkilausuman johdosta (B8-1246/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kristinuskonpelosta Euroopassa (B8-1247/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys perinteisten yritysten lopettamisuhasta Venetossa ja Friulissa (B8-1248/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys italialaisten laatuviinien väärennöksistä (B8-1249/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kannustimista käyttää lasten keliakian diagnosoinnissa vähemmän invasiivisia tekniikoita (B8-1250/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys haimasyövästä (B8-1251/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys luonnon monimuotoisuudesta (B8-1252/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ikääntyneiden sosiaalisista ja taloudellisista oikeuksista (B8-1253/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys elintarvikeväärennösten torjuntatoimien kiireellisyydestä (B8-1254/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys familiaalisesta hyperkolesterolemiasta (B8-1255/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten tiedustelupalvelujen paremmasta koordinoinnista (B8-1256/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys UV-säteilylle altistumisesta (B8-1285/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys aasialaisesta muoviriisistä (B8-1286/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys köyhyydestä Italiassa (B8-1287/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys korkeakoulututkinnon suorittaneiden matalasta työllistymisasteesta Italiassa (B8-1288/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys rahapolitiikan määrällisestä keventämisestä ja elvyttävästä finanssipolitiikasta (B8-1289/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kiertotaloudesta: muovialan tutkimus ja innovointi (B8-1290/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys rahapolitiikan määrällisestä keventämisestä: 80 prosenttia EKP:n tarjoamasta likviditeetistä jää Frankfurtiin (B8-1291/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys digitaalisten taitojen puutteesta (B8-1292/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys paikallisten tarjoajien suosimisesta julkisissa hankinnoissa (B8-1293/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys transatlanttista sopimusta käsitteleviin asiakirjoihin sisältyvistä velan uudelleenjärjestelyä koskevista uusista ehdoista (B8-1294/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys islamistien väkivallan uhrien muistopäivästä (B8-1295/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Turkin ja Isisin välisistä liikesuhteista (B8-1296/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys luottamuksellisuuden loukkaamisesta Facebook-palvelussa (B8-1297/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys väärentämisen torjunnasta muoti- ja luksusalalla (B8-1298/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laittomien aseiden paremmasta jäljitettävyydestä (B8-1299/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ihmisten käännyttämisestä internetissä (B8-1300/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisestä päivästä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi (B8-1301/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys verotusta koskevan eurooppalaisen riita-asian kustannuksista Ranskan julkiselle taloudelle (B8-1302/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kosovon Euroopan unioniin liittymisen ja tunnustamisen hylkäämisestä (B8-1303/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin vaikutuksista Ranskan sosiaalipolitiikan rahoitukseen (B8-1304/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys julkisten palvelujen sulkemisesta kauppaneuvottelujen ulkopuolelle (B8-1305/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläinten hylkäämisen ja huonon kohtelun torjunnasta (B8-1306/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kuolemanrangaistuksesta Saudi-Arabiassa (B8-1307/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys matkustusasiakirjojen väärentämisestä (B8-1308/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys glyfosaattia sisältävien tuotteiden myyntikiellosta (B8-1309/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys teollisuuden tilauskannan ja liikevaihdon supistumisesta (B8-1310/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lasten köyhyydestä (B8-1311/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Australiassa sovellettavan maahanmuuton hallintamallin omaksumisesta EU:ssa (B8-1312/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys tietoteknisistä sovelluksista ja arkaluontoisten tietojen saamista koskevista pyynnöistä (B8-1313/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys määrällisestä keventämisestä (quantitative easing) ja pankkien lainanannosta (B8-1314/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys naisiin kohdistuvasta väkivallasta (B8-1315/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Asiago-juuston (SAN) maantieteellisen merkinnän huomioon ottamatta jättämisestä EU:n ja Vietnamin välisissä neuvotteluissa (B8-1316/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys split payment -mekanismista (B8-1317/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys muovijätteestä Välimeressä (B8-1318/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maahanmuuton ja sen seurausten aiheuttamasta hätätilanteesta Friuli-Venezia Giuliassa (B8-1319/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kiinalaisyritysten verovilpistä Italiassa (B8-1320/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys brittiyritysten harjoittamasta Prosecco-nimen väärentämisestä (B8-1321/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys oikeutetusta itsepuolustuksesta (B8-1323/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kansallisen rajavalvonnan palauttamisesta islamistisen terrorismin torjumiseksi (B8-1324/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys innovatiivisten menetelmien käytöstä turvallisuusasioissa ja terrorismin torjunnassa (B8-1325/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys islamistisesta radikalisoitumisesta EU:ssa (B8-1326/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys julkishallinnon maksuajoista (B8-1327/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys energiaköyhyydestä (B8-1328/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys sähköisestä maksamisesta älypuhelimella (B8-1329/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys keskinäisistä yhtiöistä (B8-1330/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys maahanmuuttokriisistä (B8-1331/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

DEVE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vuoristoalueita koskevan makroaluestrategian tukemisesta (B8-1332/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sosiaalisten investointien tärkeydestä (B8-1333/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys suurten myymäläketjujen elintarvikeylijäämien uudelleenjakelua koskevan unionin säännöstön luomisesta (B8-1334/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys seuraamuksista ISIS-järjestöä rahoittaville ja tukeville valtioille (B8-1338/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys varjopankkitoiminnasta (shadow banking) (B8-1339/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys aseiden ja sotateknologian myynnin kieltämisestä valtioille, jotka rahoittavat ja tukevat Isisiä (B8-1340/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET


14. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

16. joulukuuta 2015

(*) Käsitellään luottamuksellisena.

(*) (nro 1153/2015); (*) (nro 1154/2015); (*) (nro 1155/2015); (*) (nro 1156/2015); (*) (nro 1157/2015); (*) (nro 1158/2015); (*) (nro 1159/2015); (*) (nro 1160/2015); (*) (nro 1161/2015); Pia Berrend (nro 1162/2015); (*) (nro 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nro 1164/2015); (*) (nro 1165/2015); (*) (nro 1166/2015); (*) (nro 1167/2015); (*) (nro 1168/2015); (*) (nro 1169/2015); Philipp Schmagold (nro 1170/2015); (*) (nro 1171/2015); (*) (nro 1172/2015); Neil Warwick (nro 1173/2015); (*) (nro 1174/2015); (*) (nro 1175/2015); (*) (nro 1176/2015); Cristinel Corobana (nro 1177/2015); (*) (nro 1178/2015); (*) (nro 1179/2015); (*) (nro 1180/2015); (*) (nro 1181/2015); (*) (nro 1182/2015); (*) (nro 1183/2015); (*) (nro 1184/2015); (*) (nro 1185/2015); (*) (nro 1186/2015); (*) (nro 1187/2015); (*) (nro 1188/2015); Marco Bava (nro 1189/2015); Leif Lundgren (nro 1190/2015); (*) (nro 1191/2015); (*) (nro 1192/2015); Marco Bava (nro 1193/2015); Marco Bava (nro 1194/2015); Marco Bava (nro 1195/2015); Marco Bava (nro 1196/2015); Marco Bava (nro 1197/2015); (*) (nro 1198/2015); (*) (nro 1199/2015); Flavio Miccono (nro 1200/2015); (*) (nro 1201/2015); (*) (nro 1202/2015); Flavio Miccono (nro 1203/2015); (*) (nro 1204/2015); (*) (nro 1205/2015); (*) (nro 1206/2015); (*) (nro 1207/2015); (*) (nro 1208/2015); Marco Bava (nro 1209/2015); (*) (nro 1210/2015); (*) (nro 1211/2015); (*) (nro 1212/2015); (*) (nro 1213/2015); (*) (nro 1214/2015); (*) (nro 1215/2015); (*) (nro 1216/2015); (*) (nro 1217/2015); (*) (nro 1218/2015); (*) (nro 1219/2015); (*) (nro 1220/2015); Micaela Nicola (nro 1221/2015); (*) (nro 1222/2015); (*) (nro 1223/2015); (*) (nro 1224/2015); (*) (nro 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nro 1226/2015); Jacek Sierpiński (nro 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nro 1228/2015); (*) (nro 1229/2015); (*) (nro 1230/2015); (*) (nro 1231/2015); (*) (nro 1232/2015); (*) (nro 1233/2015); (*) (nro 1234/2015); (*) (nro 1235/2015); (*) (nro 1236/2015); William Roger (nro 1237/2015); (*) (nro 1238/2015); Stefania Matteini (nro 1239/2015); Amelia Roberts (nro 1240/2015); Alexander Eisenmann (nro 1241/2015); (*) (nro 1242/2015).

Puhemies ilmoitti lähettäneensä työjärjestyksen 215 artiklan 13 kohdan mukaisesti 16. joulukuuta 2015 asiasta vastaavaan valiokuntaan sellaisten luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole Euroopan unionin kansalaisia ja joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka ei ole missään jäsenvaltiossa, parlamentille esittämät vetoomukset.


15. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


16. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 18. - 21. tammikuuta 2016.


17. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö