Index 
Notulen
PDF 294kWORD 269k
Donderdag 17 december 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
3.1.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa
  
3.2.Situatie op de Maldiven
  
3.3.Maleisië
 4.Situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Mededeling van de Voorzitter
 7.Samenstelling commissies
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode (stemming)
  
9.2.Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (stemming)
  
9.3.Situatie op de Maldiven (stemming)
  
9.4.Maleisië (stemming)
  
9.5.Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.6.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.7.Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) (stemming)
  
9.8.Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (stemming)
  
9.9.Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (stemming)
  
9.10.20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (stemming)
  
9.11.Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)
  
9.12.Octrooien en de rechten van plantenkwekers (stemming)
  
9.13.Situatie in Burundi (stemming)
  
9.14.Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Octrooien en de rechten van plantenkwekers (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000146/2015) van Czesław Adam Siekierski (namens de Commissie AGRI) en Pavel Svoboda (namens de Commissie JURI) aan de Commissie: Octrooien en de rechten van plantenkwekers (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski en Pavel Svoboda lichten de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska en Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė en Tibor Szanyi.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari en Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, over octrooien en kwekersrechten (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 17.12.2015.


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 15.12.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


3.1. Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa

Ontwerpresoluties B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Bogdan Brunon Wenta en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers en Deirdre Clune.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 17.12.2015.


3.2. Situatie op de Maldiven

Ontwerpresoluties B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Javier Nart, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Jiří Pospíšil, Andi Cristea en Stanislav Polčák, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gianluca Buonanno.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 17.12.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


3.3. Maleisië

Ontwerpresoluties B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Neena Gill, namens de S&D-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, en Marc Tarabella, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo en Pavel Svoboda.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.4 van de notulen van 17.12.2015.


4. Situatie in Burundi (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Burundi (2014/2973(RSP))

Het debat heeft op 25 november 2015 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 25.11.2015).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto en Notis Marias, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero en Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă en Doru-Claudian Frunzulică, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic en Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas en Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, over de situatie in Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Stemming: punt 9.13 van de notulen van 17.12.2015.


5. Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000108/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Het debat heeft op 2 december 2015 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 2.12.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, over de bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Stemming: punt 9.14 van de notulen van 17.12.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


6. Mededeling van de Voorzitter

Overeenkomstig artikel 166 van het Reglement heeft de Voorzitter besloten Marcel de Graaff een sanctie op te leggen voor zijn gedrag tijdens de stemmingen in de vergadering van 28 oktober 2015. De sanctie bestaat uit het verlies van het recht op verblijfsvergoeding voor de duur van vijf dagen. Het besluit is gisteren ter kennis gebracht van de betrokkene.


7. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie EMPL: Czeslaw Hoc in de plaats van Zdzisław Krasnodębski

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode (stemming)

Voorstel van de Conferentie van voorzitters: Instelling van een enquêtecommissie naar emissiemetingen in de automobielsector, haar mandaat, aantal leden en mandaatsperiode

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0462)

Het woord werd gevoerd door:

James Carver, voor de stemming.


9.2. Mogelijke doodstraf voor Ibrahim Halawa (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 en B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1402/2015

(ter vervanging van B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 en B8-1408/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en David Borrelli, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0463)

Het woord werd gevoerd door:

Lynn Boylan, voor de stemming.


9.3. Situatie op de Maldiven (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 en B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1409/2015

(ter vervanging van B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 en B8-1421/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli en Miroslav Poche, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0464)


9.4. Maleisië (stemming)

Ontwerpresoluties B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 en B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1412/2015

(ter vervanging van B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 en B8-1422/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann en Ivana Maletić, namens de PPE-Fractie;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki en Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec en Alyn Smith, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0465)

(Ontwerpresolutie B8-1420/2015 komt te vervallen.)


9.5. Kaderovereenkomst tussen de EU en Vietnam inzake een breed partnerschap en samenwerking (protocol om rekening te houden met de toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0466)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.6. Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (goedkeuring) *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0467)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.7. Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de EU en Vietnam (resolutie) (stemming)

Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds [2015/2096(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0468)


9.8. Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000152/2015) van Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Ontwerpresolutie B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0469)


9.9. Jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (stemming)

Verslag over het jaarverslag over mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie [2015/2229(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: 20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton (2015/2979(RSP))

Ontwerpresoluties B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 en B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE B8-1350/2015

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1362/2015

(ter vervanging van B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 en B8-1401/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato en Carlos Zorrinho, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto en Tomasz Piotr Poręba; namens de ECR-Fractie;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0471)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda, die een mondeling amendement op amendement 3 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


9.11. Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (stemming)

Verslag over wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB [2015/2114(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0472)


9.12. Octrooien en de rechten van plantenkwekers (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000146/2015) van Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, en Pavel Svoboda, namens de Commissie JURI, aan de Commissie: Octrooien en de rechten van plantenkwekers (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Ontwerpresoluties B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 en B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1394/2015

(ter vervanging van B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 en B8-1400/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka en Annie Schreijer-Pierik, namens de PPE-Fractie;

—   Paolo De Castro en Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie;

—   Jan Huitema en Jean-Marie Cavada, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0473)


9.13. Situatie in Burundi (stemming)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Burundi (2015/2973(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 25 november 2015 (punt 15 van de notulen van 25.11.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 17 december 2015 (punt 4 van de notulen van 17.12.2015).

Ontwerpresoluties B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 en B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-1348/2015

(ter vervanging van B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 en B8-1357/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy en Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock en Notis Marias, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl en Johannes Cornelis van Baalen, namens de ALDE-Fractie;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini en José Bové, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0474)


9.14. Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000108/2015) van Linda McAvan, namens de Commissie DEVE, aan de Commissie: Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 december 2015 (punt 18 van de notulen van 2.12.2015).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 17 december 2015 (punt 5 van de notulen van 17.12.2015).

Ontwerpresolutie B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0475)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Aanbeveling Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Verslag Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott en Stanislav Polčák

Voltooiing van Europa's economische en monetaire unie - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins en Jonathan Arnott

Verslag Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor en Jonathan Arnott

20e verjaardag van het vredesakkoord van Dayton - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 en RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Verslag Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins en Csaba Sógor

Octrooien en de rechten van plantenkwekers - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins en Marian Harkin

Situatie in Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Bescherming van het Virunga National Park in de Democratische Republiek Congo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement) - Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9 december 2015)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement) -

Commissie AFET

- Bestrijding van mensenhandel in de externe betrekkingen van de EU (2015/2340(INI))
(advies: ENVI, FEMM, LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Kostenefficiënte emissiereducties en koolstofarme investeringen (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
verwezen naar ten principale: : ENVI
advies: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

Commissie IMCO

- Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI))
verwezen naar ten principale: : INTA
advies: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

Commissie JURI

- Publieke toegankelijkheid van documenten (artikel 116, lid 7) voor de periode 2014-2015 (2015/2287(INI))
verwezen naar ten principale: : LIBE
advies: JURI

Commissie REGI

- De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (2015/2095(INI))
verwezen naar ten principale: : LIBE
advies: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het duurzame beheer van externe vissersvloten, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1006/2008 van de Raad (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Palau inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de Republiek Oostenrijk om het Verdrag van 's-Gravenhage van 15 november 1965 inzake de betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en in handelszaken te ondertekenen en te bekrachtigen en tot machtiging van Malta om ertoe toe te treden, in het belang van de Europese Unie (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia en van het protocol voor de tenuitvoerlegging daarvan (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

DEVE, BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de mislukking van het quotasysteem voor de spreiding van de vluchtelingen (B8-1232/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over jongeren en gehoorschade door lawaai (B8-1233/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de bescherming van het milieu bij gewapende conflicten (B8-1234/2015)

verwezen naar

ten principale :

DEVE

advies :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van wetgevingsmaatregelen ter bescherming van de zeeën tegen drijvend afval (B8-1235/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over volwassenenonderwijs (B8-1236/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de financiële problemen als gevolg van de lange levensduur (B8-1237/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over ondersteuning van de producenten van vlees en fijne vleeswaren (B8-1238/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat een efficiënte gemeenschappelijke strategie tegen terrorisme nodig is (B8-1239/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Mircea Diaconu. Ontwerpresolutie over toegang tot sport van personen met een handicap, en gelijke, billijke en niet-discriminerende beloningen voor prestatie (B8-1242/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh en Gilles Lebreton. Ontwerpresolutie over het verbod op oxybenzon in cosmetica (B8-1243/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een verstrenging van de veiligheidsmaatregelen in de EU wegens de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs (B8-1244/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de betalingsachterstand van de Italiaanse overheid bij schuldeisende bedrijven (B8-1245/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de overbezorgdheid met betrekking tot rood en verwerkt vlees als gevolg van de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie (B8-1246/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over christianofobie in Europa (B8-1247/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de aangekondigde sluiting van traditionele bedrijven in Veneto en Friuli (B8-1248/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de namaak van excellente wijnen "made in Italy" (B8-1249/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de stimulering van het gebruik van minder invasieve technieken voor de diagnose van coeliakie bij kinderen (B8-1250/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over pancreaskanker (B8-1251/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over biodiversiteit (B8-1252/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de sociale en economische rechten van ouderen (B8-1253/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het feit dat dringend maatregelen moeten worden genomen tegen de vervalsing van levensmiddelen (B8-1254/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over familiaire hypercholesterolemie (B8-1255/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over betere coördinatie van de Europese inlichtingendiensten (B8-1256/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over blootstelling aan uv-straling (B8-1285/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over rijst van plastic afkomstig uit Azië (B8-1286/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over armoede in Italië (B8-1287/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de lage arbeidsparticipatie in Italië van houders van een universitair diploma (B8-1288/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over Quantitative easing (kwantitatieve versoepeling) en expansief fiscaal beleid (B8-1289/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de circulaire economie: onderzoek en innovatie in de plasticsector (B8-1290/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over quantitative easing: 80 % van de door de ECB uitgegeven liquide middelen staat geparkeerd in Frankfurt (B8-1291/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het gebrek aan digitale vaardigheden (B8-1292/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over lokale preferentie bij de plaatsing van overheidsopdrachten (B8-1293/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de nieuwe voorwaarden voor de herschikking van de schuld in de documenten over het TTIP (B8-1294/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over een dag voor de herdenking van de slachtoffers van islamitisch geweld (B8-1295/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de zakelijke betrekkingen tussen Turkije en ISIS (B8-1296/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over schendingen van de vertrouwelijkheid op Facebook (B8-1297/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de bestrijding van namaak in de modesector en in de sector van luxeproducten (B8-1298/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een betere traceerbaarheid van afgedankte wapens (B8-1299/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over proselitisme op internet (B8-1300/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (B8-1301/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de kosten van het Europese belastinggeschil voor de Franse overheidsfinanciën (B8-1302/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de weigering van de Europese Unie Kosovo te erkennen en het lidmaatschap te geven (B8-1303/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de detacheringsrichtlijn voor de financiering van het sociaal beleid van Frankrijk (B8-1304/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de uitzondering voor openbare diensten in het kader van handelsbesprekingen (B8-1305/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de strijd tegen het achterlaten en de mishandeling van dieren (B8-1306/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de doodstraf in Saudi-Arabië (B8-1307/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het vervalsen van reisdocumenten (B8-1308/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het verbod op het in de handel brengen van producten die glyfosaat bevatten (B8-1309/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een daling van het aantal bestellingen en de omzet in de industrie (B8-1310/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over kinderarmoede (B8-1311/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de omzetting van het Australische model inzake de aanpak van immigratie (B8-1312/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over apps en de daarvoor gevraagde toegang tot gevoelige gegevens (B8-1313/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over quantitative easing en bankkredieten (B8-1314/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over geweld tegen vrouwen (B8-1315/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het loslaten van de erkenning van de geografische aanduiding Asiago (BOB) bij de onderhandelingen tussen de EU en Vietnam (B8-1316/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over het mechanisme voor gesplitste betaling (B8-1317/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

ITRE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de plasticverontreiniging in de Middellandse Zee (B8-1318/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

PECH

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de immigratiecrisis en de gevolgen daarvan in Friuli Venezia Giulia (B8-1319/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over belastingontduiking door Chinese bedrijven in Italië (B8-1320/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over namaak in verband met de benaming "Prosecco" door Britse bedrijven (B8-1321/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over wettige zelfverdediging (B8-1323/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herinvoering van de nationale grenzen om het islamistisch terrorisme te bestrijden (B8-1324/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het gebruik van innovatieve methoden voor de veiligheid en ter preventie van terrorisme (B8-1325/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de islamitische radicalisering in de EU (B8-1326/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de betalingstermijnen bij de overheid (B8-1327/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over energiearmoede (B8-1328/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over digitale betalingen met een smartphone (B8-1329/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over onderlingewaarborgmaatschappijen (B8-1330/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de migratiecrisis (B8-1331/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

DEVE

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van de macroregionale strategie voor berggebieden (B8-1332/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het belang van sociale investeringen (B8-1333/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van Europese regelgeving inzake de herverdeling van voedseloverschotten door de georganiseerde grootdistributie (B8-1334/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over sancties tegen landen die financiering en steun verlenen aan ISIS (B8-1338/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over schaduwbankieren (B8-1339/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een verbod op de verkoop van wapens en militaire technologie aan landen die financiering en steun verlenen aan ISIS (B8-1340/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AFET


14. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 16 december 2015

(*) Naam vertrouwelijk.

(*) (nr. 1153/2015); (*) (nr. 1154/2015); (*) (nr. 1155/2015); (*) (nr. 1156/2015); (*) (nr. 1157/2015); (*) (nr. 1158/2015); (*) (nr. 1159/2015); (*) (nr. 1160/2015); (*) (nr. 1161/2015); Pia Berrend (nr. 1162/2015); (*) (nr. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nr. 1164/2015); (*) (nr. 1165/2015); (*) (nr. 1166/2015); (*) (nr. 1167/2015); (*) (nr. 1168/2015); (*) (nr. 1169/2015); Philipp Schmagold (nr. 1170/2015); (*) (nr. 1171/2015); (*) (nr. 1172/2015); Neil Warwick (nr. 1173/2015); (*) (nr. 1174/2015); (*) (nr. 1175/2015); (*) (nr. 1176/2015); Cristinel Corobana (nr. 1177/2015); (*) (nr. 1178/2015); (*) (nr. 1179/2015); (*) (nr. 1180/2015); (*) (nr. 1181/2015); (*) (nr. 1182/2015); (*) (nr. 1183/2015); (*) (nr. 1184/2015); (*) (nr. 1185/2015); (*) (nr. 1186/2015); (*) (nr. 1187/2015); (*) (nr. 1188/2015); Marco Bava (nr. 1189/2015); Leif Lundgren (nr. 1190/2015); (*) (nr. 1191/2015); (*) (nr. 1192/2015); Marco Bava (nr. 1193/2015); Marco Bava (nr. 1194/2015); Marco Bava (nr. 1195/2015); Marco Bava (nr. 1196/2015); Marco Bava (nr. 1197/2015); (*) (nr. 1198/2015); (*) (nr. 1199/2015); Flavio Miccono (nr. 1200/2015); (*) (nr. 1201/2015); (*) (nr. 1202/2015); Flavio Miccono (nr. 1203/2015); (*) (nr. 1204/2015); (*) (nr. 1205/2015); (*) (nr. 1206/2015); (*) (nr. 1207/2015); (*) (nr. 1208/2015); Marco Bava (nr. 1209/2015); (*) (nr. 1210/2015); (*) (nr. 1211/2015); (*) (nr. 1212/2015); (*) (nr. 1213/2015); (*) (nr. 1214/2015); (*) (nr. 1215/2015); (*) (nr. 1216/2015); (*) (nr. 1217/2015); (*) (nr. 1218/2015); (*) (nr. 1219/2015); (*) (nr. 1220/2015); Micaela Nicola (nr. 1221/2015); (*) (nr. 1222/2015); (*) (nr. 1223/2015); (*) (nr. 1224/2015); (*) (nr. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nr. 1226/2015); Jacek Sierpiński (nr. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nr. 1228/2015); (*) (nr. 1229/2015); (*) (nr. 1230/2015); (*) (nr. 1231/2015); (*) (nr. 1232/2015); (*) (nr. 1233/2015); (*) (nr. 1234/2015); (*) (nr. 1235/2015); (*) (nr. 1236/2015); William Roger (nr. 1237/2015); (*) (nr. 1238/2015); Stefania Matteini (nr. 1239/2015); Amelia Roberts (nr. 1240/2015); Alexander Eisenmann (nr. 1241/2015); (*) (nr. 1242/2015).

De Voorzitter deelt mede op 16 december 2015 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


15. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


16. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 18 t/m 21 januari 2016.


17. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 13.20 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Juridische mededeling - Privacybeleid