Indeks 
Protokół
PDF 296kWORD 307k
Czwartek, 17 grudnia 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
3.1.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy
  
3.2.Sytuacja na Malediwach
  
3.3.Malezja
 4.Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)
 5.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (złożone projekty rezolucji)
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Skład komisji
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Głosowanie
  
9.1.Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)
  
9.2.Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy (głosowanie)
  
9.3.Sytuacja na Malediwach (głosowanie)
  
9.4.Malezja (głosowanie)
  
9.5.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.6.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.7.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)
  
9.8.Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)
  
9.9.Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (głosowanie)
  
9.10.20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (głosowanie)
  
9.11.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)
  
9.12.Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (głosowanie)
  
9.13.Sytuacja w Burundi (głosowanie)
  
9.14.Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Składanie dokumentów
 14.Petycje
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 16.Kalendarz następnych posiedzeń
 17.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000146/2015), które skierowali Czesław Adam Siekierski (w imieniu komisji AGRI) i Pavel Svoboda (w imieniu komisji JURI) do Komisji: Patenty i prawa do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski i Pavel Svoboda rozwinęli pytanie.

Christos Stylianides (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Albert Deß w imieniu grupy PPE, Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Jan Huitema w imieniu grupy ALDE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Johna Stuarta Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska i Annie Schreijer-Pierik, który odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė i Tibor Szanyi.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari i Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska i Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, w sprawie patentów i praw do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 17.12.2015.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 15.12.2015)


3.1. Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy

Projekty rezolucji B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Diane James w imieniu grupy EFDD, Georgios Epitideios niezrzeszony, Bogdan Brunon Wenta i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers i Deirdre Clune.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.2 protokołu z dnia 17.12.2015.


3.2. Sytuacja na Malediwach

Projekty rezolucji B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea i Stanislav Polčák, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gianlukę Buonanna.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 17.12.2015.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone)


3.3. Malezja

Projekty rezolucji B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Lampros Fountoulis niezrzeszony i Marc Tarabella, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ryszarda Czarneckiego.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo i Pavel Svoboda.

Głos zabrał Christos Stylianides (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 17.12.2015.


4. Sytuacja w Burundi (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2014/2973(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2015 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto i Notis Marias, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero i Judith Sargentini, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă i Doru-Claudian Frunzulică, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Pavel Telička, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas i Kateřina Konečná, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini i Laura Agea, w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 17.12.2015.


5. Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000108/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, w sprawie ochrony parku narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Głosowanie: pkt 9.14 protokołu z dnia 17.12.2015.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


6. Komunikat Przewodniczącego

Zgodnie z art. 166 Regulaminu Przewodniczący postanowił nałożyć sankcję na Marcela de Graaffa za jego zachowanie podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 28 października 2015 r. Kara polega na utracie prawa do dziennej diety na utrzymanie przez okres 5 dni. Zainteresowany poseł został poinformowany o decyzji w dniu wczorajszym.


7. Skład komisji

Do przewodniczącego wpłynął od grupy ECR następujący wniosek o mianowanie:

komisja EMPL: Czesław Hoc zamiast Zdzisława Krasnodębskiego

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym (głosowanie)

Propozycja Konferencji Przewodniczących: Powołanie, kompetencje, skład liczbowy i czas trwania mandatu komisji śledczej ds. pomiaru emisji w sektorze motoryzacyjnym

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0462)

Wystąpienia

James Carver, przed głosowaniem.


9.2. Groźba kary śmierci dla Ibrahima Halawy (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 i B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1402/2015

(zastępujący B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 i B8-1408/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez i Luke Ming Flanagan, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero i Margrete Auken, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i David Borrelli, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0463)

Wystąpienia

Lynn Boylan, przed głosowaniem.


9.3. Sytuacja na Malediwach (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 i B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1409/2015

(zastępujący B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 i B8-1421/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli i Miroslav Poche, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun i Alyn Smith, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malezja (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 i B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1412/2015

(zastępujący B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 i B8-1422/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann i Ivana Maletić, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki i Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec i Alyn Smith, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Marco Zanni, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0465)

(Projekt rezolucji B8-1420/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


9.5. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (protokół mający na celu uwzględnienie przystąpienia Chorwacji do UE) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0466)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.6. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (zgoda) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0467)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.7. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między UE a Wietnamem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej strony [2015/2096(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0468)


9.8. Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2015), które skierował Roberto Gualtieri, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Projekt rezolucji B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0469)


9.9. Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka UE w tym zakresie (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityki UE w tym zakresie [2015/2229(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: 20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton (2015/2979(RSP))

Projekty rezolucji B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 i B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI B8-1350/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1362/2015

(zastępujący B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 i B8-1401/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato i Carlos Zorrinho, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto i Tomasz Piotr Poręba; w imieniu grupy ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen i Hilde Vautmans, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi i Bronis Ropė, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0471)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda przedstawił poprawkę ustną do poprawki 3. Poprawka została przyjęta.


9.11. Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wywozu broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB [2015/2114(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patenty i prawo do ochrony odmian roślin (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000146/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, i Pavel Svoboda, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Patenty i prawa do ochrony odmian roślin (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Projekty rezolucji B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 i B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1394/2015

(zastępujący B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 i B8-1400/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka i Annie Schreijer-Pierik, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Paolo De Castro i Evelyn Regner, w imieniu grupy S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR;

—   Jan Huitema i Jean-Marie Cavada, w imieniu grupy politycznej ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0473)


9.13. Sytuacja w Burundi (głosowanie)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2973(RSP))

Debata odbyła się dnia 25 listopada 2015 r. (pkt 15 protokołu z dnia 25.11.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 17 grudnia 2015 (pkt 4 protokołu z dnia 17.12.2015).

Projekty rezolucji B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 i B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1348/2015

(zastępujący B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 i B8-1357/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy i Anna Maria Corazza Bildt, w imieniu grupy politycznej PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella i Julie Ward, w imieniu grupy S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock i Notis Marias, w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl i Johannes Cornelis van Baalen, w imieniu grupy politycznej ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini i José Bové, Heidi Hautala, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0474)


9.14. Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000108/2015), które skierowała Linda McAvan, w imieniu komisji DEVE, do Komisji: Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Debata odbyła się dnia 2 grudnia 2015 r. (pkt 18 protokołu z dnia 2.12.2015).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 17 grudnia 2015 (pkt 5 protokołu z dnia 17.12.2015).

Projekt rezolucji B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0475)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Zalecenie Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott i Stanislav Polčák

Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor i Jonathan Arnott

20. rocznica porozumienia pokojowego z Dayton - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 i RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins i Csaba Sógor

Patenty i prawo do ochrony odmian roślin - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins i Marian Harkin

Sytuacja w Burundi - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Ochrona Parku Narodowego Wirunga w Demokratycznej Republice Konga - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu) - Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)
(W nawiązaniu do decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 9 grudnia 2015 r.)

komisja AFET (art. 54 Regulaminu)

- Zwalczanie handlu ludźmi w stosunkach zewnętrznych UE (2015/2340(INI))
(opinia: ENVI, FEMM (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja DEVE

- Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

komisja IMCO

- Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (2015/2105(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

komisja JURI

- Publiczny dostęp do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015 (2015/2287(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

komisja REGI

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego zarządzania zewnętrznymi flotami rybackimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z art. 307 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, ENVI

- Wniosek dotyczący decyzja Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Palau dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej Republikę Austrii do podpisania i ratyfikowania, a Maltę do przystąpienia do Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, w interesie Unii Europejskiej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Liberii i Protokołu wykonawczego do tej Umowy (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

DEVE, BUDG

2) przez posłów

projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie porażki systemu rozdzielania uchodźców według kwot (B8-1232/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie młodzieży i utraty słuchu spowodowanej hałasem (B8-1233/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony środowiska w czasie konfliktów zbrojnych (B8-1234/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia środków regulacyjnych chroniących morza przed pływającymi odpadami (B8-1235/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uczenia się dorosłych (B8-1236/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie finansowych aspektów długowieczności (B8-1237/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia producentów mięsa i wędlin (B8-1238/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie potrzeby skutecznej wspólnej strategii zwalczania terroryzmu (B8-1239/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Mircea Diaconu. Projekt rezolucji w sprawie możliwości uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne oraz równego, sprawiedliwego i niedyskryminującego nagradzania wyników sportowych (B8-1242/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie zakazu stosowania oksybenzonu w produktach kosmetycznych (B8-1243/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wzmocnienia środków bezpieczeństwa w UE w związku z zamachami w Paryżu z 13 listopada 2015 r. (B8-1244/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie opóźnień w płatnościach włoskiej administracji publicznej na rzecz przedsiębiorstw wierzycielskich (B8-1245/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie paniki, jaką wywołało oświadczenie WHO dotyczące czerwonego i przetworzonego mięsa (B8-1246/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie chrystianofobii w Europie (B8-1247/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie alarmującego zamykania historycznych przedsiębiorstw w regionach Wenecji Euganejskiej i Friuli (B8-1248/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie podrabiania włoskich win doskonałej jakości (B8-1249/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zachęcania do stosowania mniej inwazyjnych technik diagnozowania celiakii u dzieci (B8-1250/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowotworu trzustki (B8-1251/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie bioróżnorodności (B8-1252/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie społecznych i gospodarczych praw osób starszych (B8-1253/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pilnej potrzeby powzięcia środków przeciwko podrabianiu żywności (B8-1254/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie hipercholesterolemii rodzinnej (B8-1255/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie lepszej koordynacji wywiadu europejskiego (B8-1256/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie narażenia na promieniowanie UV (B8-1285/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ryżu z tworzywa sztucznego pochodzącego z Azji (B8-1286/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ubóstwa we Włoszech (B8-1287/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niskiego wskaźnika zatrudnienia absolwentów szkół wyższych we Włoszech (B8-1288/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie luzowania ilościowego i ekspansywnej polityki fiskalnej (B8-1289/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym: badania i innowacje w sektorze tworzyw sztucznych (B8-1290/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie luzowania ilościowego: 80% środków płynnych uruchomionych przez EBC jest zablokowanych we Frankfurcie (B8-1291/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niedoboru umiejętności cyfrowych (B8-1292/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie preferencyjnego traktowania przedsiębiorstw lokalnych przy udzielaniu zamówień publicznych (B8-1293/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie nowych warunków restrukturyzacji długu zawartych w dokumentach dotyczących traktatu transatlantyckiego (B8-1294/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie dnia pamięci ofiar przemocy islamskiej (B8-1295/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie stosunków handlowych między Turcją a ISIS (B8-1296/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie naruszeń poufności na Facebooku (B8-1297/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie walki z podrabianiem towarów w sektorze mody i towarów luksusowych (B8-1298/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie większej identyfikowalności broni wycofanej z użytkowania (B8-1299/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie prozelityzmu w sieci (B8-1300/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Międzynarodowego Dnia przeciw Przemocy wobec Kobiet (B8-1301/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kosztu unijnych postępowań sądowych w sprawach podatkowych dla finansów publicznych Francji (B8-1302/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie odmówienia Kosowu członkostwa w Unii i uznania (B8-1303/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie skutków dyrektywy o delegowaniu dla finansowania polityki społecznej we Francji (B8-1304/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wyłączenia usług publicznych z zakresu negocjacji handlowych (B8-1305/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie walki z porzucaniem i złym traktowaniem zwierząt (B8-1306/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kary śmierci w Arabii Saudyjskiej (B8-1307/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie podrabiania dokumentów podróżnych (B8-1308/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu produktów zawierających glifosat (B8-1309/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie spadku zamówień i obrotów w przemyśle (B8-1310/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ubóstwa dzieci (B8-1311/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wdrożenia australijskiego modelu zarządzania imigracją (B8-1312/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie aplikacji komputerowych i żądań dostępu do danych wrażliwych (B8-1313/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie luzowania ilościowego i kredytu bankowego (B8-1314/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie przemocy wobec kobiet (B8-1315/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie nieuznawania oznaczenia geograficznego Asiago ChNP w negocjacjach pomiędzy Unią Europejską a Wietnamem (B8-1316/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie dzielonych płatności (B8-1317/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zanieczyszczenia Morza Śródziemnego plastikowymi odpadami (B8-1318/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu imigracyjnego w regionie Friuli-Wenecji Julijskiej oraz jego konsekwencji (B8-1319/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie uchylania się od opodatkowania przez przedsiębiorstwa chińskie we Włoszech (B8-1320/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie sfałszowania etykiety Prosecco przez przedsiębiorstwa brytyjskie (B8-1321/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie obrony koniecznej (B8-1323/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przywrócenia granic państwowych w celu walki z terroryzmem islamskim (B8-1324/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wykorzystania innowacyjnych metod do celów bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu (B8-1325/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie radykalizacji islamu w UE (B8-1326/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie terminów płatności dla administracji publicznej (B8-1327/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ubóstwa energetycznego (B8-1328/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie płatności elektronicznych dokonywanych za pośrednictwem smartfonów (B8-1329/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (B8-1330/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu migracyjnego (B8-1331/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

DEVE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia strategii makroregionalnej na rzecz obszarów górskich (B8-1332/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia inwestycji społecznych (B8-1333/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia europejskich regulacji dotyczących redystrybucji nadwyżek żywności przez sieci supermarketów (B8-1334/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie sankcji wobec państw finansujących i wspierających ISIS (B8-1338/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie działalności parabankowej (B8-1339/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie sprzedaży broni i technologii wojskowych państwom finansującym i wspierającym ISIS (B8-1340/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AFET


14. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 16 grudnia 2015 r.

(*) Nazwisko poufne.

(*) (nr 1153/2015); (*) (nr 1154/2015); (*) (nr 1155/2015); (*) (nr 1156/2015); (*) (nr 1157/2015); (*) (nr 1158/2015); (*) (nr 1159/2015); (*) (nr 1160/2015); (*) (nr 1161/2015); Pia Berrend (nr 1162/2015); (*) (nr 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (nr 1164/2015); (*) (nr 1165/2015); (*) (nr 1166/2015); (*) (nr 1167/2015); (*) (nr 1168/2015); (*) (nr 1169/2015); Philipp Schmagold (nr 1170/2015); (*) (nr 1171/2015); (*) (nr 1172/2015); Neil Warwick (nr 1173/2015); (*) (nr 1174/2015); (*) (nr 1175/2015); (*) (nr 1176/2015); Cristinel Corobana (nr 1177/2015); (*) (nr 1178/2015); (*) (nr 1179/2015); (*) (nr 1180/2015); (*) (nr 1181/2015); (*) (nr 1182/2015); (*) (nr 1183/2015); (*) (nr 1184/2015); (*) (nr 1185/2015); (*) (nr 1186/2015); (*) (nr 1187/2015); (*) (nr 1188/2015); Marco Bava (nr 1189/2015); Leif Lundgren (nr 1190/2015); (*) (nr 1191/2015); (*) (nr 1192/2015); Marco Bava (nr 1193/2015); Marco Bava (nr 1194/2015); Marco Bava (nr 1195/2015); Marco Bava (nr 1196/2015); Marco Bava (nr 1197/2015); (*) (nr 1198/2015); (*) (nr 1199/2015); Flavio Miccono (nr 1200/2015); (*) (nr 1201/2015); (*) (nr 1202/2015); Flavio Miccono (nr 1203/2015); (*) (nr 1204/2015); (*) (nr 1205/2015); (*) (nr 1206/2015); (*) (nr 1207/2015); (*) (nr 1208/2015); Marco Bava (nr 1209/2015); (*) (nr 1210/2015); (*) (nr 1211/2015); (*) (nr 1212/2015); (*) (nr 1213/2015); (*) (nr 1214/2015); (*) (nr 1215/2015); (*) (nr 1216/2015); (*) (nr 1217/2015); (*) (nr 1218/2015); (*) (nr 1219/2015); (*) (nr 1220/2015); Micaela Nicola (nr 1221/2015); (*) (nr 1222/2015); (*) (nr 1223/2015); (*) (nr 1224/2015); (*) (nr 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (nr 1226/2015); Jacek Sierpiński (nr 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (nr 1228/2015); (*) (nr 1229/2015); (*) (nr 1230/2015); (*) (nr 1231/2015); (*) (nr 1232/2015); (*) (nr 1233/2015); (*) (nr 1234/2015); (*) (nr 1235/2015); (*) (nr 1236/2015); William Roger (nr 1237/2015); (*) (nr 1238/2015); Stefania Matteini (nr 1239/2015); Amelia Roberts (nr 1240/2015); Alexander Eisenmann (nr 1241/2015); (*) (nr 1242/2015).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 16 grudnia 2015 r. przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


15. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


16. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 18 do 21 stycznia 2016 r.


17. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności