Kazalo 
Zapisnik
PDF 285kWORD 300k
Četrtek, 17. december 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Patentne in žlahtniteljske pravice (razprava)
 3.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  3.1.Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen
  3.2.Razmere na Maldivih
  3.3.Malezija
 4.Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)
 5.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (vloženi predlogi resolucij)
 6.Sporočilo predsedujočega
 7.Sestava odborov
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Čas glasovanja
  9.1.Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)
  9.2.Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen (glasovanje)
  9.3.Razmere na Maldivih (glasovanje)
  9.4.Malezija (glasovanje)
  9.5.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.6.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  9.7.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) (glasovanje)
  9.8.Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (glasovanje)
  9.9.Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (glasovanje)
  9.10.20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (glasovanje)
  9.11.Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)
  9.12.Patentne in žlahtniteljske pravice (glasovanje)
  9.13.Razmere v Burundiju (glasovanje)
  9.14.Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sklepi o določenih dokumentih
 13.Predložitev dokumentov
 14.Peticije
 15.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 16.Datum naslednjih sej
 17.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Patentne in žlahtniteljske pravice (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000146/2015), ki sta ga postavila Czesław Adam Siekierski (v imenu odbora AGRI) in Pavel Svoboda (v imenu odbora JURI) Komisiji: Patentne in žlahtniteljske pravice (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

Czesław Adam Siekierski in Pavel Svoboda sta predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Albert Deß v imenu skupine PPE, Paolo De Castro v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Jan Huitema v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, John Stuart Agnew v imenu skupine EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine ENF, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil John Stuart Agnew, James Nicholson, Ivan Jakovčić, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Matt Carthy, Michel Dantin, Eric Andrieu, Janusz Wojciechowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Miguel Viegas, Esther Herranz García, Clara Eugenia Aguilera García, Angel Dzhambazki, Marijana Petir, Marc Tarabella, Beata Gosiewska in Annie Schreijer-Pierik, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno.

Po postopku "catch the eye" so govorili Peter Jahr, Maria Grapini, Notis Marias, Bronis Ropė in Tibor Szanyi.

Govoril je Christos Stylianides.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka, Esther Herranz García, Czesław Adam Siekierski, Marijana Petir, Annie Schreijer-Pierik, Michel Dantin, Franc Bogovič, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Daniel Buda, Jens Gieseke, Pilar Ayuso, Ramón Luis Valcárcel Siso, Nuno Melo, Romana Tomc in Roberta Metsola v imenu skupine PPE o patentih in žlahtniteljskih pravicah (2015/2981(RSP)) (B8-1394/2015);

—   Paolo De Castro, Evelyn Regner, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eric Andrieu, Viorica Dăncilă, Nicola Caputo, Mary Honeyball, Marc Tarabella, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Ricardo Serrão Santos, Juan Fernando López Aguilar, Doru-Claudian Frunzulică, Paul Brannen, Maria Noichl, Liisa Jaakonsaari in Christel Schaldemose v imenu skupine S&D o patentih in žlahtniteljskih pravicah (2015/2981(RSP)) (B8-1395/2015);

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Gosiewska in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR o patentih in žlahtniteljskih pravicah (2015/2981(RSP)) (B8-1399/2015);

—   Jan Huitema, Jean-Marie Cavada in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE o patentih in žlahtniteljskih pravicah (2015/2981(RSP)) (B8-1400/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 17.12.2015.


3. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 15.12.2015)


3.1. Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen

Predlogi resolucij B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015, B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Marian Harkin, Seán Kelly, Lynn Boylan in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Brian Hayes v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Diane James v imenu skupine EFDD, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Bogdan Brunon Wenta in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mairead McGuinness, Nessa Childers in Deirdre Clune.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.2 zapisnika z dne 17.12.2015.


3.2. Razmere na Maldivih

Predlogi resolucij B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015, B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

Ignazio Corrao, Jean Lambert, Gérard Deprez, Charles Tannock, Eduard Kukan, Marie-Christine Vergiat in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Javier Nart v imenu skupine ALDE, Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ryszard Czarnecki, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Jiří Pospíšil, Andi Cristea in Stanislav Polčák, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gianluca Buonanno.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in Doru-Claudian Frunzulică.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.3 zapisnika z dne 17.12.2015.

(Seja je bila za trenutek prekinjena.)


3.3. Malezija

Predlogi resolucij B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015, B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Cecilia Wikström, Jeroen Lenaers, Marie-Christine Vergiat in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Neena Gill v imenu skupine S&D, António Marinho e Pinto v imenu skupine ALDE, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, in Marc Tarabella, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ryszard Czarnecki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Csaba Sógor, Fabio Massimo Castaldo in Pavel Svoboda.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika z dne 17.12.2015.


4. Razmere v Burundiju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2014/2973(RSP))

Razprava je potekala 25. novembra 2015 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto in Notis Marias, v imenu skupine ECR, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1348/2015);

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Bodil Valero in Judith Sargentini, v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1352/2015);

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, Michael Gahler, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Eleni Theocharous, Kinga Gál, Anna Záborská, Fernando Ruas, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Lara Comi, József Nagy in Ramón Luis Valcárcel Siso, v imenu skupine PPE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1353/2015);

—   Victor Boştinaru, Norbert Neuser, David Martin, Maria Arena, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Juan Fernando López Aguilar, Marlene Mizzi, Sorin Moisă in Doru-Claudian Frunzulică, v imenu skupine S&D, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1354/2015);

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic in Pavel Telička, v imenu skupine ALDE, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1355/2015);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Martina Anderson, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas in Kateřina Konečná, v imenu skupine GUE/NGL, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1356/2015);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini in Laura Agea, v imenu skupine EFDD, o razmerah v Burundiju (2015/2973(RSP)) (B8-1357/2015).

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 17.12.2015.


5. Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000108/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Razprava je potekala 2. decembra 2015 (točka 18 zapisnika z dne 2.12.2015).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, o varstvu narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1346/2015).

Glasovanje: točka 9.14 zapisnika z dne 17.12.2015.

(Seja, ki je bila prekinjena ob __[A6282]__ v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob __[A6283]__.)

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


6. Sporočilo predsedujočega

V skladu s členom 166 Poslovnika je predsednik sklenil izreči kazen poslancu Marcelu de Graaffu zaradi njegovega vedenja med časom glasovanja na zasedanju 28. oktobra 2015. Poslanec se kaznuje tako, da izgubi pravico do izplačila dnevnic za obdobje petih dni. O tem sklepu je bil obveščen včeraj.


7. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor EMPL: Czesław Hoc namesto Zdzisława Krasnodębskega

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


9.1. Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju (glasovanje)

Predlog konference predsednikov: Vzpostavitev, pristojnosti, številčna sestava in mandat preiskovalnega odbora za merjenje emisij v avtomobilskem sektorju

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2015)0462)

Govoril je

James Carver pred glasovanjem.


9.2. Ibrahimu Halavi grozi smrtna kazen (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 in B8-1408/2015 (2015/3016(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1402/2015

(ki nadomešča B8-1402/2015, B8-1403/2015, B8-1404/2015, B8-1405/2015, B8-1406/2015, B8-1407/2015 in B8-1408/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Seán Kelly, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, Krzysztof Hetman, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Marian Harkin, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Filiz Hyusmenova, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Urmas Paet, Robert Rochefort, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Jozo Radoš in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez in Luke Ming Flanagan v imenu skupine GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Davor Škrlec, Klaus Buchner, Jean Lambert, Igor Šoltes, Barbara Lochbihler, Ernest Maragall, Bodil Valero in Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in David Borrelli v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0463)

Govorila je

Lynn Boylan pred glasovanjem.


9.3. Razmere na Maldivih (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 in B8-1421/2015 (2015/3017(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1409/2015

(ki nadomešča B8-1409/2015, B8-1410/2015, B8-1411/2015, B8-1414/2015, B8-1417/2015, B8-1419/2015 in B8-1421/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Eduard Kukan, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Claude Rolin, József Nagy, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Jeroen Lenaers, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Neena Gill, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Damiano Zoffoli in Miroslav Poche v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Marielle de Sarnez, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Jozo Radoš in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0464)


9.4. Malezija (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015, B8-1420/2015 in B8-1422/2015 (2015/3018(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1412/2015

(ki nadomešča B8-1412/2015, B8-1413/2015, B8-1415/2015, B8-1416/2015, B8-1418/2015 in B8-1422/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jeroen Lenaers, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Brian Hayes, Roberta Metsola, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Jarosław Wałęsa, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Andrey Kovatchev, Luděk Niedermayer, Jaromír Štětina, Ivan Štefanec, Milan Zver, Tomáš Zdechovský, Giovanni La Via, Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Tunne Kelam, Marijana Petir, Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Lefteris Christoforou, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Francesc Gambús, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Romana Tomc, David McAllister, Anna Záborská, Stanislav Polčák, Thomas Mann in Ivana Maletić v imenu skupine PPE;

—   Neena Gill, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Sorin Moisă, Victor Negrescu, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Elena Valenciano, István Ujhelyi, Julie Ward in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki in Raffaele Fitto v imenu skupine ECR;

—   Cecilia Wikström, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, Nathalie Griesbeck, Antanas Guoga, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Paavo Väyrynen, Jozo Radoš in Valentinas Mazuronis v imenu skupine ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Bodil Valero, Heidi Hautala, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec in Alyn Smith v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Marco Zanni v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0465)

(Predlog resolucije B8-1420/2015 je brezpredmeten.)


9.5. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (protokol zaradi upoštevanja pristopa Hrvaške) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Okvirnemu sporazumu o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [13079/2014 - C8-0282/2014 - 2014/0222(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Sandra Kalniete (A8-0340/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0466)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.6. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (odobritev) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije [05432/2015 - C8-0062/2015 - 2013/0440(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0339/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0467)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.7. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom (resolucija) (glasovanje)

Poročilo o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani v imenu Evropske unije [2015/2096(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Barbara Lochbihler (A8-0342/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0468)


9.8. Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000152/2015), ki ga je postavil Roberto Gualtieri, v imenu odbora ECON, Komisiji: Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije (2015/2936(RSP)) (B8-1113/2015)

Predlog resolucije B8-1347/2015 (2015/2936(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0469)


9.9. Letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politika Evropske unije na tem področju (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2014 in politiki Evropske unije na tem področju [2015/2229(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Cristian Dan Preda (A8-0344/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0470)


9.10. 20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: 20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma (2015/2979(RSP))

predlogi resolucij B8-1350/2015, B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 in B8-1401/2015 (2015/2979(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-1350/2015

Zavrnjeno

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1362/2015

(ki nadomešča B8-1362/2015, B8-1363/2015, B8-1364/2015, B8-1396/2015, B8-1397/2015, B8-1398/2015 in B8-1401/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Eduard Kukan, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, László Tőkés, Jaromír Štětina, Michael Gahler, Michèle Alliot-Marie, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Ivana Maletić, Davor Ivo Stier, Gunnar Hökmark, Ramona Nicole Mănescu, Marijana Petir, Fernando Ruas, József Nagy, Lara Comi, Dariusz Rosati, Claude Rolin, Romana Tomc, Roberta Metsola, Milan Zver, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE;

—   Knut Fleckenstein, Tanja Fajon, Afzal Khan, Tonino Picula, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Neena Gill, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Elena Valenciano, Julie Ward, Flavio Zanonato in Carlos Zorrinho v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR;

—   Jozo Radoš, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE;

—   Jiří Maštálka, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL;

—   Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Tamás Meszerics, Michèle Rivasi in Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0471)

Govoril je

Cristian Dan Preda je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3, ki je bil upoštevan.


9.11. Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (glasovanje)

Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP [2015/2114(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0338/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0472)


9.12. Patentne in žlahtniteljske pravice (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000146/2015), ki sta ga postavila Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, in Pavel Svoboda, v imenu odbora JURI, Komisiji: Patentne in žlahtniteljske pravice (2015/2981(RSP)) (B8-1112/2015)

predlogi resolucij B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 in B8-1400/2015 (2015/2981(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1394/2015

(ki nadomešča B8-1394/2015, B8-1395/2015, B8-1399/2015 in B8-1400/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Albert Deß, Tadeusz Zwiefka in Annie Schreijer-Pierik v imenu skupine PPE;

—   Paolo De Castro in Evelyn Regner v imenu skupine S&D;

—   James Nicholson, Bas Belder, Janusz Wojciechowski, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR;

—   Jan Huitema in Jean-Marie Cavada v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0473)


9.13. Razmere v Burundiju (glasovanje)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2973(RSP))

Razprava je potekala dne 25. novembra 2015 (točka 15 zapisnika z dne 25.11.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 17. decembra 2015 (točka 4 zapisnika z dne 17.12.2015).

predlogi resolucij B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 in B8-1357/2015 (2015/2973(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1348/2015

(ki nadomešča B8-1348/2015, B8-1352/2015, B8-1353/2015, B8-1354/2015, B8-1355/2015, B8-1356/2015 in B8-1357/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Mariya Gabriel, Davor Ivo Stier, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Joachim Zeller, Maurice Ponga, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Roberta Metsola, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, József Nagy in Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Maria Arena, Norbert Neuser, David Martin, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Marlene Mizzi, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Nessa Childers, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Theresa Griffin, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Juan Fernando López Aguilar, Javi López, Andrejs Mamikins, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Csaba Molnár, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Olga Sehnalová, Siôn Simon, Renato Soru, Tibor Szanyi, Marc Tarabella in Julie Ward v imenu skupine S&D;

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock in Notis Marias v imenu skupine ECR;

—   Hilde Vautmans, Louis Michel, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Johannes Cornelis van Baalen v imenu skupine ALDE;

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat in Stelios Kouloglou v imenu skupine GUE/NGL;

—   Maria Heubuch, Michèle Rivasi, Jordi Sebastià, Judith Sargentini in José Bové, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0474)


9.14. Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000108/2015), ki ga je postavila Linda McAvan, v imenu odbora DEVE, Komisiji: Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo (2015/2728(RSP)) (B8-1111/2015)

Razprava je potekala dne 2. decembra 2015 (točka 18 zapisnika z dne 2.12.2015).

Predlog resolucije je bil objavljen 17. decembra 2015 (točka 5 zapisnika z dne 17.12.2015).

Predlog resolucije B8-1346/2015 (2015/2728(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0475)


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Priporočilo: Sandra Kalniete - A8-0340/2015
Andrejs Mamikins

Poročilo: Barbara Lochbihler - A8-0342/2015
Andrejs Mamikins, Jonathan Arnott in Stanislav Polčák

Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije - (2015/2936(RSP)) - B8-1347/2015
Marek Jurek, Andrejs Mamikins in Jonathan Arnott

Poročilo: Cristian Dan Preda - A8-0344/2015
Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Csaba Sógor in Jonathan Arnott

20. obletnica daytonskega mirovnega sporazuma - (2015/2979(RSP)) - B8-1350/2015 in RC-B8-1362/2015
Andrejs Mamikins

Poročilo: Bodil Valero - A8-0338/2015
Andrejs Mamikins in Csaba Sógor

Patentne in žlahtniteljske pravice - (2015/2981(RSP)) - RC-B8-1394/2015
Andrejs Mamikins in Marian Harkin

Razmere v Burundiju - (2015/2973(RSP)) - RC-B8-1348/2015
Andrejs Mamikins

Varstvo narodnega parka Virunga v Demokratični republiki Kongo - (2015/2728(RSP)) - B8-1346/2015
Andrejs Mamikins.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika) - Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 9. decembra 2015)

odbor AFET (člen 54 Poslovnika)

- Boj proti trgovini z ljudmi v zunanjih odnosih EU (2015/2340(INI))
(mnenje: ENVI, FEMM (člen 54 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika))

Napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor DEVE

- Stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkoogljične naložbe (COM(2015)0337 - C8-0190/2015 - 2015/0148(COD))
posredovano pristojni : ENVI
mnenje: DEVE, BUDG, ITRE, IMCO

odbor IMCO

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, IMCO

odbor JURI

- Dostop javnosti do dokumentov (člen 116(7)) v obdobju 2014-2015 (2015/2287(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: JURI

odbor REGI

- Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (2015/2095(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN, REGI


13. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trajnostnem upravljanju zunanjih ribiških flot in razveljavitvi Uredbe Sveta(ES) št. 1006/2008 (COM(2015)0636 - C8-0393/2015 - 2015/0289(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Predsednik se bo v skladu z določbami člena 307 Pogodbe o tem predlogu neobvezno posvetoval z Odborom regij.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Palau o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, v imenu Evropske unije (12080/2015 - C8-0400/2015 - 2015/0193(NLE))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog sklepa Sveta, s katerim se v interesu Evropske unije dovolita Republiki Avstriji podpis in ratifikacija Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini ter Malti pristop k njej (13777/2015 - C8-0401/2015 - 2013/0177(NLE))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Liberijo ter njegovega protokola o izvajanju (13015/2015 - C8-0402/2015 - 2015/0224(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

2) od poslancev Parlamenta predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o neuspelem sistemu premeščanja beguncev s kvotami (B8-1232/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mladih in izgubi sluha zaradi hrupa (B8-1233/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

CULT

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o varstvu okolja med oboroženimi spopadi (B8-1234/2015)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi zakonodajnih ukrepov za zaščito morja pred plavajočimi odpadki (B8-1235/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izobraževanju odraslih (B8-1236/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o finančnih vprašanjih, povezanih z dolgoživostjo (B8-1237/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomoči proizvajalcem mesa in mesnih izdelkov (B8-1238/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o potrebni učinkoviti in skupni strategiji za boj proti terorizmu (B8-1239/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mircea Diaconu. Predlog resolucije o dostopu invalidov do športa in enakih, poštenih in nediskriminatornih nagradah za dosežke (B8-1242/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

LIBE

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Gilles Lebreton. Predlog resolucije o prepovedi uporabe oksibenzona v kozmetičnih izdelkih (B8-1243/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o okrepitvi varnostnih ukrepov v EU po napadih 13. novembra 2015 v Parizu (B8-1244/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zamudah italijanske javne uprave pri plačevanju upnikom (B8-1245/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preplahu glede rdečega in predelanega mesa, ki ga je sprožilo sporočilo Svetovne zdravstvene organizacije (B8-1246/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o kristjanofobiji v Evropi (B8-1247/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o alarmantnem zapiranju uveljavljenih podjetij v Venetu in Furlaniji (B8-1248/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o ponarejanju vrhunskih italijanskih vin (B8-1249/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o spodbujanju uporabe manj invazivnih tehnik diagnosticiranja celiakije pri otrocih (B8-1250/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o raku trebušne slinavke (B8-1251/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o biotski raznovrstnosti (B8-1252/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o socialnih in ekonomskih pravicah starejših (B8-1253/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o nujni uvedbi ukrepov proti ponarejanju živil (B8-1254/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o družinski hiperholesterolemiji (B8-1255/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o učinkovitejšem usklajevanju evropskih obveščevalnih služb (B8-1256/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izpostavljenosti UV-žarkom (B8-1285/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o plastičnem rižu iz Azije (B8-1286/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o revščini v Italiji (B8-1287/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nizki stopnji zaposlenosti diplomantov v Italiji (B8-1288/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem rahljanju in ekspanzivnih fiskalnih politikah (B8-1289/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o krožnem gospodarstvu: raziskave in inovacije v sektorju plastike (B8-1290/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem rahljanju: 80 % likvidnostnih sredstev, ki jih je izdala Evropska centralna banka, je ostalo v Frankfurtu (B8-1291/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomanjkljivih digitalnih spretnostih in znanju (B8-1292/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dajanju prednosti lokalnim ponudnikom pri oddaji javnih naročil (B8-1293/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o novih pogojih za prestrukturiranje dolga iz dokumentov o čezatlantskem sporazumu (B8-1294/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dnevu spomina na žrtve islamističnega nasilja (B8-1295/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o poslovnih odnosih med Turčijo in ISIS (B8-1296/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o kršitvah varstva podatkov na Facebooku (B8-1297/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju v modnem sektorju in sektorju luksuznih izdelkov (B8-1298/2015)

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o večji sledljivosti rabljenega orožja (B8-1299/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o prozelitizmu prek spleta (B8-1300/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami (B8-1301/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o strošku, ki ga evropski davčni spor predstavlja za francoske javne finance (B8-1302/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zavrnitvi pristopa in priznanja Kosova s strani Evropske unije (B8-1303/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o posledicah direktive o napotitvi delavcev za financiranje socialne politike v Franciji (B8-1304/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvzetju javnih storitev v okviru trgovinskih pogajanj (B8-1305/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o boju proti zapuščanju in mučenju živali (B8-1306/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o smrtni kazni v Saudovi Arabiji (B8-1307/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o ponarejanju potovalnih dokumentov (B8-1308/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi trženja proizvodov, ki vsebujejo glifosat (B8-1309/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o upadu naročil in prometa industrije (B8-1310/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o revščini otrok (B8-1311/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

CULT

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o prevzemu avstralskega modela za upravljanje priseljevanja (B8-1312/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o računalniških aplikacijah in zahtevah za dostop do občutljivih podatkov (B8-1313/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kvantitativnem popuščanju in bančnih posojilih (B8-1314/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nasilju nad ženskami (B8-1315/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nepriznavanju geografske označbe Asiago ZOP (zaščitena oznaka porekla) v pogajanjih med EU in Vietnamom (B8-1316/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o deljenem plačilu (B8-1317/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o onesnaževanju Sredozemskega morja s plastiko (B8-1318/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o izrednem stanju zaradi priseljevanja in njegovih posledicah v Furlaniji - Julijski krajini (B8-1319/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o davčnih utajah kitajskih podjetij v Italiji (B8-1320/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zlorabljanju imena prosecco s strani britanskih podjetij (B8-1321/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o silobranu (B8-1323/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi državnih meja zaradi boja proti islamističnemu terorizmu (B8-1324/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uporabi inovativnih metod za ohranjanje varnosti in preprečevanje terorizma (B8-1325/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o radikalizaciji islama v EU (B8-1326/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o plačilnih rokih javne uprave (B8-1327/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o energetski revščini (B8-1328/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o elektronskem plačevanju s pametnimi telefoni (B8-1329/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o družbah za vzajemno pomoč (B8-1330/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

JURI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o migracijski krizi (B8-1331/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

DEVE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o podpori za makroregionalno strategijo za gorska območja (B8-1332/2015)

posredovano

pristojni :

REGI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu socialnih naložb (B8-1333/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sprejetju evropskih predpisov na področju prerazdeljevanja presežkov hrane v velikih trgovskih verigah (B8-1334/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o sankcijah zoper države, ki financirajo in podpirajo ISIS (B8-1338/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o bančništvu v senci (B8-1339/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o prepovedi prodaje orožja in vojaških tehnologij državam, ki financirajo in podpirajo Isis (B8-1340/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET


14. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

16. decembra 2015

(*) Ime zaupno.

(*) (št. 1153/2015); (*) (št. 1154/2015); (*) (št. 1155/2015); (*) (št. 1156/2015); (*) (št. 1157/2015); (*) (št. 1158/2015); (*) (št. 1159/2015); (*) (št. 1160/2015); (*) (št. 1161/2015); Pia Berrend (št. 1162/2015); (*) (št. 1163/2015); Ireneu Castillo Caso (št. 1164/2015); (*) (št. 1165/2015); (*) (št. 1166/2015); (*) (št. 1167/2015); (*) (št. 1168/2015); (*) (št. 1169/2015); Philipp Schmagold (št. 1170/2015); (*) (št. 1171/2015); (*) (št. 1172/2015); Neil Warwick (št. 1173/2015); (*) (št. 1174/2015); (*) (št. 1175/2015); (*) (št. 1176/2015); Cristinel Corobana (št. 1177/2015); (*) (št. 1178/2015); (*) (št. 1179/2015); (*) (št. 1180/2015); (*) (št. 1181/2015); (*) (št. 1182/2015); (*) (št. 1183/2015); (*) (št. 1184/2015); (*) (št. 1185/2015); (*) (št. 1186/2015); (*) (št. 1187/2015); (*) (št. 1188/2015); Marco Bava (št. 1189/2015); Leif Lundgren (št. 1190/2015); (*) (št. 1191/2015); (*) (št. 1192/2015); Marco Bava (št. 1193/2015); Marco Bava (št. 1194/2015); Marco Bava (št. 1195/2015); Marco Bava (št. 1196/2015); Marco Bava (št. 1197/2015); (*) (št. 1198/2015); (*) (št. 1199/2015); Flavio Miccono (št. 1200/2015); (*) (št. 1201/2015); (*) (št. 1202/2015); Flavio Miccono (št. 1203/2015); (*) (št. 1204/2015); (*) (št. 1205/2015); (*) (št. 1206/2015); (*) (št. 1207/2015); (*) (št. 1208/2015); Marco Bava (št. 1209/2015); (*) (št. 1210/2015); (*) (št. 1211/2015); (*) (št. 1212/2015); (*) (št. 1213/2015); (*) (št. 1214/2015); (*) (št. 1215/2015); (*) (št. 1216/2015); (*) (št. 1217/2015); (*) (št. 1218/2015); (*) (št. 1219/2015); (*) (št. 1220/2015); Micaela Nicola (št. 1221/2015); (*) (št. 1222/2015); (*) (št. 1223/2015); (*) (št. 1224/2015); (*) (št. 1225/2015); Anna Dorotea Privitera (št. 1226/2015); Jacek Sierpiński (št. 1227/2015); Yaiza García Rodríguez (št. 1228/2015); (*) (št. 1229/2015); (*) (št. 1230/2015); (*) (št. 1231/2015); (*) (št. 1232/2015); (*) (št. 1233/2015); (*) (št. 1234/2015); (*) (št. 1235/2015); (*) (št. 1236/2015); William Roger (št. 1237/2015); (*) (št. 1238/2015); Stefania Matteini (št. 1239/2015); Amelia Roberts (št. 1240/2015); Alexander Eisenmann (št. 1241/2015); (*) (št. 1242/2015).

Predsednik je sporočil, da je v skladu z določbami člena 215(13) Poslovnika 16. decembra 2015 pristojnemu odboru posredoval peticije, ki so jih na Evropski parlament naslovile fizične ali pravne osebe, ki niso niti državljani Evropske unije niti ne prebivajo ali nimajo statutarnega sedeža v eni izmed držav članic.


15. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


16. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 18. do 21. januarja 2016.


17. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.20.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Boylan, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Kłosowski, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Ransdorf, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Beghin, Buchner, Crowley, Engström, Koch, Konečná, Lange, Le Pen Jean-Marie, Lösing, McClarkin, Mosca, Obermayr, Picierno, Rodríguez-Piñero Fernández, Scholz, Takkula, Westphal, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Zalba Bidegain

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov