Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

7. Писмена декларация (член 136, параграф 4 от Правилника за дейността)

Председателят информира Парламента, че следната писмена декларация е събрала подписите на мнозинството членове на ЕП:

Писмена декларация № 0061/2015 относно даряването на непродадените хранителни продукти на благотворителни организации, внесена от следните членове на ЕП: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Мария Габриел, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli и Pascal Durand.

В съответствие с член 136 от Правилника за дейността, тази писмена декларация е публикувана в настоящия протокол, заедно с имената на подписалите я лица (приложение 1 от протокола от 18.1.2016 г).

Правна информация - Политика за поверителност