Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

7. Skriftlig förklaring (artikel 136 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om att följande skriftliga förklaring hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter:

Skriftlig förklaring nr 0061/2015 om le don de denrées alimentaires invendues à des organisations caritatives, ingiven av följande ledamöter: Hugues Bayet, Angélique Delahaye, Stanisław Ożóg, Petr Ježek, Younous Omarjee, Ernest Urtasun, Marco Valli, Maria Arena, Marc Tarabella, Mariya Gabriel, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, Fabio Massimo Castaldo, Guillaume Balas, Antonio López-Istúriz White, José Blanco López, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Nikos Androulakis, Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, José Bové, Anneliese Dodds, Neena Gill, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Kathleen Van Brempt, David Casa, Karima Delli och Pascal Durand.

I enlighet med artikel 136.4 i arbetsordningen offentliggörs denna skriftliga förklaring i detta protokoll, tillsammans med namnen på undertecknarna (bilaga 1 i protokollet av den 18.1.2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy