Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

8. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията IMCO предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

Поправка P7_TA(2012)0424(COR01) на Регламент (EС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр.52) (позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2012 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P7_TA(2012)0424) (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в срок от 24 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправката да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.

Правна информация - Политика за поверителност