Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 18 januari 2016 - Straatsburg

8. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA(2012)0424(COR01) op Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PB L 60 van 2.3.2013, blz. 52) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 20 november 2012 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA(2012)0424) - COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD)).

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.

Juridische mededeling - Privacybeleid