Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 - Στρασβούργο

11. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι στις 24 Ιουνίου 2015 είχε δηλώσει ότι είχε κάνει δεκτή την αίτηση πρότασης για πράξη της Ένωσης που κατατέθηκε από τον Richard Sulík εξ ονόματος του άρθρου 46 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (B8-0210/2015), και ότι είχε την είχε διαβιβάσει στην επιτροπή ECON (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.6.2015).

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι η επιτροπή ECON δεν μπορεί να εισηγηθεί τη συλλογή πρόσθετων υπογραφών, γεγονός που έχει ως συνέπεια το κλείσιμο της διαδικασίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου