Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 18 януари 2016 г. - Страсбург

12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 с цел създаване на Европейска схема за застраховане на депозитите (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с член 307 от Договора председателят ще се консултира с Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, LIBE, IMCO

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета относно борбата срещу тероризма (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

FEMM, JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки по отношение на изискванията за достъпност за продукти и услуги (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на освобождаванията за дилърите на стоки (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение. В съответствие с разпоредбите на член 282, параграф 5 от Договора председателят ще се консултира с Европейската централна банка относно това предложение

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

- Предложение за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море по отношение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PECH, ENVI, TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно ратифицирането и присъединяването на държавите членки, в интерес на Европейския Съюз, към Протокола от 2010 г. към Международната конвенция за отговорността и обезщетенията за щети при превоза на опасни и вредни вещества по море с изключение на аспектите, свързани със съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

PECH, ENVI, TRAN

- Частично обновяване на членовете на Съдебната палата - Михаилс Козловс (латвийски кандидат) (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - Ян Грегор (чешки кандидат) (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Съдебната палата - Ладислав Балко (словенски кандидат) (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Съдебната палата - Януш Войчеховски (полски кандидат) (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Заключение от Междуинституционално споразумение относно по-добро законотворчество между Европейския парламени, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия (2016/2005(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

2) Следните доклади бяха внесени от парламентарните комисии:

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (2015/2241(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Чеслав Адам Шекерски (2015/2268(IMM)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (кодифициран текст) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI - Докладчик: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Доклад Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари (2015/2106(INI)) - ECON - Докладчик: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Доклад за дейността на комисията по петиции през 2014 г. (2014/2218(INI)) - PETI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на защитната клауза и механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с които се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на механизма за недопускане на заобикалянето на мерки, с който се предвижда временно преустановяване на прилагането на тарифните преференции по Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA - Докладчик: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Доклад относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица (2015/2088(INI)) - EMPL - Докладчик: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море и за отмяна на Регламент (ЕО) № 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH - Докладчик: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Доклад относно годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (2015/2140(INI)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Доклад относно външните фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (2015/2111(INI)) - FEMM - Докладчик: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- *Доклад относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Латвия (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Доклад относно „Към Акт за цифровия единен пазар“ (2015/2147(INI)) - ITRE - IMCO - Докладчици: Kaja Kallas и Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET - Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Доклад относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС (2015/2139(INI)) - CULT - Докладчик: Julie Ward (A8-0373/2015)

Правна информация - Политика за поверителност