Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 18. ledna 2016 - Štrasburk

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014 za účelem zřízení evropského systému pojištění vkladů (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s článkem 307 Smlouvy návrh konzultovat s Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, LIBE, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

FEMM, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se požadavků na přístupnost u výrobků a služeb (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se ruší nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o výjimky pro obchodníky s komoditami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s čl. 282 odst. 5 Smlouvy návrh konzultovat s Evropskou centrální bankou.

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, pokud jde o aspekty týkající se justiční spolupráce v občanských věcech (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PECH, ENVI, TRAN

- Návrh rozhodnutí Rady o ratifikaci členskými státy a jejich přistoupení v zájmu Evropské unie k Protokolu z roku 2010 k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a náhradě za škodu v souvislosti s přepravou nebezpečných a škodlivých látek po moři, s výjimkou aspektů týkajících se justiční spolupráce v občanských věcech (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

PECH, ENVI, TRAN

- Částečná obměna členů Účetního dvora – lotyšský zástupce Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora – český zástupce Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora – slovenský zástupce Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Částečná obměna členů Účetního dvora – polský zástupce Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

předáno

příslušný výbor :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

Tento název zatím není k dispozici ve všech jazykových zněních.

předáno

příslušný výbor :

AFCO

2) parlamentní výbory předložily tyto zprávy:

- Zpráva o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (2015/2241(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Zpráva o žádosti, aby byl Czesław Adam Siekierski zbaven imunity (2015/2268(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (kodifikované znění) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Zpráva o hodnocení a výzvách regulace finančních služeb v EU: dopady a cesta směrem k efektivnějšími a účinnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů (2015/2106(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Zpráva o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2014 (2014/2218(INI)) - výbor PETI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Zpráva o politikách zaměřených na dovednosti v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí (2015/2088(INI)) - výbor EMPL - Zpravodaj: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU (2015/2140(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Zpráva o vnějších faktorech, které jsou překážkou podnikání žen v Evropě (2015/2111(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Zpráva k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Lotyšsku (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Zpráva o směřování k Aktu o jednotném digitálním trhu (2015/2147(INI)) - výbor ITRE - výbor IMCO - Zpravodajky: Kaja Kallas a Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé jménem Unie (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - výbor AFET - Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Zpráva o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie (2015/2139(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Julie Ward (A8-0373/2015).

Právní upozornění - Ochrana soukromí