Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2016. gada 18. janvāris - Strasbūra

12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 806/2014, lai izveidotu Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmu (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 – 2015/0270(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 – 2015/0268(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 307. pantu priekšsēdētājs ir nolēmis par šo priekšlikumu apspriesties ar Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, LIBE, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 – 2015/0281(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

FEMM, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 atcelšanu (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 – 2015/0277(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz atbrīvojumiem preču dīleriem (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu priekšsēdētājs apspriedīsies ar Eiropas Centrālo banku.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (14112/2015 - C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PECH, ENVI, TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai dalībvalstis Eiropas Savienības interesēs ratificētu Starptautiskās konvencijas par atbildību un kaitējuma kompensāciju sakarā ar bīstamu un kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru 2010. gada protokolu un pievienotos tam, izņemot attiecībā uz aspektiem, kas saistīti ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās (13806/2015 - C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

PECH, ENVI, TRAN

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Latvijas kandidāts Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 – 2015/0814(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Čehijas kandidāts Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 – 2015/0815(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Slovākijas kandidāts Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 – 2015/0816(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Revīzijas palātas locekļu kolēģijas daļēja atjaunošana — Polijas kandidāts Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 – 2015/0817(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI)).
Šī dokumenta nosaukums attiecīgajā brīdī nebija pieejams visās valodās.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (2015/2241(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0004/2016).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Czesław Adam Siekierski imunitāti (2015/2268(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0005/2016).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodifikācija) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI komiteja - Referente: Heidi Hautala (A8-0359/2015).

- Ziņojums par ES finanšu pakalpojumu regulējuma izvērtēšanu un jauniem uzdevumiem — efektīvāka un lietderīgāka ES finanšu nozares regulējuma un kapitāla tirgu savienības satvara ietekme un virzība uz šī satvara izveidi (2015/2106(INI)) - ECON komiteja - Referents: Burkhard Balz (A8-0360/2015).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību 2014. gadā (2014/2218(INI)) - PETI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno aizsardzības pasākumu klauzulu un noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA komiteja - Referents: Helmut Scholz (A8-0364/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno noteikumu apiešanas novēršanas mehānismu, kas paredz to tarifa preferenču pagaidu apturēšanu, uz kurām attiecas Asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA komiteja - Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015).

- Ziņojums par politikas nostādnēm attiecībā uz prasmju veidošanu cīņā pret jauniešu bezdarbu (2015/2088(INI)) - EMPL komiteja - Referents: Marek Plura (A8-0366/2015).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH komiteja - Referents: Gabriel Mato (A8-0367/2015).

- Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku (2015/2140(INI)) - ECON komiteja - Referents: Werner Langen (A8-0368/2015).

- Ziņojums par ārējiem faktoriem, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai (2015/2111(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Barbara Matera (A8-0369/2015).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Latvija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu (TRD) automatizētu apmaiņu (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0370/2015).

- Ziņojums par virzību uz Digitālā vienotā tirgus aktu (2015/2147(INI)) - ITRE komiteja - IMCO komiteja - Referentes: Kaja Kallas un Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET komiteja - Referente: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015).

- Ziņojums par kultūru dialoga, kultūras daudzveidības un izglītības lomu ES pamatvērtību veicināšanā (2015/2139(INI)) - CULT komiteja - Referente: Julie Ward (A8-0373/2015).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika