Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. - Strasburg

12. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 307 Traktatu przewodniczący zasięgnie opinii Komitetu Regionów w sprawie tego wniosku..

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, LIBE, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

FEMM, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w zakresie wyłączeń w odniesieniu do podmiotów prowadzących handel towarami (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.
Zgodnie z przepisami art. 282 ust. 5 Traktatu przewodniczący może skonsultować się z Europejskim Bankiem Centralnym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie oraz przystąpienia, w interesie Unii Europejskiej, do Protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, w odniesieniu do aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH, ENVI, TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie ratyfikacji przez państwa członkowskie oraz przystąpienia, w interesie Unii Europejskiej, do Protokołu z 2010 r. do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkodę związaną z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z wyjątkiem aspektów związanych ze współpracą sądową w sprawach cywilnych (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

PECH, ENVI, TRAN

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Mihails Kozlovs (LV) (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu Trybunału Obrachunkowego – kandydat Jan Gregor (CZ) (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Ladislav Balko (SK) (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat Janusz Wojciechowski (PL) (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))
Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

2) Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2241(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Czesława Adama Siekierskiego (2015/2268(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (tekst jednolity) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Sprawozdanie w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia (2015/2106(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2014 (2014/2218(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania klauzuli ochronnej i mechanizmu przeciwdziałającego obchodzeniu ceł umożliwiających tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego mechanizm przeciwdziałający obchodzeniu ceł umożliwiający tymczasowe zawieszenie preferencji taryfowych zawartych w Układzie o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Sprawozdanie w sprawie strategii nabywania umiejętności służących zwalczaniu bezrobocia ludzi młodych (2015/2088(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wieloletniego planu odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym uchylającego rozporządzenie (WE) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji UE (2015/2140(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Sprawozdanie w sprawie czynników zewnętrznych utrudniających przedsiębiorczość kobiet w Europie (2015/2111(INI)) - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia na Łotwie zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Sprawozdanie w sprawie „W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym” (2015/2147(INI)) - komisja ITRE - komisja IMCO - Sprawozdawczynie: Kaja Kallas i Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Sprawozdanie w sprawie roli dialogu międzykulturowego, różnorodności kulturowej i edukacji w promowaniu podstawowych wartości UE (2015/2139(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Julie Ward (A8-0373/2015).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności