Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 18 ianuarie 2016 - Strasbourg

12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ECON

aviz :

JURI, LIBE, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru2002/475/JAI a Consiliului privind combaterea terorismului (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM, JURI

- Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) şi articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

fond :

ECON

- Propunere de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, în ceea ce privește aspectele legate de cooperarea judiciară în materie civilă (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PECH, ENVI, TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind ratificarea de către statele membre a Protocolului din 2010 la Convenția internațională privind răspunderea și despăgubirile pentru prejudicii în legătură cu transportul pe mare al substanțelor periculoase și nocive, precum și aderarea statelor membre la respectivul protocol, în interesul Uniunii Europene, cu excepția aspectelor legate de cooperarea judiciară în materie civilă (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

PECH, ENVI, TRAN

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul leton „Mihails Kozlovs” (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul ceh „Jan Gregor” (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul slovac „Ladislav Balko” (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Înlocuirea parțială a membrilor Curții de Conturi - candidatul polonez „Janusz Wojciechowski” (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

retrimis

fond :

CONT

- Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))

În prezent, acest titlu nu este disponibil în toate limbile.

retrimis

fond :

AFCO

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Czesław Adam Siekierski (2015/2241(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Czesław Adam Siekierski (2015/2268(IMM)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (Text codificat) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - JURI - Raportoare: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Raport referitor la bilanțul și la provocările asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare: impactul și calea de urmat către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai eficace și către o uniune a piețelor de capital (2015/2106(INI)) - ECON - Raportor: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2014 (2014/2218(INI)) - PETI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a clauzei de salvgardare și a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de punere în aplicare a mecanismului de prevenire a eludării care permite suspendarea temporară a preferințelor tarifare din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - INTA - Raportor: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Raport referitor la politicile de dezvoltare a competențelor pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor (2015/2088(INI)) - EMPL - Raportor: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - PECH - Raportor: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Raport referitor la raportul anual privind politica UE în domeniul concurenței (2015/2140(INI)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Raport referitor la factorii externi care reprezintă obstacole în calea antreprenoriatului femeilor europene (2015/2111(INI)) - FEMM - Raportoare: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Letonia (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Raport referitor la pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală (2015/2147(INI)) - ITRE - IMCO - Raportoare: Kaja Kallas și Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Kosovo, pe de altă parte (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - AFET - Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Raport referitor la rolul dialogului intercultural, al diversității culturale și al educației în promovarea valorilor fundamentale ale UE (2015/2139(INI)) - CULT - Raportoare: Julie Ward (A8-0373/2015).

Notă juridică - Politica de confidențialitate