Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 18 januari 2016 - Strasbourg

12. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 för att inrätta ett europeiskt insättningsgarantisystem (COM(2015)0586 - C8-0371/2015 - 2015/0270(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 282.5 i fördraget, höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

AFCO, EMPL, BUDG, JURI, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (COM(2015)0583 - C8-0375/2015 - 2015/0268(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 307 i fördraget, kan talmannen välja att höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI, LIBE, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism och om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (COM(2015)0625 - C8-0386/2015 - 2015/0281(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

FEMM, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (COM(2015)0615 - C8-0387/2015 - 2015/0278(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

IMCO

rådgivande utskott:

PETI, CULT, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (COM(2015)0613 - C8-0389/2015 - 2015/0277(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

ENVI, BUDG, ITRE, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 avseende undantag för råvaruhandlare (COM(2015)0648 - C8-0403/2015 - 2015/0295(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.
I enlighet med artikel 282.5 i fördraget, kan talmannen välja att höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med avseende på de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (14112/2015 - C8-0409/2015 - 2015/0136(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

PECH, ENVI, TRAN

- Förslag till rådets beslut om medlemsstaternas ratifikation av och anslutning till, i Europeiska unionens intresse, 2010 års protokoll till internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen, med undantag för de aspekter som rör civilrättsligt samarbete (13806/2015 - C8-0410/2015 - 2015/0135(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

rådgivande utskott:

PECH, ENVI, TRAN

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Lettland: Mihails Kozlovs (14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Tjeckien: Jan Gregor (14091/2015 - C8-0412/2015 - 2015/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Slovakien: Ladislav Balko (13879/2015 - C8-0413/2015 - 2015/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – nominerad kandidat från Polen: Janusz Wojciechowski (13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

Conclusion of an Interinstitutional Agreement on Better Law-Making between the European Parliament, the Council of the European Union and the European Commission (2016/2005(ACI))
Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på samtliga språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

2) Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2241(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0004/2016)

- Betänkande om begäran om upphävande av Czesław Adam Siekierskis immunitet (2015/2268(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0005/2016)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (kodifiering) (COM(2015)0008 - C8-0008/2015 - 2015/0006(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0359/2015)

- Betänkande om lägesbedömning och utmaningar – EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Burkhard Balz (A8-0360/2015)

- Betänkande om verksamheten i utskottet för framställningar under 2014 (2014/2218(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0361/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av skyddsklausulen och mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan (COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Helmut Scholz (A8-0364/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av mekanismen för att motverka kringgående för det tillfälliga upphävandet av tullförmåner i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Gabrielius Landsbergis (A8-0365/2015)

- Betänkande om kompetenshöjande åtgärder för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (2015/2088(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Marek Plura (A8-0366/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra Atlanten och Medelhavet och om upphävande av förordning (EG) nr 302/2009 (COM(2015)0180 - C8-0118/2015 - 2015/0096(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Gabriel Mato (A8-0367/2015)

- Betänkande om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (2015/2140(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Werner Langen (A8-0368/2015)

- Betänkande om externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (2015/2111(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Barbara Matera (A8-0369/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister med Lettland (13060/2015 - C8-0338/2015 - 2015/0813(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0370/2015)

- Betänkande om ”Vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden” (2015/2147(INI)) - utskottet ITRE - utskottet IMCO - Föredragande: Kaja Kallas och Evelyne Gebhardt (A8-0371/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (10725/2/2015 - C8-0328/2015 - 2015/0094(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0372/2015)

- Betänkande om rollen för interkulturell dialog, kulturell mångfald och utbildning när det gäller att främja EU:s grundläggande värderingar (2015/2139(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Julie Ward (A8-0373/2015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy